Prehľad čerpania pridelených výkonov

 

Výkony pridelené za roky 2019 - 2021 Ministerstvom hospodárstva SR

 

Ide o výkony, ktoré boli stanovené v zmysle § 14 ods. 1 písm. e) Zákona č. 309/2009 o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Ministerstvom hospodárstva SR. Ak žiada o pripojenie zdroj, ktorý spĺňa podmienky uvedené pre takto stanovené výkony, je takémuto zdroju prednostne priradený výkon z tejto kapacity.  SSD prijíma žiadosti o pripojenie priebežne na vybavenie s podmienkou, že fyzické pripojenie a funkčné skúšky umožní SSD realizovať až v termínoch, ktoré boli uvedené v oznámeniach MHSR na jeho webovom sídle. 

Kapacita sa aktualizuje každý mesiac a zverejňuje sa v prvý pracovný deň mesiaca.

Ak je kapacita stanovená Ministerstvom hospodárstva za roky 2019 - 2021  vyčerpaná, alebo sa pripája také zariadenie na výrobu elektriny (resp. zvyšuje výkon), ktorého kapacita nebola určená za MHSR, čerpá sa jeho kapacita z celkovej pridelenej v zmysle tlačovej správy zo dňa 6.4.2021. Rovnako sa z tejto kapacity čerpá aj pri pripájaní lokálnych zdrojov a malých zdrojov.

  

Výkony pridelené SEPS, a.s., v roku 2021

Aktuálne schválené hodnoty povolených inštalovaných výkonov pre pripojenie Zariadení na výrobu elektriny ktoré boli pridelené pre prevádzkovateľa distribučnej sústavy SSD sa nachádzajú na webovej stránke prevádzkovateľa prenosovej sústavy   https://www.sepsas.sk/sk/technicke-udaje/instalovany-vykon/.