Kontakty pre obstarávanie

Ing. Katarína Ďurišová, vedúca odboru Nákup materiálu

  

Ing. Veronika Tarhajová

e-mail: veronika.tarhajova@ssd.sk

materiál:
drevené stĺpy, plastové skrine SPP, VRIS, ER, PRIS, NN rozvádzače, plastové rúry hladké z HDPE, rúry korugované, výstražná fólia, krycí návin HDPE

služby:
výstavba, rekonštrukcie a opravy vedení VVN, projekčné práce vedení VVN, inžinierska činnosť vedení VVN, funkčné skúšky, opravy rozvádzačov, montáž optických káblov a KZL, koordinátori bezpečnosti práce pre VVN stavby

 

Ing. Katarína Ivančicová

e-mail: katarina.ivancicova@ssd.sk

materiál:
príslušenstvo na opravy transformátorov, batérie pre DOÚ a UPS, enviro prvky (výstražné gule, odkloňovače letu, zábrany proti hniezdeniu...), VN poistková redukcia, rozdeľovacie hlavy, viazacie pásky na káble, izolačné pásky, plastové káblové príchytky, NN prístrojové transformátory, varovná fólia, dištančné rozperky, pomocný materiál na montáž IMS elektromerov, betónové kocky TBM, betónové pätky, betónové žľaby a poklopy, krycie hlavice na stožiare, HDO prijímače a vysielače

služby:
repasácia batérií, monitorovací systém batérií, geologický prieskum pre stavby VVN, opravy a údržba DT, opravy HDO, štúdie a analýzy súvisiace s prípravou rekonštrukcií, resp. výstavbou sietí a TR VVN, statické posudky, práce vrtuľníkom, termovízne merania za pomoci leteckej techniky

Natália Berníková

e-mail: natalia.bernikova@ssd.sk

materiál:
armatúry pre holé vodiče, diaľkovo ovládané úsečníky a reclosery, izolátory VVN, VN a NN, konzoly ekologické, konzolovina, svorky PPN, odpínače a odpojovače (vrátane vnútorných), trafostanice stĺpové, predformované väzy, stožiare priehradové VVN, VN, uzemňovací a bleskozvodný materiál

služby:
pozinkovanie oceľových konštrukcií, opravy a repasácie DOÚ a DOR

 

Ing. Miroslav Sabela

e-mail: miroslav.sabela@ssd.sk

materiál:
VVN odpojovače, VVN rozvádzače, VN rozvádzače (vrátane zapuzdrených), VVN vypínače, RIS a ochrany, staničné batérie, VVN a VN prístrojové transformátory, výkonové a distribučné transformátory, tlmivky, trafostanice kioskové, VN uzlové odporníky

služby:
výstavba, rekonštrukcie a opravy TR VVN, projekčné práce TR VVN, inžinierska činnosť TR VVN

 

Ing. Denisa Kudlová

e-mail: denisa.kudlova@ssd.sk

materiál:
Al tyče, hutný materiál (+rúra strešná), spojovací materiál, oceľové pásky a spony, upínacie pásy, Al a Cu pružné spojky, opravné a prechodové manžety, Al drôt viazací (EAL), osvetľovacie stožiare, vývodky strešníkové, motorgenerátory, plastové plomby, plombovací drôt, plombovacie kliešte, omega väzy

služby:
profylaktické prehliadky MTG, opravy UPS a MTG

Ing. Martina Poljaková

e-mail: martina.poljakova@ssd.sk

materiál:
káble a vodiče VVN, VN, NN (okrem optických a KZL), betónové stožiare, zvodiče prepätia, spojky a svorky pre NFA2X, PAS príslušenstvo

Ing. Adrián Babiš

e-mail: adrian.babis@ssd.sk

materiál:
tienené VN konektory, káblové koncovky a spojky, T–adaptéry VN, VN a NN poistkové spodky, káblové oká Al a Cu, ističe, retrofity, armatúry pre Retilens a Distri, VN a NN poistky, poistkové vložky a hlavice, NN skratovacie prepojky, optické káble (vrátane KZL) + súvisiaci materiál (chránička, spojky, ....)

služby:
geodetické služby, úradné skúšky a OÚS, meranie dotykových a krokových napätí


Ing. Peter Fabišik, vedúci odboru Nákup služieb

e-mail: peter.fabisik@ssd.sk

Ing. Miroslav Stasinka

e-mail: miroslav.stasinka@ssd.sk

materiál:
transformátorové oleje, elektromery

služby:
zemné práce VN, NN vrátane pretlakov, terénne úpravy a rekultivácie, výkony mechanizmov, prepravné výkony, regenerácia transformátorového oleja, nátery stožiarov a opravy základov stožiarov

 

Ing. Alena Štalmachová

e-mail: alena.stalmachova@ssd.sk

materiál:
elektroinštalačný materiál, elektrospotrebiče vrátane GPS navigácií, fotoaparáty, ďalekohľady, kuchynské potreby, letenky, nábytok, batérie + nabíjačky, technické plyny, handry, predlžovačky, osvetľovacia technika - svietidlá, žiarovky, žiarivky, zdravotnícky materiál, ochranné nápoje  pitný režim, tlačivá s logom, stavebný materiál (štrk, piesok, betónové zmesi, cement, vápno, sadra, lepenky, drevo), keramzit

služby:
školenia, tlmočnícke a prekladateľské služby, ubytovanie, stravovanie - jedáleň, bufet,  opravy a údržby kancelárskej techniky, ostatné drobné služby (foto, pečiatky, vizitky), zabezpečenie eventov, nákupy periodík a odbornej literatúry, konferencie, pranie prádla, prenájom, nájom, dodatky stavby na kľúč a realizácia stavieb NN, VN, geologický/archeologický prieskum pre stavby okrem VVN

 

Ing. Juliana Podhorská

e-mail: juliana.podhorska@ssd.sk

materiál:
hasiace prístroje, OOPP, brašny pracovné

služby:
lesné prieseky VVN, VN, NN, požiarna ochrana, revízie a kontroly OPP, rebríkov, CO krytov, revízie tlakových nádob, revízie a opravy havarijných nádrží

 

Ing. Michal Kazáni

e-mail: michal.kazani@ssd.sk

materiál:
kladkostroje, lisovacia technika, ručné náradie mechanické a elektrické, náradie PPN, meracie prístroje

služby:
výstavba, rekonštrukcie, opravy, údržba, projektová dokumentácia stavebného charakteru, statické posudky – stavby, sťahovanie, údržba a obsluha odovzdávajúcich staníc tepla, stravné lístky, opravy a údržby strojné (kladkostroje, lisovacia technika...), servis a opravy malej mechanizácie (kosačky, agregáty, elektrocentrály, elektrické náradie), kalibrácia a opravy meracích prístrojov  

 

Ing. Lucia Ivanková

e-mail: lucia.ivankova@ssd.sk

materiál:
farby, riedidlá,  technický benzín, špeciálna chémia, motorový olej, štetce, VN, VVN skratovacie a fázovacie súpravy, VN skúšačky, sorbčné materiály, herbicídy, zatrávňovacie zmesi, zimný posypový materiál,  HILTI protipožiarné nátery, obálky samolepiace, pramenitá voda v bareloch, rebríky, vlhčené utierky na ruky, voda do ostrekovačov

služby:
projektová dokumentácia VN/NN, inžinierska činnosť VN/NN, propagácia a reklama, inzercia, taxislužby, audity, poradenstvo a konzultačné služby, právne služby, meteorologické dáta, kosenie a likvidácia trávnatých porastov, zimná údržba vrátane posypových materiálov, dočasné dopravné značenie, certifikácia ISO

 

Mgr. Peter Mechtl

e-mail: peter.mechtl@ssd.sk

materiál:
IT tovar (RSA kľúče,...)

služby:
GIS, IT služby, strážna a bezpečnostná služba vrátane stráženia mechanizmov na stavbách, údržba a servis systémov PCO, PSN, PST, EZS, IBS, kamerové a poplachové systémy – inštalácia, poistenie

 

Ing. Alena Zuščáková

e-mail: alena.zuscakova@ssd.sk

materiál:
zváracie a spájkovacie potreby, pneumatiky, autopríslušenstvo, NN skúšačky, vozidlá nad 3.5t, dopravné zariadenia (vysokozdvižné vozíky, žeriavy, prívesy)

služby:
realizácia stavieb VN, NN, revízie regálov, elektrozariadení, elektrospotrebičov, bleskozvodov, komínov, plynových zariadení, revízie zdvíhacích zariadení, údržba železničnej vlečky, znalecké posudky, meranie hluku, opravy a údržba manipulačných zariadení (VZV, žeriav), pracovná zdravotná služba

 

Denisa Bodzsárová

e-mail: denisa.bodzsarova@ssd.sk

materiál:
PC príslušenstvo (USB kľúče, externé harddisky,...), zámky FAB, výstražné tabuľky smaltované, plastové a samolepky, kancelárska technika, kancelárske potreby, papier, čistiace prostriedky, drogéria, expresné zásielky, náklady na reprezentáciu – občerstvenie

služby:
realizácia stavieb na kľúč VN, NN, telekomunikačné služby, dodávky a servis klimatizácie, servis a opravy výťahov, predaj budov, pozemkov, upratovacie služby, zneškodňovanie odpadov (vrátane komunálneho), deratizácia, polymerová dezinfekcia, odpočty elektromerov, centrálna tlač dokumentov, vlastná spotreba EE


Ing. Miroslava Šumpíková, vedúca odboru Podpora nákupu

e-mail: miroslava.sumpikova@ssd.sk

 

Ing. Viliam Šoška

e-mail: viliam.soska@ssd.sk

vystavovanie objednávok:
kúpa budov, pozemkov, odkúpenie projektových dokumentácií, prenájom, nájom vrátane poplatkov s ním spojených (poplatky do fondov opráv atď.), vecné bremená, vytýčenie inžinierskych sietí a vyjadrenia k PD, betónové zmesi, kamenivo, piesky, bankové a iné poplatky (vrátane členských), exekúcie, znalecké posudky, audity, poradenstvo a konzultačné služby, právne služby, úradné skúšky a opakované úradné skúšky  

 

Naďa Šolcová

e-mail: nada.solcova@ssd.sk

vystavovanie objednávok:
výkony mechanizmov, prepravné výkony, geodetické služby, opravy a údržba manipulačných zariadení (VZV, žeriav)

  

Martina Samcová

e-mail: martina.samcova@ssd.sk

vystavovanie objednávok:
poplatky za energie - plyn, elektrina, voda, teplo, SLA, výkopové práce pre PaÚ, lesné prieseky VVN, VN, NN, revízie postrojov, rebríkov, elektrozariadení, bleskozvodov