Kontakty pre obstarávanie

Ing. Katarína Ďurišová, vedúca odboru CORE nákup 

  

Ing. Pavol Babík

e-mail: pavol.babik@ssd.sk

materiál:
VN rozvádzače do trafostaníc a v betónovom skelete, VN vnútorné odpínače komorové, plastové skrine SPP, VRIS, SR, PRIS, poistkové patróny VN, poistkové spodky VPS, poistky NN, NN rozvádzače, trafostanice kioskové, trafostanice stĺpové, uzlové odporníky VN, zvodiče prepätia, HDO prijímače a vysielače, ističe NN, retrofity, pomocný materiál na montáž IMS elektromerov

služby:
opravy a údržba DT, opravy rozvádzačov

 

Natália Berníková

e-mail: natalia.bernikova@ssd.sk

materiál:
armatúry pre holé vodiče, diaľkovo ovládané úsečníky a reclosery, drevené stĺpy, izolátory VVN, VN a NN, konzoly ekologické, konzolovina, laná AlFe a zliatinové, spojovací materiál, stožiare priehradové VVN, VN a NN, osvetľovacie stožiare, svorky PPN, úsekové odpojovače, vývodky strešníkové, uzemňovací a bleskozvodný materiál

služby:
pozinkovanie oceľových konštrukcií, opravy a repasácie DOÚ a DOR

 

Ing. Miroslav Sabela

e-mail: miroslav.sabela@ssd.sk

materiál:
meniče VVN, odpojovače VVN, rozvádzače VVN, VN, vypínače VVN, RIS a ochrany, staničné batérie, meracie transformátory prúdu a napätia, transformátory, zapuzdrené rozvodne VVN a VN, tlmivky

služby:
výstavba, rekonštrukcie a opravy vedení a TR VVN, projekčné práce VVN, inžinierska činnosť VVN, repasácia batérií, opravy UPS

 

Ing. Monika Bajzová

e-mail: monika.bajzova@ssd.sk

materiál:
optické káble (vrátane KZL) + súvisiaci materiál, armatúry pre izolované vodiče, káblové koncovky a spojky, káblové oká AL, CU, T adaptéry VN, hlavy rozdeľovacie, opravné manžety, plastové rúry z HDPE, rúry korugované, fólia výstražná červená, krycí návin HDPE, viazacie pásky na káble, izolačné pásky, joklovina, tyčovina a železný materiál, pramence FeZn, omega väzy, AL drôt viazací (EAL)

služby:
montáž optických káblov a KZL

 

Ing. Martina Poljaková

e-mail: martina.poljakova@ssd.sk

materiál:
káble všetky prierezy (vrátane VVN), vodiče izolované všetky prierezy, betónové stožiare

služby:
geodetické služby

 

Ing. Katarína Chovanculiaková

e-mail: katarina.chovanculiakova@ssd.sk

materiál:
betónové kocky TBM, betónové pätky, betónové žľaby a poklopy, olovené plomby, plombovací drôt, plombovacie kliešte, príslušenstvo na opravy transformátorov, plastové ochrany na stožiare, upínacie pásy, enviro prvky (výstražné gule, odkloňovače letu, zábrany proti hniezdeniu...)  

služby:
výstavba, rekonštrukcie a opravy vedení a TR VVN, projekčné práce VVN, inžinierska činnosť VVN s hodnotou do 100 000 EUR, štúdie a analýzy súvisiace s prípravou rekonštrukcií resp. výstavbou sietí a TR VVN, práce vrtuľníkom, termovízne merania za pomoci leteckej techniky, statické posudky, geologický prieskum, archeologický výskum, koordinátori bezpečnosti práce, úradné skúšky a opakované úradné skúšky, funkčné skúšky, meranie dotykových a krokových napätí, monitorovací systém batérií


Ing. Peter Fabišik, vedúci odboru NON – CORE nákup

e-mail: peter.fabisik@ssd.sk

Ing. Miroslav Stasinka

e-mail: miroslav.stasinka@ssd.sk

materiál:
transformátorové oleje, elektromery

služby:
zemné práce VN, NN vrátane pretlakov, terénne úpravy a rekultivácie, výkony mechanizmov, prepravné výkony, regenerácia transformátorového oleja, nátery stožiarov a opravy základov stožiarov

 

Ing. Alena Štalmachová

e-mail: alena.stalmachova@ssd.sk

materiál:
elektroinštalačný materiál, elektrospotrebiče vrátane GPS navigácií, fotoaparáty, ďalekohľady, kuchynské potreby, letenky, nábytok, batérie + nabíjačky, technické plyny, handry, predlžovačky, osvetľovacia technika - svietidlá, žiarovky, žiarivky, zdravotnícky materiál, ochranné nápoje, pitný režim

služby:
školenia, tlmočnícke a prekladateľské služby, ubytovanie, stravovanie - jedáleň, bufet, opravy a údržby kancelárskej techniky, ostatné drobné služby (foto, pečiatky, vizitky), zabezpečenie eventov, nákupy periodík a odbornej literatúry, konferencie, pranie prádla, prenájom, nájom, dodatky stavby na kľúč a realizácia stavieb NN, VN

 

Ing. Juliana Podhorská

e-mail: juliana.podhorska@ssd.sk

materiál:
hasiace prístroje, OOPP, brašny pracovné

služby:
lesné prieseky VVN, VN, NN, požiarna ochrana, revízie a kontroly OPP, rebríkov, CO krytov, revízie tlakových nádob, revízie a opravy havarijných nádrží

 

Ing. Michal Kazáni

e-mail: michal.kazani@ssd.sk

materiál:
kladkostroje, lisovacia technika, ručné náradie mechanické a elektrické, náradie PPN, meracie prístroje

služby:
výstavba, rekonštrukcie, opravy, údržba, projektová dokumentácia stavebného charakteru, statické posudky – stavby, sťahovanie, údržba a obsluha odovzdávajúcich staníc tepla, stravné lístky, opravy a údržby strojné (kladkostroje, lisovacia technika,...), servis a opravy malej mechanizácie (kosačky, agregáty, elektrocentrály, elektrické náradie), kalibrácia a opravy meracích prístrojov   

 

Ing. Lucia Ivanková

e-mail: lucia.ivankova@ssd.sk

materiál:
farby, riedidlá, technický benzín, štetce, skratovačky, sorbčné materiály a špeciálna chémia, zatrávňovacie zmesi

služby:
projektová dokumentácia VN/NN, inžinierska činnosť VN/NN, propagácia a reklama, inzercia, taxislužby, audity, poradenstvo a konzultačné služby, právne služby, meteorologické dáta, kosenie a likvidácia trávnatých porastov, zimná údržba vrátane posypových materiálov

 

Mgr. Peter Mechtl

e-mail: peter.mechtl@ssd.sk

materiál:
IT tovar (RSA kľúče,...)

služby:
GIS, IT služby, strážna a bezpečnostná služba vrátane stráženia mechanizmov na stavbách, údržba a servis systémov PCO, PSN, PST, EZS, IBS, kamerové a poplachové systémy – inštalácia, poistenie

 

Ing. Alena Zuščáková

e-mail: alena.zuscakova@ssd.sk

materiál:
stavebný materiál (štrk, piesok, betónové zmesi, cement, vápno, sadra, lepenky, drevo), keramzit, zváracie a spájkovacie potreby, pneumatiky, autopríslušenstvo, skúšačky, vozidlá nad 3.5t, dopravné zariadenia (vysokozdvižné vozíky, žeriavy, prívesy)

služby:
realizácia stavieb VN, NN, revízie regálov, elektrozariadení, bleskozvodov, komínov, plynových zariadení, revízie zdvíhacích zariadení, údržba železničnej vlečky, znalecké posudky, meranie hluku, opravy a údržba manipulačných zariadení (VZV, žeriav), pracovná zdravotná služba, projekty dopravného značenia

 

Ing. Jana Kožová

e-mail: jana.kozova@ssd.sk

materiál:
PC príslušenstvo (USB kľúče, externé harddisky,...), zámky FAB, výstražné tabuľky smaltované, plastové a samolepky, kancelárska technika, kancelárske potreby (papier, obálky,...), čistiace prostriedky, drogéria

služby:
realizácia stavieb na kľúč VN, NN, telekomunikačné služby, dodávky a servis klimatizácie, servis a opravy výťahov, predaj budov, pozemkov, upratovacie služby, zneškodňovanie odpadov (vrátane komunálneho), deratizácia, odpočty elektromerov, expresné zásielky, náklady na reprezentáciu - občerstvenie, centrálna tlač dokumentov


Ing. Miroslava Šumpíková, vedúca odboru Back Office nákupu

e-mail: miroslava.sumpikova@ssd.sk

 

Ing. Viliam Šoška

e-mail: viliam.soska@ssd.sk

vystavovanie objednávok:
kúpa budov, pozemkov, odkúpenie projektových dokumentácií, prenájom, nájom vrátane poplatkov s ním spojených (poplatky do fondov opráv atď.), vecné bremená, vytýčenie inžinierskych sietí a vyjadrenia k PD, betónové zmesi, kamenivo, piesky, bankové a iné poplatky (vrátane členských), exekúcie, znalecké posudky, audity, poradenstvo a konzultačné služby, právne služby  

 

Ing. Zuzana Chromková

e-mail: zuzana.chromkova@ssd.sk

vystavovanie objednávok:
lesné prieseky VVN, VN, NN, geodetické služby, výkony mechanizmov, prepravné výkony, revízie postrojov, rebríkov, elektrozariadení, bleskozvodov, opravy a údržba manipulačných zariadení (VZV, žeriav), úradné skúšky a opakované úradné skúšky, výkopové práce pre PaÚ

  

Mgr. Lucia Alakšová

e-mail: lucia.alaksova@ssd.sk

vystavovanie objednávok:
 poplatky za energie - plyn, elektrina, voda, teplo, SLA