0850 166 007 Zákaznícka linka
0800 159 000 Poruchová linka

Proces zmeny dodávateľa

V zmysle právnych predpisov dotýkajúcich sa problematiky trhu s elektrinou má oprávnený odberateľ možnosť zmeny svojho dodávateľa.

Kompletné informácie nájdete v platnom Prevádzkovom poriadku prevádzkovateľa distribučnej sústavy spoločnosti Stredoslovenská distribučná, a.s. a Vyhláške Úradu pre reguláciu sieťových odvetví 24/2013 ktorou sa ustanovujú pravidlá pre fungovanie vnútorného trhu s elektrinou.

Archív