0850 166 007 Zákaznícka linka
0800 159 000 Poruchová linka

Vytyčovanie podzemných energetických vedení

Stredoslovenská distribučná, a.s., ("SSD, a.s.") realizuje vytyčovanie káblových vedení VN a NN za účelom identifikácie a označenia trasy podzemných distribučných zariadení v správe SSD, a.,s., pre investorov, projektantov, zhotoviteľov stavieb a pod. Cieľom poskytovanej služby je zabezpečenie ochrany a eliminácie potenciálnych škôd na podzemných energetických sieťach, prevádzkovaných spoločnosťou SSD, a.s.

Uvedená služba je určená žiadateľom, ktorí sú povinní zabezpečiť vytýčenie energetických sietí, napr. pred rozkopávkovými prácami, v zmysle osobitných predpisov, ako aj pre žiadateľov, ktorí potrebujú preveriť prítomnosť podzemných energetických sietí na záujmovom území.

Vytyčovanie je zabezpečované odborne spôsobilými pracovníkmi pomocou technických zariadení určených na tento účel. O realizácii poskytnutej služby je vypracovaný protokol o vytýčení, ktorý obsahuje informáciu ich polohe, trase a hĺbke vedenia v teréne a dĺžke trvania poskytovanej služby.

Žiadosť o vytýčenie je žiadateľ povinný odoslať minimálne 3 dni pred plánovaným termínom. Presný termín vytýčenia bude na základe žiadosti dohodnutý zodpovedným pracovníkom SSD, a.s., so žiadateľom.

Žiadosť musí obsahovať:

  • Základné identifikačné a kontaktné údaje žiadateľa
  • Presné určenie záujmového územia vytýčenia (popisné, mapové)
  • fakturačné údaje žiadateľa
  • číslo vyjadrenia SSD, a.s, ktoré bolo vydané pre danú stavbu
  • ďalšie doplnkové údaje, potrebné pre poskytnutie služby

Link na spracovanie a odoslanie žiadosti: Žiadosť na vytýčenie podzemných energetických vedení

Žiadosť je možné spracovať a odoslať z prehliadačov: Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera (verzia 55.0.2994.56)