0850 166 007 Zákaznícka linka
0800 159 000 Poruchová linka

Pripojte sa

1. krok: PODANIE ŽIADOSTI:

Zákazník môže o nové pripojenie (rodinný dom, byt ...) požiadať prostredníctvom formuláru Žiadosť pre zákazníkov pripojených na NN napäťovú hladinu (ďalej len Žiadosť), ktorý je možné získať:

  • z webovej stránky www.ssd.sk – interaktívne, priamo vypisovateľné tlačivo
  • Prostredníctvom zákazníckej linky 0850 166 007, kde mu bude na požiadanie tlačivo odoslané poštou

Je možné si vybrať z dvoch druhov tlačív:

Zákazník v Žiadosti priamo vyplní a označí konkrétny typ požiadavky, napr. vyjadrenie k bodu a podmienkam pripojenia + žiadosť o uzatvorenie Zmluvy o pripojení (v jednej Žiadosti je možné označiť súčasne viaceré typy požiadaviek)

K žiadosti priloží povinné prílohy uvedené na zadnej strane tlačiva

K žiadosti o nové pripojenie postačuje priložiť snímku z katastrálnej mapy v požadovanej mierke s vyznačením osadenia plánovanej stavby. Preukazovanie vlastníckeho vzťahu je riešené podpísaným vyhlásením zákazníka priamo v bode č. 8 Žiadosti. Rešpektovať vlastnícke práva iných vlastníkov podľa platnej legislatívy je povinný žiadateľ o pripojenie.

Žiadosť spolu s prílohami zákazník pošle poštou na adresu:

Stredoslovenská distribučná, a.s.

Pri Rajčianke 2927/8

010 47 Žilina

2. krok: VYPRACOVANIE VYJADRENIA A ZMLUVY O PRIPOJENÍ:

Stredoslovenská distribučná, a.s. (ďalej len SSD) najneskôr do 30 kalendárnych dní od prijatia žiadosti vypracuje vyjadrenie k Žiadosti (v ktorom stanoví podmienky pripojenia a určí miesto pripojenia do distribučnej sústavy) a Zmluvu o pripojení.

SSD od 1.1.2017 nepožaduje predkladanie projektovej dokumentácie od NN prípojky, t.j. od elektrického prívodu a elektromerového rozvádzača, na odsúhlasenie. SSD má však právo podľa uváženia v konkrétnej situácii si ju vyžiadať. Zákazník – stavebník je povinný mať vyhotovenú projektovú dokumentáciu v súlade s podmienkami SSD viažúcich sa k jeho žiadosti a predložiť dokumentáciu v prípade potreby príslušnému stavebnému úradu, v zmysle platného stavebného zákona.  

3. krok: ÚHRADA CENY ZA PRIPOJENIE:

Po prijatí Zmluvy o pripojení je potrebné zo strany zákazníka uhradiť pripojovací poplatok ak bol tento v Zmluve o pripojení vyčíslený, a to najneskôr do termínu splatnosti uvedenom v článku „II. Faktúra – Zálohový list“. Úhradu je možné zrealizovať prostredníctvom poštovej poukážky alebo bankovým prevodom.

Pripojovacie poplatky je potrebné uhradiť najneskôr do dátumu splatnosti, ktorý je uvedený v pripojovacej zmluve, inak dôjde na strane SSD k stornovaniu celej žiadosti o pripojenie a bude potrebné začať celý proces od začiatku. 

4. krok: PRÍPRAVA ODBERNÉHO MIESTA A DOKLADOV:

Správny postup je po zaplatení pripojovacieho poplatku začať budovať odberné miesto. Zákazník si pripraví odberné miesto v zmysle vydaného vyjadrenia a platných noriem, pričom prípravu odberného miesta by mal zrealizovať prostredníctvom odborne spôsobilej osoby, t.j. prostredníctvom elektrikára s príslušnou odbornou spôsobilosťou a oprávnením na takýto výkon prác podľa legislatívy.  

SSD odporúča, aby zákazníci vyjadrenie k Žiadosti o pripojenie predložili vybratej elektroinštalačnej firme, ktorá im bude dané odberné miesto pripravovať, nakoľko časť informácii vo vyjadrení je v odbornej elektrotechnickej terminológii, ktorej laik nemusí rozumieť, pričom odborne spôsobilá osoba vie, načo informácie slúžia a čo a ako má pripraviť.

V prípade, že má zákazník nejaké otázky, alebo potrebuje vysvetliť niektorú časť vyjadrenia SSD, je možné konzultovať dané vyjadrenie s pracovníkom SSD, ktorý ho vystavil, a to výhradne každý utorok v čase od 8:30 do 12:00 hod. telefonicky prostredníctvom zákazníckej linky 0850 166 007, v nevyhnutných prípadoch aj osobne u daného pracovníka, ktorý vyjadrenie vystavil.

Po príprave a vybudovaní elektrického prívodu a meracieho miesta, t.j. po osadení elektromerového rozvádzača na verejne prístupné miesto a zhotovení elektrického prívodu od daného elektromerového rozvádzača po miesto pripojenia v súlade s podmienkami pripojenia SSD, predloží zákazník do SSD tlačivo

Čestné prehlásenie nahrádza predkladanie Správy o odbornej prehliadke a odbornej skúške (revíznej správy) a atestu od elektromerového rozvádzača, ktoré je zákazník povinný mať vyhotovené, pričom ich priame predloženie je potrebné len ak o to SSD dodatočne požiada. Niektoré údaje z odbornej prehliadku budete potrebovať pre korektné vypísanie tlačiva „Čestné prehlásenie“.  Týmto Čestným prehlásením zákazník prehlasuje, že splnil technické podmienky pripojenia a je pripravený na pripojenie k distribučnej sústave SSD.

Zákazník kompletne vyplnené a podpísané čestné prehlásenie odošle buď emailom na prevadzkovatel@ssd.sk alebo poštou na adresu:

Stredoslovenská distribučná, a.s.

Pri Rajčianke 2927/8

010 47 Žilina 

5. krok: KONTROLA SPLNENIA TECHNICKÝCH PODMIENOK:

Stredoslovenská distribučná, a. s., po prijatí čestného prehlásenia zašle zákazníkovi potvrdenie prijatia tlačiva (e-mailom alebo poštou podľa spôsobu ako bolo tlačivo doručené do SSD).

SSD na základe informácie o pripravenosti odberného miesta zrealizuje vybudovanie elektroenergetického zariadenia potrebného na pripojenie do distribučnej sústavy (ďalej len prípojka) - najčastejšie je to poistková skrinka na stĺpe pri vzdušnom vedení, rozpojovacia istiaca skriňa pri zemnom káblovom vedení a pod., najneskôr do termínu uvedeného v Zmluve o pripojení, v článku „I. Špecifikácia odberného miesta, termín realizácie pripojenia“, posledný údaj s názvom „ Termín vybudovania elektroenergetického zariadenia SSD“, lehota plynie odo dňa prijatia čestného prehlásenia v SSD. 

6. krok: VÝBER DODÁVATEĽA ELEKTRINY:

Po vybudovaní prípojky a pripojení elektrického prívodu do distribučnej sústavy, si koncový zákazník vyberie dodávateľa elektriny a uzatvorí s ním Zmluvu o dodávke a distribúcií elektriny.

Zoznam dodávateľov je uvedený na stránke www.urso.gov.sk

Dodávateľ požiada o montáž elektromera a SSD následne v zmysle platnej legislatívy zrealizuje v termíne do 5 pracovných dní montáž elektromera za predpokladu, že odberné miesto je pripravené v súlade so stanovenými podmienkami SSD. 

7. krok: HOTOVO - po montáži elektromera a uzatvorení zmluvy o dodávke a distribúcii elektriny je odberné miesto pripravené odoberať elektrinu.


Zároveň si dovoľujeme dať do pozornosti aj informačný leták

„ELEKTRINA PRE VÁŠ DOM“.