Výrobcovia elektriny

UPOZORNENIE

Tlačová správa

k uvoľneniu obmedzenia pripájania nových elektroenergetických zariadení na výrobu elektriny do elektrizačnej sústavy SR a zvyšovania inštalovaného výkonu existujúcich zariadení na výrobu elektriny pripojených do elektrizačnej sústavy SR

Spoločnosť Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s. (ďalej len „SEPS“) ako prevádzkovateľ prenosovej sústavy (ďalej len „PS“) SR uviedla dňa 05.04.2021 v spolupráci s prevádzkovateľom PS v Maďarsku do komerčnej prevádzky nové vedenia 2x400 kV Veľký Ďur – Gabčíkovo – Gönyű a 1x400 kV Rimavská Sobota – Sajóivánka na slovensko-maďarskom cezhraničnom profile. Týmto prišlo k odstráneniu úzkeho miesta v PS SR z pohľadu priepustnosti sústavy, čo umožní opätovné pripájanie nových elektroenergetických zariadení na výrobu elektriny (ďalej len „zdroje“) do elektrizačnej sústavy (ďalej len „ES“) SR a zvyšovanie inštalovaného výkonu existujúcich zdrojov pripojených do ES SR.

Na základe uvedeného prevádzkovatelia regionálnych distribučných sústav (ďalej len „RDS“) Západoslovenská distribučná, a.s. (ďalej len „ZSD“), Stredoslovenská distribučná, a.s. (ďalej len „SSD“) a Východoslovenská distribučná, a.s. (ďalej len „VSD“) v spolupráci s prevádzkovateľom PS a Ministerstvom hospodárstva SR (ďalej len „MH SR“) týmto uvoľňujú „stop-stav“ pre pripájanie nových zdrojov do ES SR a zvyšovanie inštalovaného výkonu existujúcich zdrojov v ES SR.

Z dôvodu zamedzenia nekontrolovaného rozvoja zdrojov, čo by malo vplyv na prevádzkovú bezpečnosť a spoľahlivosť ES SR, boli prevádzkovateľom PS stanovené hraničné hodnoty voľného inštalovaného výkonu zdrojov, ktoré je možné pripojiť do ES SR ako z pohľadu jej priepustnosti, tak i z pohľadu jej flexibility.

Z pohľadu priepustnosti ES SR je možné do sústavy pripojiť celkový voľný inštalovaný výkon zdrojov o hodnote 1837 MW. Regionalita, resp. miesta pripojenia zdrojov v RDS, majú nezanedbateľný vplyv na bezpečnosť prevádzky ES SR najmä z pohľadu úzkych miest v PS SR. Na základe uvedeného je celkový voľný inštalovaný výkon z pohľadu priepustnosti rozdelený na jednotlivých prevádzkovateľov RDS a PS (graficky zobrazené na obrázku).

Z pohľadu flexibility ES SR je možné z celkového voľného inštalovaného výkonu zdrojov v súčasnosti do ES SR pripojiť 407 MW fotovoltaických elektrární (ďalej len „FVE“) a veterných elektrární (ďalej len „VTE“), ktoré majú najvýznamnejší vplyv na potrebu podporných služieb. Dostatočnosť podporných služieb má zásadný vplyv na celkovú hodnotu inštalovaného výkonu FVE a VTE. Z dôvodu zamedzenia nekontrolovaného pripájania FVE a VTE je časť voľného inštalovaného výkonu pre FVE a VTE rovnomerne rozdelená pre jednotlivých prevádzkovateľov RDS (graficky zobrazené na obrázku). V prípade vyššieho dopytu bude hodnota voľného inštalovaného výkonu FVE a VTE z úrovne prevádzkovateľa PS navýšená, maximálne však do výšky 407 MW sumárne za celú ES SR.

Uvedené uvoľnenie zohľadňuje globálny vplyv týchto zdrojov na sústavu z pohľadu SEPS. Prevádzkovatelia RDS však budú posudzovať pripojenie každého zdroja podľa lokálnych vplyvov na bezpečnosť prevádzky RDS a budú posudzovať, či je možné zdroj pripojiť v požadovaných lokalitách, pričom každá požiadavka bude posudzovaná s ohľadom na technické možnosti sústavy v zmysle platnej legislatívy.

Z dôvodu zabezpečenia transparentnosti bola v spolupráci medzi SEPS, MH SR a jednotlivými prevádzkovateľmi RDS vytvorená spoločná webová platforma, ktorá je umiestnená na webovom sídle spoločnosti SEPS (www.sepsas.sk), na ktorej je možné získať informácie o pridelených, ako aj vyčerpaných a voľných inštalovaných výkonoch pre pripájanie nových zdrojov do ES SR a pre zvyšovanie inštalovaného výkonu existujúcich zdrojov pripojených do ES SR. Taktiež je na spoločnej webovej platforme umiestnený dokument „Usmernenie“, v ktorom sú uvedené všetky podrobné informácie k uvoľneniu „stop-stavu“, k stanoveniu voľných inštalovaných výkonov, ako aj postup prideľovania a kontroly napĺňania týchto inštalovaných výkonov.

Čerpanie stanovených inštalovaných výkonov sa bude sledovať podľa výšky schváleného inštalovaného výkonu zdroja daným prevádzkovateľom sústavy, či už ide o pripojenie nového alebo zvýšenie inštalovaného výkonu existujúceho zdroja bez ohľadu na to, akú rezervovanú kapacitu bude výrobca požadovať voči prevádzkovateľovi sústavy.

SEPS bude v spolupráci s prevádzkovateľmi RDS a MH SR každoročne analyzovať vplyv pripájania nových zdrojov na bezpečnosť prevádzky sústavy z pohľadu flexibility (dostatočnosť podporných služieb v ES SR) a na 3 roky dopredu bude avizovať prípadné obmedzenia, ako aj návrhy opatrení na ich odstránenie za účelom umožnenia plnenia Integrovaného národného energetického a klimatického plánu na roky 2021 - 2030.