0850 166 007 Zákaznícka linka
0800 159 000 Poruchová linka

Životné prostredie a BOZP

Ochrana životného prostredia 

Ochrana životného prostredia patrí medzi jednu z najsledovanejších oblastí v spoločnosti Stredoslovenská distribučná, a.s. Prevencia pred možnými negatívnymi vplyvmi činnosti spoločnosti na prírodu je súčasťou našej dlhodobej stratégie. Aj vďaka tomu sa darí realizovať stavebné, rekonštrukčné činnosti a opravy, ktorých cieľom je minimalizovať negatívne vplyvy na životné prostredie.

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci

Vedenie Spoločnosti pokladá zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci svojich zamestnancov, dodávateľov, odberateľov a verejnosti za prioritnú podmienku svojho podnikateľského zámeru. Spoločnosť sa aktívne zapája do celoeurópskej kampane „Zdravé pracoviská“, organizovanej Európskou agentúrou pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci. Zároveň sa Stredoslovenská distribučná, a.s., zapája do stretnutí Národnej siete BOZP, ktorá je zriadená pri Národnom inšpektoráte práce.