Štandard projektovej dokumentácie a stavebného povolenia

Štandard projektovej dokumentácie a stavebného povolenia pre potreby spoločnosti Stredoslovenská distribučná, a. s., platný s účinnosťou od 1. augusta 2014

Tento štandard definuje formálnu stránku vypracovanej projektovej dokumentácie (ďalej aj PD) a stavebného povolenia pre potreby spoločnosti Stredoslovenská distribučná, a.s., pre stavby nízkeho napätia (NN) a vysokého napätia (VN). Za realizovateľnosť diela v zmysle projektovej dokumentácie je zodpovedný projektant - autorizovaný stavebný inžinier. Projektant sa riadi aktuálne platnými predpismi (normami, zákonmi, vyhláškami, nariadeniami vlády Slovenskej republiky atď.).

Poznámka:

Pri neštandardných projektoch ako rozvodne VVN/VN a vedenia VVN sa podmienky projektovej dokumentácie dohodnú individuálne v zmluvnom konaní.

Prílohy:

Archív

Archív štandardov projektovej dokumentácie