Miestne distribučné sústavy

Miestne distribučné sústavy - vybrané povinnosti pri zriadení a prevádzkovaní MDS

  

Tento dokument nie je právne záväzný, má len informatívny charakter a slúži pre účely objasnenia procesu pripájania miestnej distribučnej sústavy do regionálnej distribučnej sústavy SSD.

Kto môže prevádzkovať miestnu distribučnú sústavu?

Prevádzkovateľ miestnej distribučnej sústavy (ďalej len „MDS“) ako subjekt podnikajúci v energetike je oprávnený vykonávať činnosť distribúcie elektriny len na základe povolenia na podnikanie v energetike v zmysle § 6 a nasl.  zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike (ďalej len „zákon o energetike“).

Ako môžem zriadiť MDS?

Postup budovania  energetického zariadenia potrebného ku vzniku MDS je upravený okrem iných ustanovení aj v § 12 zákona o energetike , ktorý upravuje podmienky a postup MDS pri výstavbe a prevádzkovaní energetického zariadenia, ktoré možno stavať a prevádzkovať iba na základe osvedčenia na výstavbu energetického zariadenia vydaného zo strany Ministerstva hospodárstva SR (MH SR) na základe písomnej žiadosti žiadateľa.

V tejto súvislosti Vás chceme upozorniť, že v zmysle ustanovení § 12 ods. 5 zákona o energetike je súčasťou žiadosti stanovisko SSD k:

  • predpokladanému vplyvu elektroenergetického zariadenia na distribučnú sústavu na vymedzenom území z hľadiska bezpečnosti a spoľahlivosti,
  • spôsobu pripojenia elektroenergetického zariadenia do sústavy,

 

Prevádzkovať MDS je možné po podaní žiadosti len na základe zmluvy o pripojení so SSD, na uzatvorenie ktorej  je prevádzkovateľ MDS povinný predložiť SSD nasledovné dokumenty:

  • u právnických osôb výpis z Obchodného alebo iného zákonom určeného registra nie starší ako 3 mesiace, ktorým sa preukazuje vznik právnickej osoby
  • u fyzických osôb živnostníkov alebo osôb podnikajúcich na základe iného než živnostenského oprávnenia výpis zo živnostenského alebo iného zákonom určeného registra nie starší ako 3 mesiace, ktorým sa preukazuje podnikanie fyzickej osoby
  • splnomocnenie s úradne overeným podpisom splnomocniteľa v prípade vybavovania žiadosti prostredníctvom splnomocnenca,
  • prípadne ďalšie podklady požadované v aktuálnom formulári žiadosti uverejnenom na webovom sídle SSD,
    • platné osvedčenie na výstavbu elektroenergetického zariadenia v zmysle § 12 zákona o energetike, ktoré vydáva MH SR rozhodnutím (ak dochádza k výstavbe energetického zariadenia),
    • povolenie na podnikanie v energetike podľa § 6 ods.2 zákona o energetike, ktoré obsahuje aj informáciu na akej časti vymedzeného územia bude prevádzkovaná MDS, ktorá sa pripája do distribučnej sústavy SSD.

Čo ak budem chcieť zmeniť povolenie na podnikanie pre MDS?

Ak prevádzkovateľ MDS žiada o zmenu povolenia na distribúciu elektriny, oznámi OKTE a SSD, podľa § 19 ods. 4 vyhlášky URSO č. 24/2013 Z.z., ktorou sa ustanovujú pravidlá pre fungovanie vnútorného trhu s elektrinou a pravidlá pre fungovanie vnútorného trhu s plynom, zmenu technických predpokladov v zmysle § 7 ods. 4 zákona o energetike, pričom SSD požaduje oznámiť aj presné určenie časti vymedzeného územia, na ktorom má byť MDS prevádzkovaná a aké zariadenia tam budú prevádzkované.

Netreba však zabúdať, že prevádzkovateľ MDS je zároveň povinný oznámiť OKTE a SSD, že podniká v elektroenergetike, do siedmich dní po nadobudnutí právoplatnosti povolenia na distribúciu elektriny.

Musím mať ako prevádzkovateľ MDS uzatvorenú so SSD nejakú zmluvu?

MDS musia mať uzatvorenú zmluvu o pripojení pre MDS a zároveň, ak MDS nemá prístup do distribučnej sústavy a distribúciu elektriny zabezpečené prostredníctvom dodávateľa elektriny, musí mať so SSD uzatvorenú Zmluvu o prístupe do distribučnej sústavy a distribúcii elektriny.