O spoločnosti

Stredoslovenská distribučná, a. s., (ďalej tiež "SSD") je distribučná energetická spoločnosť. Pôsobí v Žilinskom, v Banskobystrickom a v časti Trenčianskeho kraja, kam distribuuje elektrickú energiu pre takmer 760 000 zákazníkov - podnikateľov a domácnosti. Svojim zákazníkom poskytuje služby súvisiace s prevádzkou distribučných sietí.

Stredoslovenská distribučná, a. s., bola založená ako spoločnosť Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a. s., dňa 22. marca 2006, do Obchodného registra Okresného súdu Žilina bola zapísaná dňa 8. apríla 2006. Dňa 1. marca 2018 zmenila svoje obchodné meno na súčasné obchodné meno Stredoslovenská distribučná, a. s.

Predmet podnikania

Hlavným predmetom podnikania spoločnosti je distribúcia elektriny. Za účelom riadneho výkonu tejto činnosti spoločnosť vykonáva aj ďalšie aktivity, napr. montáž a opravy meracej a regulačnej techniky, projektovanie elektrických zariadení, inžinierske činnosti a pod.

Základné identifikačné údaje

Obchodné meno: Stredoslovenská distribučná, a. s.

Sídlo: Pri Rajčianke 2927/8, 010 47  Žilina

IČO: 36 442 151

DIČ: 2022187453

IČ DPH: SK2022187453

Bankové spojenie

VÚB, a. s. Žilina
IBAN: SK44 0200 0000 0021 4355 0551
BIC: SUBASKBX

Akciová spoločnosť je zaregistrovaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel Sa, vložka číslo: 10514/L.

Povolenie na distribúciu č. 2007E 0260