Aktuality

Oznámenie pre žiadateľov o stanovisko k rezervovanej kapacite na pripojenie malého zdroja do 10 kW

Vážení žiadatelia, pre korektné vybavenie Vašej žiadosti o stanovisko k rezervovanej kapacite na pripojenie malého zdroja do 10 kW v zmysle §4a odsek 3 Zákona č. 309/2009 Z. z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby a o zmene a doplnení niektorých zákonov je potrebné splniť nasledovné náležitosti.

Vážení žiadatelia,

pre korektné vybavenie Vašej žiadosti o stanovisko k rezervovanej kapacite na pripojenie malého zdroja do 10 kW v zmysle §4a odsek 3 Zákona č. 309/2009 Z. z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby a o zmene a doplnení niektorých zákonov je potrebné splniť nasledovné náležitosti:

 

 1. Kompletne vyplnený určený formulár:
  Žiadosť o stanovisko k rezervovanej kapacite na pripojenie malého zdroja

  V súvislosti s úplným a korektným vyplnením údajov vo formulári žiadosti upozorňujeme najmä na nasledovné dôležité skutočnosti:
 • musia byť vyplnené všetky povinné údaje,
 • žiadateľ musí byť odberateľom v domácnosti,
 • fyzická osoba žiadateľa musí byť totožná s osobou odberateľa vedeného na danom odbernom mieste,
 • bez uvedenia čísla odberného miesta bude žiadosť vrátená ako neúplná,
 • pre fotovoltaické zdroje: Existenciu súpisného čísla nehnuteľnosti, na ktorej má byť fotovoltaické zariadenie inštalované, žiadame dokladovať:
  • listom vlastníctva, na ktorom je v časti „Stavby“ súpisné číslo zapísané alebo
  • potvrdením obce o určení súpisného čísla.
  • V prípade rozostavaného rodinného domu sa preukázanie existencie súpisného čísla nehnuteľnosti nevyžaduje, no v čase podania žiadosti musí byť rodinný dom na liste vlastníctva zapísaný ako rozostavaná stavba. Za doklad preukazujúci vlastníctvo sa považuje aj výpis z katastra nehnuteľností (napr. aj zo stránky www.katasterportal.sk). V prípade neskolaudovaného rodinného domu zapísaného v liste vlastníctva ako rozostavaná stavba je potrebné doložiť kópiu právoplatného stavebného povolenia a čestné prehlásenie (oboje doložené súčasne so žiadosťou), že žiadateľ doloží kolaudačné rozhodnutie, keď bude dotknutá stavba skolaudovaná.

 

 1. K žiadosti musia byť podané nasledovné prílohy:
 • list vlastníctva, prípadne iné dokumenty požadované podľa predchádzajúceho bodu,
 • jednopólová schéma vyvedenia výkonu malého zdroja.

 

 1. Do pozornosti dávame Technické podmienky prevádzkovateľa distribučnej sústavy,
  ktoré sú zverejnené na webovom sídle SSE - Distribúcia, a.s., pod doleuvedeným odkazom. Podmienky pre malé zdroje – viď str. 22.

  Technické podmienky prevádzkovateľa distribučnej sústavy Stredoslovenská energetika – Distribúcia, a.s.