0850 166 007 Zákaznícka linka
0800 159 000 Poruchová linka
         Stredoslovenská distribučná, a.s.
  • Je distribučná energetická spoločnosť pôsobiaca v stredoslovenskom regióne, kde distribuuje elektrickú energiu viac ako 740 000 odberným miestam.
  • Pri rozvoji distribučnej sústavy kladieme dôraz na zvyšovanie kvality dodávky, znižovanie doby bezprúdia, posilnenie siete a pripájanie nových zákazníkov.

Aktuality

Oznámenie o zverejnení rozhodnutia ÚRSO č. 0063/2020/E ohľadne tarifov za prístup do distribučnej sústavy a distribúciu elektriny a podmienky ich uplatnenia na roky 2020 až 2021 03.12.2019
Oznámenie o zverejnení Rozhodnutia ÚRSO č. 0002/2020/E ohľadne Cenníka pripojovacích poplatkov do 1 kV na roky 2020 až 2021 s účinnosťou od 1. januára 2020 29.11.2019
Oznámenie o zmenách v dokumente Technická špecifikácia výmeny dát (ďalej len TŠVD) a v doplňujúcich dokumentoch k TŠVD s platnosťou od 1.12.2019 02.10.2019
Oznámenie o plánovaných zmenách v doplňujúcich dokumentov k Technickej špecifikácii pre výmenu dát s platnosťou od 01.12.2019 10.09.2019
Informácia pre žiadateľov o pripojenie zdrojov na výrobu elektriny do distribučnej sústavy spoločnosti Stredoslovenská distribučná, a. s. - rok 2020 14.08.2019
Informácia pre odberateľov elektriny v súvislosti s fakturáciou zvýšenej tarify za nedodržanie predpísanej hodnoty účinníka a za dodávku kapacitnej jalovej energie do distribučnej sústavy 16.07.2019
Oznámenie o zmene Technických podmienok prevádzkovateľa distribučnej sústavy Stredoslovenská distribučná, a.s., s platnosťou od 1. apríla 2019 26.02.2019
Informácia pre žiadateľov o pripojenie zdrojov na výrobu elektriny do distribučnej sústavy spoločnosti Stredoslovenská distribučná, a. s., od 1. januára 2019 02.01.2019
Oznámenie o sprístupnení aplikácie e-Formulár 21.12.2018
Oznámenie o zmene procesu Zmeny odberateľa na existujúcom odbernom mieste s platnosťou od 1. januára 2019 20.12.2018
Oznámenie o zverejnení rozhodnutia ÚRSO č. 0059/2019/E ohľadne tarifov za prístup do distribučnej sústavy a distribúciu elektriny a podmienky ich uplatnenia na roky 2019 až 2021 23.11.2018
Oznámenie o zriadení prístupu pre dodávateľov elektriny k výpisu odberných miest nachádzajúcich sa v bilančnej skupine dodávateľa elektriny 25.09.2017
Archív