Zariadenia na výrobu elektriny - pripojenie rok 2021

Informácia pre žiadateľov o pripojenie zariadení na výrobu elektriny do distribučnej sústavy Stredoslovenskej distribučnej, a. s.

 

Spoločnosť Stredoslovenská distribučná, a. s., (ďalej len „SSD, a.s.“) si dovoľuje informovať, že v zmysle ustanovení zákona č. 309/2009 Z. z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o podpore“) je možné pripojiť niektoré nové zariadenia na výrobu elektriny do distribučnej sústavy SSD ak tieto zariadenia splnia podmienky stanovené Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky (ďalej len „MHSR“).

Zároveň si dovoľuje spoločnosť SSD upozorniť žiadateľov o pripojenie zariadení na výrobu elektriny, že nové zariadenia na výrobu elektrinu bude možné pripojiť len v tých lokalitách časti vymedzeného územia spoločnosti SSD, kde to je technicky možné.

Zároveň spoločnosť SSD upozorňuje žiadateľov o pripojenie, že zariadenia na výrobu elektriny je možné pripojiť v prípade splnenia podmienok, ktoré stanovilo MHSR v zmysle § 14 ods. 1 písm. e) Zákona o podpore v oznámeniach na svojom webovom sídle (ďalej len „Oznámenia“) alebo ich MHSR určilo vyhláseným výberovým konaním podľa § 5c Zákona o podpore.

Do distribučnej sústavy SSD, a.s. je možné pripojiť

a) nové zariadenia na výrobu elektriny z obnoviteľných zdrojov energie (ďalej len „OZE“), na ktoré sa vzťahuje podpora podľa § 3 ods. 1 písm. c) Zákona o podpore, do výkonu, ktorý je určený v zmysle § 14 ods. 1 písm. e) Zákona o podpore v oznámeniach na webovom sídle MHSR (ďalej len „Oznámenia“),

b) nové zariadenia na výrobu elektriny vysoko účinnou kombinovanou výrobou (ďalej len „KVET“), na ktoré sa vzťahuje podpora podľa § 3 ods. 1 písm. c) Zákona o podpore, do výkonu, ktorý je určený MHSR v Oznámeniach,

c) lokálne zdroje (ďalej len „LZE“), na ktoré sa nevzťahuje povinnosť platiť tarifu za prevádzkovanie systému, s inštalovaným výkonom do výkonu, ktorý je určený MHSR v Oznámeniach,

d) nové zariadenia na výrobu elektriny z obnoviteľných zdrojov alebo vysoko účinnou kombinovanou výrobou, na ktoré sa vzťahuje podpora podľa 3 ods. 1 písm. e) Zákona o podpore, a ktoré boli vybraté výberovým konaním podľa § 5c Zákona o podpore (ďalej len „Aukcia“).

   

1. Informácia pre pripájanie OZE, KVET a LZE na základe Oznámení

Spoločnosť SSD, a.s., informuje žiadateľov o pripojenie zariadenia na výrobu elektriny na základe Oznámení, že

  1. žiadosti o pripojenie nových zariadení na výrobu elektriny z OZE alebo KVET na ktoré sa vzťahuje podpora podľa § 3 ods. 1 písm. c) zákona č. 309/2009 Zákona o podpore, a
  2. žiadosti o pripojenie LZE, na ktoré sa nevzťahuje povinnosť platiť tarifu za prevádzkovanie systému,

 

prijíma priebežne na vybavenie s podmienkou, že fyzické pripojenie a funkčné skúšky umožní SSD realizovať až v termínoch, ktoré boli uvedené v oznámeniach MHSR na jeho webovom sídle. Žiadosti o pripojenie OZE zdrojov a Lokálnych zdrojov, doručené SSD, a.s. po naplnení inštalovaných kapacít, nebudú prijaté na vybavenie a budú spolu so všetkými prílohami vrátené späť žiadateľovi.

Kapacita sa aktualizuje každý mesiac a zverejňuje sa v prvý pracovný deň mesiaca.

Žiadosti o pripojenie OZE zdrojov a Lokálnych zdrojov odporúčame žiadateľom predkladať na formulári, zverejnenom na webovom sídle SSD, a.s. – www.ssd.sk.

  

   

 2. Ostatné informácie pre pripojenie zariadenia na výrobu elektriny

SSD si vyhradzuje právo určiť podmienky (najmä s prihliadnutím na uzlovú oblasť a lokalitu požadovaného pripojenia), za akých je možné uskutočniť dodávku elektrinu zo zdroja na výrobu elektriny  do sústavy bez toho, aby bola ohrozená  bezpečná a spoľahlivá prevádzka distribučnej sústavy SSD.

 

Možnosť pripojiť Malé zdroje, ktoré splnia Technické podmienky a Obchodné podmienky SSD, týmto nie je dotknutá.

Upozornenie

V súvislosti s pripájaním nových zariadení na výrobu elektriny do distribučnej sústavy SSD, a.s. naďalej platí tzv. stop-stav. Z toho dôvodu žiadosti o pripojenie nových zdrojov na výrobu elektriny do distribučnej sústavy SSD, a.s., okrem tých, ktoré sú uvedené v Oznámení inštalovaného výkonu na rok 2021 alebo ktoré budú určené výberovým konaním podľa § 5c Zákona o podpore budú odmietnuté.

  

Spoločnosť SSD, a.s. zároveň zverejňuje tlačivá súvisiace s pripojením zariadenia na výrobu elektriny: