Legislatíva

Slovenská legislatíva

Zákon č. 251/2012 Z. z. o energetike
Zákon č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach
Zákon č. 309/2009 Z. z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie
Zákon č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov
Zákon č. 238/2006 Z. z. o Národnom jadrovom fonde
Zákon č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa
Zákon č. 321/2014 Z. z. o energetickej efektívnosti
Vyhláška ÚRSO č. 3/2013 Z. z., ktorou sa ustanovuje spôsob, rozsah a štruktúra poskytovania meraných údajov o spotrebe na odbernom mieste odberateľa elektriny a ich uchovávanie
Vyhláška MH SR  č. 358/2013 Z. z., ktorou sa ustanovuje postup a podmienky v oblasti zavádzania a prevádzky inteligentných meracích systémov v elektroenergetike
Vyhláška ÚRSO č. 236/2016 Z. z., ktorou sa ustanovujú štandardy kvality prenosu elektriny, distribúcie elektriny a dodávky elektriny
Vyhláška MH SR 292/2012 Z. z. - spôsob výpočtu škody spôsobenej neoprávneným odberom elektriny
Vyhláška ÚRSO č. 207/2023 Z. z., ktorou sa ustanovujú pravidlá pre fungovanie vnútorného trhu s elektrinou, obsahové náležitosti prevádzkového poriadku prevádzkovateľa sústavy, organizátora krátkodobého trhu s elektrinou a rozsah obchodných podmienok, ktoré sú súčasťou prevádzkového poriadku prevádzkovateľa sústavy
Vyhláška ÚRSO č. 246/2023 Z. z., ktorou sa ustanovuje cenová regulácia v elektroenergetike a niektoré podmienky vykonávania regulovaných činností v elektroenergetike
Vyhláška MH SR č. 416/2012 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o postupe pri uplatňovaní obmedzujúcich opatrení pri stave núdze a o opatreniach zameraných na odstránenie stavu núdze v elektroenergetike

Európska legislatíva

Webový portál EUR-Lex