Developeri

Základné zásady pri riešení nových pripojení zo strany developerov

Hneď pri spracovaní investičného zámeru súvisiaceho s výstavbou budúcich nových odberných miest je nevyhnutné čo najskôr kontaktovať SSD s nasledovnými základnými podkladmi:

  1. Počet budúcich požadovaných odberných miest s jednoznačným určením požadovaného výkonu jednotlivých odberných miest (napr. 25x byt každý s požadovaným ističom 3x25A ....) a rovnako s určením charakteru odberu (napr. byt v bytovom dome, polyfunkčný objekt s bytmi, obchodnými priestormi, a garážami...)
  2. Kópia katastrálnej mapy s označením umiestnenia stavby
  3. Predloženie zástavbovej štúdie vo formáte DGN, 2D verzia V7, v súradnicovom systéme S-JTSK, s vyznačením parciel, na ktorých budú umiestnené budúce odberné miesta, vrátane zeleného pásma, chodníkov a komunikácie, podľa ktorých následne môže SSD posúdiť a plánovať budúce elektroenergetické zariadenia. Túto zástavbovú štúdiu je potrebné predložiť v presnom formáte, nakoľko pri nedodržaní uvedeného formátu bude požiadavka zo strany SSD vrátená na prepracovanie.
  4. V prípade, že je vydané platné územné rozhodnutie pre danú záujmovú lokalitu, je potrebné ho taktiež predložiť

Vyššie spomínané základné podklady je potrebné zaslať do SSD prostredníctvom vypísaných formulárov, ktoré sú zverejnené na stránke www.ssd.sk, ku ktorým budú ako prílohy doložené vyššie uvedené podklady v zmysle bodov 2-4.

Dôležité informácie

  • Už pri príprave daného investičného zámeru je potrebné neodkladne začať komunikovať so SSD, pričom investor si môže už v tomto období dohodnúť konzultáciu s príslušnými zodpovednými pracovníkmi SSD za účelom korektného spracovania a následného riešenia pripojenia budúcich odberných miest na elektrinu na mailovej adrese: prevadzkovatel@ssd.sk

  • SSD posudzuje len prípady, ku ktorým boli predložené reálne a jednoznačne definované požiadavky na pripojenie v zmysle vyššie uvedených zásad

  • Požiadavka na pripojenie môže súvisieť (a v mnohých prípadoch developerských projektov aj súvisí) s nutnosťou rozvoja distribučnej sústavy v strednodobom alebo dlhodobom horizonte, čo v reále predstavuje dobu niekoľko rokov (príprava technického riešenia, zaradenie do plánu rozvoja DS a realizácia daného rozvoja).

  • Konkrétny bod pripojenia (teda aj napäťovú hladinu bodu pripojenia – NN, VN) v zmysle platnej legislatívy určuje SSD, nie budúci odberateľ.

  • V prípade, že žiadateľ o pripojenie predloží svoje požiadavky v čase, kedy už chce žiadať o vydanie stavebného povolenia, hrozí mu stav, že SSD nedá súhlasné stanovisko, nakoľko v danej lokalite nemá žiadne distribučné zariadenie, z ktorého je možné zrealizovať pripojenie.