Katalóg prvkov a funkčných celkov

Katalóg prvkov a funkčných celkov (ďalej len KPFC) je základný dokument pre zabezpečenie jednotnej politiky štandardizácie distribučných prvkov a funkčných celkov v spoločnosti Stredoslovenská distribučná, a.s., a jeho používanie je záväzné pre všetkých zamestnancov spoločnosti Stredoslovenská distribučná, a.s., a tiež pre externých dodávateľov. Katalóg obsahuje súhrn schválených distribučných komodít s definovanými parametrami Štandardizácie a odborných útvarov, ktoré je možné používať v distribučnej sieti spoločnosti Stredoslovenská distribučná, a.s.

Aplikácia:
Katalóg prvkov a funkčných celkov