0850 166 007 Zákaznícka linka
0800 159 000 Poruchová linka

Elektronická komunikácia


OZNÁMENIE

Vážení obchodní partneri, 

dovoľujeme si vás informovať o plánovaných zmenách dokumentu Technická špecifikácia pre výmenu dát (TŠVD) a v doplňujúcich dokumentoch k TŠVD z dôvodu legislatívnych zmien v oblasti ochrany osobných údajov.

Zároveň s touto zmenou došlo v dokumentoch TŠVD k aktualizácii obchodného mena našej spoločnosti.

Účinnosť novej verzie TŠVD a jej doplňujúcich dokumentov bude k termínu 25. mája 2018. 

OZNÁMENIE

Vážení obchodní partneri, 
v prípade, že je v dokumentoch uvedená spoločnosť Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s., rozumie sa ňou taktiež spoločnosť Stredoslovenská distribučná, a.s., nakoľko od 1. marca 2018 spoločnosť Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s. zmenila svoje obchodné meno na Stredoslovenská distribučná, a.s. Aktualizácia obchodného mena spoločnosti bude vykonaná spoločne s najbližšími plánovanými zmenami dotknutých dokumentov.

OZNÁMENIE

Vážení obchodní partneri,
dovoľujeme si vám v mene spoločnosti Stredoslovenská distribučná, a.s., oznámiť, že v súvislosti s vydaním nového cenníka distribúcie, platným od 1.1.2018 dochádza k zmene v dokumente INV_SSD_01_1.

Elektronická komunikácia medzi účastníkmi trhu s elektrinou

Od 01.12.2017 platí nová verzia TŠVD a jej doplňujúcich dokumentov:  

.

TŠVD - Technická špecifikácia výmeny dát

 • TŠVD - dokument popisuje priebeh a následnosť procesov pri výmene dát a dátové toky. Ďalej špecifikuje

  • typy správ XML
  • typy a pravidlá pre údaje stanovené v prevádzkovom poriadku prevádzkovateľa distribučnej sústavy
  • formáty dátových položiek
  • formáty dátových súborov
  • pravidlá elektronickej komunikácie prostredníctvom elektronickej pošty
  • ochranu, autentifikáciu a autorizáciu s využitím technológie PKI a elektronického podpisu
 • Príručky používaných správ

  Príručky pre UTILMD, APERAK, MSCONS, INVOIC popisujú ich obsahovú štruktúru, segmenty, elementy a definície ich obsahu pre spracovanie a nastavenie v informačných systémoch účastníkov trhu.

  • UTILMD - Utilities Master Data message
  • APERAK - Application Error and Acknowledgment message
  • MSCONS - Metered Services Consumption report message
  • INVOIC - Invoice message
 • Schémy XSD (XML Schema Definition)

  Definované schémy štruktúr a dát používaných XML správ pre ich spracovanie a nastavenie v informačných systémoch účastníkov trhu.

 • Obsah IDE správ pre jednotlivé transakcie

  Obsah XML / IDE správ pre jednotlivé transakcie v procesoch

 • Číselníky - číselníky pre používané XML správy a ich segmenty

  Definované číselníky používané v správach ich jednotlivých segmentoch a elementoch. (Sadzby, kódy služieb, iné...)

 • Vzory správ

  Vzorové správy  ZIP 11,83 kB

 • Komunikačná adresa spoločnosti Stredoslovenská distribučná, a.s., v zmysle dátovej komunikácie a TŠVD

  epds@sse-distribucia.sk
   Platné IP adresy pre odosielané správy zo strany spoločnosti Stredoslovenská distribučná, a.s.: 87.244.220.32 a 87.244.220.33

 • Testovanie správ

  Pre otestovanie správnosti štruktúr a obsahu správ. Zašlite svoje testovacie správy určené PDS na e-adresu: testepds@sse-d.sk 

 • Ochrana a zabezpečenie 

  Autentifikácia a autorizácia s využitím technológie PKI a elektronického podpisu. Bližšie informácie vid. TŠVD.

 • Kontakty

  V prípade technických problémov a anomálií pri výmene správ, kontaktujte prosím naše pracovisko pre monitoring výmeny správ na e-adrese: ide_komunikacia@ssd.sk, tel.č.:+421 907 715 065, alebo v prípade bezodkladných situácií na tel.č.: +421 907 879 350 pre systémovú podporu.

Dokumenty a súbory na stiahnutie

Poznámka: V prípade starších prehliadačov a identifikácie sťahovaných dokumentov a tabuliek ako ".zip". Uložte si prosím súbor so správnou koncovkou: *.docx, *.xlsx!

Platné pre harmonizované procesy a komunikáciu

Procesy:

 • Zmena dodávateľa
 • Prepis v rámci bilančnej skupiny
 • Zmena odberateľa bez zmeny bil.skupiny
 • Zmena odberateľa so zmenou bil.skupiny
 • Nové prihlásenie
 • Ukončenie distribúcie
 • Krátkodobý odber
 • Zmena technických parametrov OM
 • Zmena obchodných parametrov
 • Služba PDS
 • Procesy v oblasti DPI
 • Prerušenie, alebo ukončenie distribúcie zo strany PDS
 • Zmena kmeňových dát, adresných údajov pripojeného objektu, alebo merania zo strany PDS
 • Reklamácia prevadzkovateľovi siete od dodávateľa
 • Vystavenie podkladov pre fakturáciu
 • Oprava podkladov pre fakturáciu prevádzkovateľom siete
 • Agregovaná fakturácia

         

Poznámka:   Komunikačné procesy v oblasti DPI sú implementované od 01.01.2017

Technická špecifikácia pre výmenu dát a príslušná dokumentácia:

Doplnkové číselníky:

Číselník INVOIC I (LIN):

INV_01_SSD  XLSX 17,62 kB

Čiselník MSCONS (LIN):

MSC_01_SSD  XLSX 16,49 kB

Poznámka: Dočasné doplnkové číselníky obsahujú špecificky používané položky zo strany spoločnosti Stredoslovenská distribučná, a.s., ktorých použitie zatiaľ nebolo harmonizované. Po ich harmonizácii budú neskôr v obsahu základných číselníkov INV_01 a MSC_01.

   

Platné pre neharmonizovanú komunikáciu

         

Prílohy a doplňujúca dokumentácia

Označenie fakturačných cyklov, pomôcka:

Označenie sadzieb, pomôcka: 

Prevodová tabuľka INVOIC:

Prevod_INV_SSD  XLSX 22,17 kB

Poznámka: Dokumenty slúžia k objasneniu súčasných a historických väzieb a podmienok.