Politika nákupu v skupine SSE Holding

Pre vylúčenie pochybností, sa táto Politika nákupu v Skupine SSE Holding vzťahuje na uzatváranie zmluvných vzťahov medzi spoločnosťou Stredoslovenská distribučná, a.s. a dodávateľmi, nakoľko spoločnosť Stredoslovenská distribučná je členom Skupiny SSE Holding. 

 

Spoločnosti skupiny SSE Holding monitorujú dodržiavanie miestnych právnych predpisov a nariadení týkajúcich sa nákupných procesov, a podporujú dodávateľov, aby sa riadili ich internými politikami. Toto sa vzťahuje najmä na oblasť ľudských práv, pracovných práv, pracovných podmienok a ekologických štandardov.

Aby boli spoločnosti skupiny SSE Holding schopné riadiť a monitorovať rizika týkajúce sa dodávateľov, využívajú hodnotiace prvky a postupy. Očakáva sa, že všetci dodávatelia budú v súlade s nasledujúcimi princípmi:

 

I. DODRŽIAVANIE PRÁVNYCH NORIEM

Dodávatelia sú povinní dodržiavať pravidlá a zákony na národnej a medzinárodnej úrovni.

 

II. ĽUDSKÉ PRÁVA

Dodávatelia sú podporovaní v tom, aby rešpektovali ľudské práva, ktoré sú definované v dokumente OSN Všeobecná deklarácia ľudských práv.

 

III. ZÁSADY DOBREJ PRAXE PRI ZAMESTNÁVANÍ

Našich dodávateľov vyzývame k tomu, aby dodržovali ako nevyhnutné minimum nasledujúce zásady dobrej praxe v zamestnávaní.

a) Právo slobodne si zvoliť zamestnanie

Dodávatelia nesmú uplatňovať žiadne formy nútenej alebo nelegálnej práce a musia umožniť svojim zamestnancom slobodne rozviazať pracovný pomer s dodržaním primeranej výpovednej lehoty.

b) Rešpektovanie slobody združovania a práva na kolektívne vyjednávanie

Zamestnanci našich dodávateľov musia mať právo slobodne sa združovať a právo na kolektívne vyjednávanie a dodávatelia musia k týmto aktivitám pristupovať otvorene.

c) Bezpečné a hygienické pracovné podmienky

Naši dodávatelia sú povinní zaistiť, aby ich pracovné prostredie spĺňalo všetky zdravotné a bezpečnostné požiadavky stanovené právnymi predpismi a tam, kde je to vykonateľné, trvalo monitorovať bezpečnosť a zdravie zamestnancov, obchodných partnerov a okolitých komunít.

d) Nevyužívanie detskej práce

Dodávatelia nesmú využívať detskú prácu.

e) Zaistenie životného minima

Našich dodávateľov vyzývame k tomu, aby minimálna mzda ich zamestnancov nebola nižšia, ako je stanovené právnymi predpismi alebo ako je štandardom v danom odvetví, podľa toho, ktorá z hodnôt je vyššia. Mzda by však v každom prípade mala postačovať k zaisteniu základných potrieb a poskytovať určitý príjem po odpočítaní nevyhnutných nákladov.

f) Primeraná pracovná doba

Ďalej podporujeme našich dodávateľov v tom, aby ich zamestnanci nevykonávali prácu nad rámec maximálnej dĺžky pracovného času stanovenej právnymi predpismi.

g) Nediskriminácia

Naši dodávatelia sú povinní zaistiť, aby v oblasti zamestnania, odmeňovania, prístupu k vzdelaniu, možnosti profesijného postupu, ukončovania pracovného pomeru a odchodu do dôchodku nedochádzalo k diskriminácii na základe určitých osobných atribútov v súlade s Politikou rovnakých príležitostí.

h) Zaistenie riadneho zamestnania

Dodávatelia musia zaistiť, aby zamestnanci v maximálnej možnej miere vykonávali prácu na základe riadneho pracovnoprávneho vzťahu založeného v súlade s právnymi predpismi a zvyklosťami.

i) Zákaz krutého alebo nehumánneho zaobchádzania

Naši dodávatelia nesmú umožniť žiadnu formu fyzického týrania a trestov ani vyhrážky takýmto jednaním, sexuálne či iné obťažovanie, slovné napadanie ani iné formy zastrašovania.

 

IV. OCHRANA ŽIVOTÉHO PROSTREDIA (“Zelený nákup”)

Od našich dodávateľov očakávame, že usilujú o to, aby dopad ich činnosti, výrobkov a služieb na životné prostredie bol čo najmenší. Spoločnosti skupiny SSE Holding vždy vyžadujú súlad s platnými právnymi predpismi, ktoré sa týkajú ochrany životného prostredia, a podporujú implementáciu systémov environmentálneho manažmentu a zavedenie príslušných štandardov. Dodávatelia by mali zdieľať hodnoty spoločností skupiny SSE Holding týkajúce sa efektívneho využívania prírodných zdrojov, energetickej účinnosti, odpadového hospodárstva, emisií, regulácie skleníkových plynov a zachovania biodiverzity.

 

V. POTIERANIE KORUPCIE

Podporujeme našich dodávateľov, aby potierali korupciu vo všetkých jej formách, vrátane vydierania a úplatkárstva.

 

VI. POSTUP AKCEPTÁCIE DODAVÁTEĽA

Postup akceptácie kľúčových dodávateľov musí byť zrealizovaný v súlade so smernicou „Know Your Customer“ („Poznaj svojho zákazníka“ – „KYC“), ktorá upravuje postup a jednotlivé kroky akceptácie dodávateľa. Podmienky akceptácie musia byť naplnené predtým, než je s dodávateľom uzatvorený akýkoľvek zmluvný vzťah, pred prijatím prvej dodávky alebo uskutočnením akéhokoľvek  obchodu.