0850 166 007 Zákaznícka linka
0800 159 000 Poruchová linka

Výrobcovia elektriny


Základné informácie

  1. Pre uzatvorenie novej Zmluvy o výkupe na krytie strát respektíve Zmluvy o doplatku, žiadateľ vyplní žiadosť v internetovej aplikácii: 

    a vytlačí ju. Spolu so žiadosťou sa vytlačí aj Zmluva o výkupe na krytie strát a Zmluva o doplatku. Podpísanú žiadosť spolu s povinnými prílohami je potrebné zaslať na doručovaciu adresu.

  2. Pre uzatvorenie Dohody o urovnaní, žiadateľ vyplní tlačivo "Dohoda o urovnaní", ktoré si može prevziať z časti dokumenty na stiahnutie. Po vytlačení a podpísaní je potrebné ju zaslať na doručovaciu adresu spolu s povinnými prílohami.
  3. Pre fakturáciu v zmysle Zmluvy o doplatku. V prípade, že určené meradlo pre stanovenie výšky doplatku nie je totožné s meradlom na krytie strát, výrobca fakturačné údaje vyplní do internetovej aplikácie:

    Viac v komunikačnom manuáli v časti dokumenty na stiahnutie.

  

Doručovacia adresa spoločnosti je:

Stredoslovenská distribučná, a. s.

Pri Rajčianke 2927/8

010 47  Žilina