0850 166 007 Zákaznícka linka
0800 159 000 Poruchová linka

Katalóg prvkov a funkčných celkov


Katalóg prvkov a funkčných celkov (ďalej len KPFC) je základný dokument pre zabezpečenie jednotnej politiky štandardizácie distribučných prvkov a funkčných celkov v spoločnosti Stredoslovenská distribučná, a.s., a jeho používanie je záväzné pre všetkých zamestnancov spoločnosti Stredoslovenská distribučná, a.s., a tiež pre externých dodávateľov. Katalóg obsahuje súhrn schválených distribučných komodít s definovanými parametrami Štandardizácie a odborných útvarov, ktoré je možné používať v distribučnej sieti spoločnosti Stredoslovenská distribučná, a.s.

Aplikácia: Katalóg prvkov a funkčných celkov

Poznámka: Ak je v dokumente uvedená spoločnosť Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s., rozumie sa ňou taktiež spoločnosť Stredoslovenská distribučná, a.s., nakoľko od 1. marca 2018 spoločnosť Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s. zmenila svoje obchodné meno na Stredoslovenská distribučná, a.s.