0850 166 007 Zákaznícka linka
0800 159 000 Poruchová linka

Firmy a organizácie


Odberateľom elektriny v kategórii Firmy a organizácie je právnická osoba vykonávajúca podnikateľskú činnosť, ako aj fyzická osoba – podnikateľ, prípadne iné právnické osoby (obce a mestá, združenia, vyššie územné celky a pod.). Odberatelia elektriny v kategórii Firmy a organizácie môžu na svojom odbernom mieste používať len elektrické spotrebiče, ktoré neovplyvňujú kvalitu a spoľahlivosť dodávky elektriny.

Odberné miesta Firiem a organizácií môžu byť pripojené na napäťovú hladinu NN, VN, VVN.

Postup riešenia distribučných žiadostí je uvedený tu.

Odpovede na často kladené otázky ohľadne optimalizácie maximálnej rezervovanej kapacity (MRK) / hodnoty hlavného ističa (HI) na existujúcom NN odbernom mieste (OM) nájdete tu.