Prehľad čerpania pridelených výkonov

 Výkony pre rok 2022 pridelené Ministerstvom hospodárstva SR

 Jedná sa o výkony, ktoré boli stanovené Ministerstvom hospodárstva SR v zmysle § 14 ods. 1 písm. e) Zákona č. 309/2009 o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon o podpore“)pre rok 2022 pre:

  • zariadenia na výrobu elektriny z obnoviteľných zdrojov energie, na ktoré sa vzťahuje podpora podľa § 3 ods. 1 písm. c) Zákona o podpore,
  • zariadenia na výrobu elektriny vysoko účinnou kombinovanou výrobou, na ktoré sa vzťahuje podpora podľa § 3 ods. 1 písm. c) Zákona o podpore a
  • lokálne zdroje.

Nevyužité výkony stanovené Ministerstvom hospodárstva SR na roky 2019 až 2021 nemôžu byť, v zmysle oznamu Ministerstva hospodárstva, presunuté do roku 2022. Čerpanie určeného inštalovaného výkonu sa aktualizuje v prvý pracovný deň v dvojtýždňovom intervale.

Výkony pridelené spoločnosťou SEPS, a.s.,  

Aktuálne schválené hodnoty povolených inštalovaných výkonov pre pripojenie zariadení na výrobu elektriny pre jednotlivé typy zdrojov, ktoré boli pridelené pre prevádzkovateľa distribučnej sústavy SSD, sa nachádzajú na webovej stránke prevádzkovateľa prenosovej sústavy   https://www.sepsas.sk/sk/technicke-udaje/instalovany-vykon/ a ich hodnoty sú aktualizované v prvý pracovný deň v dvojtýždňovom intervale.

Upozornenie:

V zmysle doplnenia oznamu o určení inštalovaných výkonov zariadení na výrobu elektriny s právom na podporu na rok 2022, ktoré vydalo MH SR, platí, ževýkony určené MH SR pre lokálne zdroje v I. C sú výkony nad rámec voľného inštalovaného výkonu z pohľadu flexibility elektrizačnej sústavy 407 MW uvedeného v usmernení SEPS. Uvedené znamená, že na výkony v lokálnych zdrojoch pre fotovoltické a veterné elektrárne sa nevzťahuje obmedzenie 407 MW na úrovni regionálnej distribučnej sústavy ani distribučnej sústavy inej ako regionálna distribučná sústava.“

Výkony zdrojov s maximálnym inštalovaným výkonom do 10 kW vrátane sa od pridelených výkonov spoločnosťou SEPS neodpočítavajú.