Vzdelávanie finacované z ESF

Stredoslovenská distribučná, a.s., (do 28. februára 2018 pod obchodným menom Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s. (SSE-D, a.s.)) realizovala projekt zameraný na vzdelávanie svojich zamestnancov pod názvom „Vzdelávaním zamestnancov SSE-D, a.s. k zvýšeniu ich adaptability na trhu práce“.

Tento projekt sa realizoval vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia.

Výška zmluvného nenávratného finančného príspevku: 271 518,28 EUR.

Cieľovou skupinou boli zamestnanci spoločnosti a hlavnými oblasťami vzdelávania boli jazykové vzdelávanie, manažérske zručnosti, odborné školenia, vzdelávanie v oblasti IKT, vzdelávanie v oblasti daní a účtovníctva, vzdelávanie v oblasti rozvoja ľudských zdrojov.

 Projekt sa začal realizovať v mesiaci júl 2010 a bol ukončený v mesiaci február 2013.

 

www.employment.gov.sk   www.esf.gov.sk   www.sia.gov.sk    www.europa.eu