Proces zmeny dodávateľa

V zmysle právnych predpisov dotýkajúcich sa problematiky trhu s elektrinou má každý odberateľ právo vybrať si svojho dodávateľa elektriny.

V prípade, ak sa rozhodnete zmeniť svojho dodávateľa elektriny, obráťte sa priamo obchodnú spoločnosť, pre ktorú ste sa rozhodli. Kontaktné údaje spolu so všetkými potrebnými informáciami nájdete na webovom sídle každého dodávetaľa elektriny.

Kompletné informácie nájdete v:

a  Vyhláške Úradu pre reguláciu sieťových odvetví 207/2023, ktorou sa ustanovujú pravidlá pre fungovanie vnútorného trhu s elektrinou, obsahové náležitosti prevádzkového poriadku prevádzkovateľa sústavy, organizátora krátkodobého trhu s elektrinou a rozsah obchodných podmienok, ktoré sú súčasťou prevádzkového poriadku prevádzkovateľa sústavy.