0850 166 007 Zákaznícka linka
0800 159 000 Poruchová linka

Často kladené otázky

Pracovníci spoločnosti Stredoslovenská distribučná, a.s., namontovali na mojom odbernom mieste inteligentný merací systém (IMS), čo to pre mňa znamená?

IMS poskytuje základný nástroj koncovým odberateľom, aby si sledovali svoju spotrebu a v prípade, že nájdu v odberovom režime priestor, môžu sa zamerať na úspory. Očakávaným prínosom pre zákazníkov je viac informácií o spotrebe na svojom odbernom mieste a možnosť racionalizácie spotreby na základe týchto informácií. Koncový odberateľ elektriny sa na základe informácií z inteligentného meracieho systému o priebehu svojej dennej spotreby môže rozhodovať o efektívnom využití elektriny počas dňa. Vďaka inteligentným meračom je oveľa ľahšie sledovať nielen to, koľko elektrickej energie míňame, výhodou je tiež, že informácie sa dajú rozmeniť na drobné a podľa toho meniť a regulovať spotrebiteľské návyky domácnosti.

Viac informácií nájdete tu.

Ako môžem pripojiť nové odberné miesto "OM"?

Nové pripojenie odberného miesta pozostáva z nasledovných krokov:

  • Vyplnenú Žiadosť pre zákazníkov (nachádza sa v sekcii Domácnosti alebo Firmy a organizácie – Dokumenty na stiahnutie) je potrebné zaslať na našu korešpondenčnú adresu: Stredoslovenská distribučná, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina. Pokiaľ je Žiadosť kompletná, vrátane všetkých príloh, ktoré sú v Žiadosti uvedené, zašle Stredoslovenská distribučná, a.s., do 30 kalendárnych dní Vyjadrenie k bodu a podmienkam pripojenia, kde je určený bod pripojenia, odkiaľ bude dané odberné miesto napojené k distribučnej sústave.
  • Zo strany odberateľa je potrebné vypracovanie projektovej dokumentácie (PD) od NN prípojky podľa predošlého Vyjadrenia k bodu pripojenia. Pozor: Projektovú dokumentáciu je možné si dať zhotoviť až po obdržaní vyjadrenia spoločnosti Stredoslovenská distribučná, a.s., a to podľa podmienok stanovených vo vyjadrení. Ak bola PD vyhotovená skôr, môže sa stať, že nebude zodpovedať technickým požiadavkám a musela by byť prepracovaná. Toto vyjadrenie slúži súčasne aj ako vyjadrenie k územnému rozhodnutiu, resp. stavebnému povoleniu pri splnení "Všeobecných podmienok k vyhotoveniu stavby" a k pripojeniu odberných miest do distribučnej sústavy spoločnosti Stredoslovenská distribučná, a.s. (ďalej SSD)", ktoré sú zverejnené na stránkach www.ssd.sk. SSD od 1. januára 2017 nepožaduje predkladanie projektovej dokumentácie od prípojky, t.j. od elektrického prívodu a elektromerového rozvádzača, na odsúhlasenie. Zákazník je povinný si danú projektovú dokumentáciu vyhotoviť v súlade s podmienkami pripojenia definovanými vo vyjadreniach SSD viažúcich sa k jeho žiadosti a predložiť ich v prípade potreby príslušnému stavebnému úradu v zmysle platného stavebného zákona. 
  • Následne je potrebné si požiadať o uzatvorenie Zmluvy o pripojení zariadenia do distribučnej sústavy. V Zmluve o pripojení bude mať žiadateľ uvedený termín pripojenia k distribučnej sústave. (Zmluva o pripojení sa posiela žiadateľovi bez nutnosti vrátiť ju späť podpísanú, nakoľko odberateľ uhradením pripojovacieho poplatku preukazuje súhlas s jej znením).

K žiadosti o nové pripojenie nie je potrebné prikladať list vlastníctva od dotknutej nehnuteľnosti, nakoľko od 1. januára 2017 je preukazovanie vlastníckeho vzťahu riešené už len podpísaným vyhlásením zákazníka priamo vo formulári, prostredníctvom ktorého odberateľ žiada o uzatvorenie Zmluvy o pripojení.

  • Pripojovací poplatok je potrebné uhradiť podľa pokynov v Zmluve o pripojení (najneskôr do určenej lehoty splatnosti, v prípade nedodržanie lehoty splatnosti pripojovacieho poplatku sa považuje daná žiadosť v súlade s platnou legislatívou za anulovanú a odberateľ musí predložiť novú žiadosť o pripojenie odberného miesta do distribučnej sústavy SSD, a.s.). Za úhradu pripojovacieho poplatku sa považuje pripísanie pripojovacieho poplatku na účet SSD, a.s.
  • Príprava elektrického prívodu a elektromerového rozvádzača zo strany odberateľa priamo na odbernom mieste podľa projektovej dokumentácie spracovanej v súlade s podmienkami definovanými v predošlých vyjadreniach viažúcich sa k uvedenej žiadosti – je možné riešiť paralelne so Zmluvou o pripojení.
  • V ďalšom kroku treba požiadať v SSD o vybudovanie prípojky a pripojenie odberného miesta k distribučnej sústave v súlade s podmienkami pripojenia definovanými vo vyjadrení k bodu a podmienkam pripojenia a v Zmluve o pripojení.
  • Odberateľ preukazuje splnenie podmienok pripojenia a pripravenosť odberného miesta na pripojenie formou „Čestného prehlásenia žiadateľa o pripravenosti na pripojenie odberného elektrického zariadenia do distribučnej sústavy SSD" (ďalej „Čestné prehlásenie“), ktoré je zverejnené na stránkach www.ssd.sk,  a ku ktorému zašle SSD potvrdenie o prijatí. Týmto spôsobom odberateľ preukazuje aj splnenie podmienok pre priznanie sadzby pre elektrické vykurovanie v zmysle platného cenníka v čase podania žiadosti. 
  • Montáž elektromera realizuje SSD prostredníctvom požiadavky od zákazníkom vybratého dodávateľa elektriny*, s ktorým odberateľ po uzatvorení Zmluvy o pripojení, úhrade pripojovacích poplatkov , splnení podmienok pripojenia a potvrdení prijatia Čestného prehlásenia uzatvoril Zmluvu o združenej dodávke elektriny, v ktorej sú dohodnuté jednotlivé náležitosti ako napr. sadzba, výška záloh, spôsob platby atď. Následne dodávateľ pošle do SSD požiadavku na montáž elektromera, pričom SSD v zmysle platnej legislatívy zaistí do 5 pracovných dní od požadovaného termínu pripojenia montáž elektromera na danom odbernom mieste. 

* Dodávateľom elektriny môže byť fyzická alebo právnická osoba, ktorá má povolenie na dodávku elektriny.

  • Po vyriešení požiadavky na montáž elektromera je odberné miesto plne funkčné pre odber elektriny.

Ako môžem skrátiť dobu pripojenia nového pripojenia?

Všetky potrebné informácie nájdete v sekcii Chcem sa pripojiť.

Bývam v rodinnom dome a idem vykonávať jeho rekonštrukciu v rámci ktorej budem upravovať aj elektrickú prípojku. Ako mám postupovať?

Vyplnenú Žiadosť pre zákazníkov, ktorá sa nachádza v sekcii Dokumenty na stiahnutie

Domácnosti   formulár

 alebo

Firmy a organizácie   formulár

so zaškrtnutou možnosťou „Vyjadrenie k rekonštrukcii existujúceho Energetického zariadenia (NN prípojka a pod.)“ spolu so všetkými povinnými prílohami, ktoré sú uvedené v Žiadosti na druhej strane, je potrebné zaslať na našu korešpondenčnú adresu: Stredoslovenská distribučná, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina.

Pokiaľ je Žiadosť kompletná, zašle Stredoslovenská distribučná, a.s. najneskôr do 30 kalendárnych dní Vyjadrenie k rekonštrukcii existujúceho Energetického zariadenia. Ďalej je potrebné postupovať v zmysle vystaveného Vyjadrenia.

Chcem zistiť či sa v danej lokalite nachádza energetické zariadenie v majetku spoločnosti Stredoslovenská distribučná, a.s.

Vyplnenú Žiadosť pre zákazníkov (nachádza sa v sekcii Domácnosti alebo Firmy a organizácie – Dokumenty na stiahnutie) so zaškrtnutou možnosťou „Vyjadrenie k existencii Energetických zariadení v majetku spoločnosti Stredoslovenská distribučná, a.s.“, spolu so všetkými povinnými prílohami, ktoré sú uvedené v Žiadosti na druhej strane, je potrebné zaslať na našu korešpondenčnú adresu: Stredoslovenská distribučná, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina.

Pokiaľ je Žiadosť kompletná, zašle Stredoslovenská distribučná, a.s. najneskôr do 30 kalendárnych dní Vyjadrenie k existencii energetických zariadení v majetku spoločnosti Stredoslovenská distribučná, a.s.

Ako si môžem skontrolovať stav elektromera?

Návody na to ako si môžete jednoducho skontrolovať elektromer (podľa typu elektromera) nájdete tu: domácnosti, firmy a organizácie. 

Ako môžem nahlásiť stav elektromera?

V prípade, že pri plánovanom odpočte spotreby elektriny nebol nikto prítomný na adrese odberného miesta alebo nebolo možné vykonať odpočet z dôvodu neprístupnosti určeného meradla, môžete nahlásiť stav elektromera pomocou odpočtovej kartičky, ktorú zanechal pracovník vykonávajúci odpočet. Odpočtovú karičku zašlite na našu korešpondenčnú  adresu: Stredoslovenská distribučná, a.s., pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina, alebo môžete stav spotreby na elektromere nahlásiť prostredníctvom telefónu kontaktnej telefónnej linke: 0850 166 007, v pracovných dňoch od 8:00 – 15:00 hod.

V prípade, že vykonávate zmenu dodávateľa elektriny, nahlásenie stavu elektromera a jeho vzájomné odsúhlasenie môžete vykonať prostredníctvom bezplatnej zákazníckej linky 0800 159 150 v pracovných dňoch od 25. dňa mesiaca do 4. dňa nasledujúceho mesiaca, v ktorom bola schválená zmena dodávateľa v čase od 8:00  – 17:00 hod. a v ostatných pracovných dňoch od 8:00 – 15:00 hod.

Pred volaním si prosím skontrolujte a pripravte potrebné údaje o odbernom mieste (číslo elektromera, číslo odberného miesta), môžete tak skrátiť dobu potrebnú k identifikácii a uľahčiť tým vzájomnú komunikáciu.

Viac informácií nájdete tu: domácnosti, firmy a organizácie 

Kde môžem nahlásiť poruchu elektromera?

Poruchu elektromera môžete nahlásiť na poruchovej linke spoločnosti Stredoslovenská distribučná, a.s.: 0800 159 000 (non-stop). 

Čo mám robiť ak mám pochybnosti o správnosti merania určeného meradla?

Ak má odberateľ alebo dodávateľ pochybnosti o správnosti merania údajov o dodávke elektriny určeným meradlom (elektromerom) alebo odberateľ zistí chybu na určenom meradle, má právo požiadať o preskúšanie určeného meradla. Úhradu nákladov na preskúšanie určeného meradla hradí prevádzkovateľ distribučnej sústavy len v prípade, ak sa potvrdí chyba na určenom meradle. V opačnom prípade náklady na preskúšanie hradí ten, kto o preskúšanie požiadal.

O preskúšanie elektromera môžete požiadať vyplnením tlačiva:

.

a jeho zaslaním na našu korešpondenčnú adresu: Stredoslovenská distribučná, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina. 

Ako mám požiadať o zaradenie medzi Zraniteľných odberateľov?

Zraniteľný odberateľ elektriny v domácnosti pri uzatváraní zmluvy o združenej dodávke elektriny oznámi a preukáže svojmu dodávateľovi elektriny, že jeho životné funkcie sú závislé od odberu elektriny alebo že je ťažko zdravotne postihnutý a bude elektrinu využívať na vykurovanie. Túto informáciu môže zraniteľný odberateľ elektriny v domácnosti oznámiť aj priamo prevádzkovateľovi distribučnej sústavy na adresu Stredoslovenská distribučná, a.s., ul. Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina.

Bližšie informácie a tlačivo nájdete tu.

Kde je možné získať informácie o plánovaných odstávkach elektriny?

Informácie o plánovaných odstávkach môžete získať pomocou našej aplikácie Plánované odstávky, kde je potrebné zadať aspoň jeden z identifikačných údajov (EIC kód, číslo odberného miesta, obec, ulica).

V zmysle Zákona o energetike č. 251/2012 Z.z., § 31 písm. t), má Stredoslovenská distribučná, a.s., povinnosť oznámiť odberateľom začiatok plánovaného obmedzenia alebo prerušenia distribúcie elektriny a dobu trvania obmedzenia alebo prerušenia, miestne obvyklým spôsobom a na svojom webovom sídle a to najmenej 15 dní pred plánovaným začatím. 

Môžu zamestnanci spoločnosti Stredoslovenská distribučná, a.s., vyberať od odberateľov peniaze v hotovosti?

Poverení pracovníci nevykonávajú žiadne aktivity spojené s fakturáciou distribúcie a dodávky elektriny. Neuskutočňujú žiadne finančné transakcie.

Do kedy je platný postup Optimalizácie maximálnej rezervovanej kapacity "MRK" / hodnoty hlavného ističa "HI" na existujúcom NN odbernom mieste "OM" bez poplatku za odstránenie a následné obnovenie zabezpečovacích plomb?

Tento postup bol platný do 30. júna 2017, to znamená, že pokiaľ bola Žiadosť o zníženie maximálnej rezervovanej kapacity na odbernom mieste, ktorá slúžila výhradne pre účely zníženia MRK / hodnoty HI na existujúcom NN OM, doručená našej spoločnosti Stredoslovenská distribučná, a. s. (SSD), najneskôr do 30. júna 2017 (vrátane), tak ďalšie kroky spojené s optimalizáciou sú realizované práve v zmysle uvedeného postupu, čiže bez poplatku za odstránenie a následné obnovenie zabezpečovacích plomb.

Žiadosti doručené po tomto termíne budú riešené štandardným postupom ako pred zverejnením uvedeného postupu = čiže naša spoločnosť SSD bude poplatky za odstránenie a následné obnovenie zabezpečovacích plomb účtovať v zmysle platného Cenníka služieb a činností distribúcie elektriny zverejneného na webovom sídle SSD www.ssd.sk

Je možné optimalizovať MRK / hodnotu HI na existujúcom NN OM aj po termíne 30. jún 2017?

Áno, je to možné, prostredníctvom tlačiva "Žiadosť o zníženie maximálnej rezervovanej kapacity na odbernom mieste", ktoré slúži výhradne pre účely zníženia MRK / hodnoty HI na existujúcom NN OM) a je zverejnené na webovom sídle spoločnosti Stredoslovenská distribučná, a. s. www.ssd.sk: Žiadosť o zníženie maximálnej rezervovanej kapacity na odbernom mieste

Rozdiel bude v tom, že naša spoločnosť Stredoslovenská distribučná, a.s., bude poplatky za odstránenie a následné obnovenie zabezpečovacích plomb fakturovať v zmysle platného Cenníka služieb a činností distribúcie elektriny zverejneného na webovom sídle spoločnosti Stredoslovenská distribučná www.ssd.sk:

Aký je postup v prípade, že Žiadosť o zníženie maximálnej rezervovanej kapacity na odbernom mieste, ktorá slúžila výhradne pre účely zníženia MRK / hodnoty HI na existujúcom NN OM, bola doručená našej spoločnosti Stredoslovenská distribučná, a.s., do 30. júna 2017 (vrátane), ale následne bol zákazníkovi vyúčtovaný poplatok za odstránenie a následné obnovenie zabezpečovacích plomb prostredníctvom jeho Dodávateľa elektriny, s ktorým má uzatvorenú Združenú zmluvu o dodávke elektriny?

 Odporúčame zákazníkovi aby uvedené spolu s jeho identifikačnými údajmi, čo najskôr nahlásil na našich oficiálnych kontaktných adresách:

- poštová adresa

Stredoslovenská distribučná, a. s.

Pri Rajčianke 2927/8

010 47  Žilina       

- e-mailová adresa: prevadzkovatel@ssd.sk.

Následne bude každý konkrétny prípad preverený a zákazník bude o výsledku vyrozumený.

Ako je potrebné zabezpečiť prípravu OM zo strany koncového zákazníka v prípade výmeny hlavného ističa z dôvodu optimalizácie?

Každému zákazníkovi, ktorý požiadal alebo požiada našu spoločnosť Stredoslovenská distribučná, a.s., o optimalizáciu prostredníctvom tlačiva Žiadosť o zníženie maximálnej rezervovanej kapacity na odbernom mieste, bude po spracovaní zaslané Vyjadrenie k zníženiu odoberaného výkonu z distribučnej siete spoločnosti Stredoslovenská distribučná, a.s., v ktorom bude uvedený konkrétny postup zrealizovať výmenu HI spolu s konkrétnou informáciou, ako je potrebné zabezpečiť prípravu OM zo strany koncového zákazníka.