Zariadenia na výrobu elektriny - pripojenie rok 2019

Informácia pre žiadateľov o pripojenie zariadení na výrobu elektriny z obnoviteľných zdrojov energie alebo vysoko účinnou kombinovanou výrobou, na ktoré sa vzťahuje podpora podľa § 3 ods. 1 písm. c) zák. č. 309/2009 Z. z. a lokálnych zdrojov na výrobu elektriny v zmysle §4b zák. č. 309/2009 Z. z. do distribučnej sústavy spoločnosti Stredoslovenská distribučná, a. s.

 

Stredoslovenská distribučná, a. s. (ďalej len „SSD“) oznamuje žiadateľom o pripojenie zariadení na výrobu elektriny z obnoviteľných zdrojov energie alebo vysoko účinnou kombinovanou výrobou, na ktoré sa vzťahuje podpora podľa § 3 ods. 1 písm. c) zák. č. 309/2009 Z. z. a žiadateľom o pripojenie lokálnych zdrojov na výrobu elektriny v zmysle §4b zák. č. 309/2009 Z. z. (ďalej spoločne len „žiadatelia o pripojenie“), že Ministerstvo hospodárstva SR zverejnilo inštalovaný výkon nových zariadení na výrobu elektriny z obnoviteľných zdrojov energie alebo vysoko účinnou kombinovanou výrobou, na ktoré sa vzťahuje podpora podľa § 3 ods. 1 písm. c) zák. č. 309/2009 Z. z. a lokálnych zdrojov, a to pre časť vymedzeného územia SSD, ako prevádzkovateľa regionálnej distribučnej sústavy.  

Zároveň žiadateľov o pripojenie upozorňujeme, že každá žiadosť je posudzovaná individuálne, a to aj s ohľadom na dostatok kapacity na pripojenie do distribučnej sústavy SSD v existujúcom mieste pripojenia, pričom kladné stanoviská k rezervovanej kapacite na pripojenie zdroja je možné vydávať len do vyčerpania kapacity (inštalovaného výkonu) pre pripájanie zdrojov, zverejnenej Ministerstvom hospodárstva SR. Z uvedené dôvodu žiadame žiadateľov o pripojenie lokálnych zdrojov elektriny (LZE) a obnoviteľných zdrojov energie (OZE), aby si pred podaním žiadosti o pripojenie zdroja preverili, či je na pripojenie LZE, resp. OZE voľná kapacita.

SSD, a.s., zároveň zverejňuje tlačivá:

pre lokálne zdroje:

pre OZE zdroje: