Kontakty pre obstarávanie

Ing. Katarína Ďurišová, vedúca odboru CORE nákup 

  

Ing. Veronika Tarhajová

e-mail: veronika.tarhajova@ssd.sk

materiál:
drevené stĺpy, plastové rúry hladké z HDPE, rúry korugované, AL drôt viazací (EAL), betónové kocky TBM, betónové pätky, betónové žľaby a poklopy, plastové  a olovené plomby, plombovací drôt, plombovacie kliešte, výstražná fólia, krycí návin HDPE, varovná fólia, rozdeľovacie hlavy, vývodky strešníkové, omega väzy, opravné a prechodové manžety, pomocný materiál na montáž IMS elektromerov, enviro prvky (výstražné gule, odkloňovače letu, zábrany proti hniezdeniu...), krycie hlavice na stožiare, Al pružné spojky, HDO prijímače a vysielače

služby:
montáž optických káblov a KZL, štúdie a analýzy súvisiace s prípravou rekonštrukcií, resp. výstavbou sietí a TR VVN, koordinátori bezpečnosti práce pre VVN stavby, statické posudky, geologický prieskum pre stavby VVN, opravy a údržba DT, opravy HDO

 

Natália Berníková

e-mail: natalia.bernikova@ssd.sk

materiál:
armatúry pre holé vodiče, diaľkovo ovládané úsečníky a reclosery, izolátory VVN, VN a NN, konzoly ekologické, konzolovina, spojovací materiál, stožiare priehradové VVN, VN a NN, svorky PPN, odpínače a odpojovače (vrátane vnútorných), uzemňovací a bleskozvodný materiál, trafostanice stĺpové, predformované väzy, osvetľovacie stožiare

služby:
pozinkovanie oceľových konštrukcií, opravy a repasácie DOÚ a DOR

 

Ing. Miroslav Sabela

e-mail: miroslav.sabela@ssd.sk

materiál:
VVN odpojovače, VVN rozvádzače, VN rozvádzače (vrátane zapuzdrených), VVN vypínače, RIS a ochrany, staničné batérie, VVN a VN prístrojové transformátory, výkonové a distribučné transformátory, tlmivky, trafostanice kioskové, VN uzlové odporníky

služby:
výstavba, rekonštrukcie a opravy TR VVN, projekčné práce TR VVN, inžinierska činnosť TR VVN, repasácia batérií

 

Ing. Martina Poljaková

e-mail: martina.poljakova@ssd.sk

materiál:
káble a vodiče VVN, VN, NN (okrem optických a KZL), betónové stožiare, spojky a svorky pre NFA2X, zvodiče prepätia, PAS príslušenstvo

 

Ing. Katarína Chovanculiaková

e-mail: katarina.chovanculiakova@ssd.sk

materiál:
plastové skrine SPP, VRIS, ER, PRIS, NN rozvádzače, motorgenerátory, VN a NN poistky, optické káble (vrátane KZL) + súvisiaci materiál (chránička, spojky, ....), príslušenstvo na opravy transformátorov, batérie pre DOÚ a UPS

služby:
výstavba, rekonštrukcie a opravy vedení VVN, projekčné práce vedení VVN, inžinierska činnosť vedení VVN, práce vrtuľníkom, termovízne merania za pomoci leteckej techniky, úradné skúšky a OÚS, funkčné skúšky, meranie dotykových a krokových napätí, monitorovací systém batérií, opravy rozvádzačov, opravy UPS a MTG, profylaktické prehliadky MTG, UPS

Ing. Adrián Babiš

e-mail: adrian.babis@ssd.sk

materiál:
tienené VN konektory, káblové koncovky a spojky, armatúry pre Retilens a Distri, T–adaptéry VN, VN a NN poistkové spodky, viazacie pásky na káble, izolačné pásky, oceľové pásky a spony, upínacie pásy, plastové káblové príchytky, poistkové vložky a hlavice, Al tyče, káblové oká Al a Cu, NN skratovacie prepojky, dištančné rozperky, ističe, hutný materiál (+rúra strešná), retrofity

služby:
geodetické služby


Ing. Peter Fabišik, vedúci odboru NON – CORE nákup

e-mail: peter.fabisik@ssd.sk

Ing. Miroslav Stasinka

e-mail: miroslav.stasinka@ssd.sk

materiál:
transformátorové oleje, elektromery

služby:
zemné práce VN, NN vrátane pretlakov, terénne úpravy a rekultivácie, výkony mechanizmov, prepravné výkony, regenerácia transformátorového oleja, nátery stožiarov a opravy základov stožiarov

 

Ing. Alena Štalmachová

e-mail: alena.stalmachova@ssd.sk

materiál:
elektroinštalačný materiál, elektrospotrebiče vrátane GPS navigácií, fotoaparáty, ďalekohľady, kuchynské potreby, letenky, nábytok, batérie + nabíjačky, technické plyny, handry, predlžovačky, osvetľovacia technika - svietidlá, žiarovky, žiarivky, zdravotnícky materiál, ochranné nápoje  pitný režim, tlačivá s logom, stavebný materiál (štrk, piesok, betónové zmesi, cement, vápno, sadra, lepenky, drevo), keramzit

služby:
školenia, tlmočnícke a prekladateľské služby, ubytovanie, stravovanie - jedáleň, bufet,  opravy a údržby kancelárskej techniky, ostatné drobné služby (foto, pečiatky, vizitky), zabezpečenie eventov, nákupy periodík a odbornej literatúry, konferencie, pranie prádla, prenájom, nájom, dodatky stavby na kľúč a realizácia stavieb NN, VN, geologický/archeologický prieskum pre stavby okrem VVN

 

Ing. Juliana Podhorská

e-mail: juliana.podhorska@ssd.sk

materiál:
hasiace prístroje, OOPP, brašny pracovné

služby:
lesné prieseky VVN, VN, NN, požiarna ochrana, revízie a kontroly OPP, rebríkov, CO krytov, revízie tlakových nádob, revízie a opravy havarijných nádrží

 

Ing. Michal Kazáni

e-mail: michal.kazani@ssd.sk

materiál:
kladkostroje, lisovacia technika, ručné náradie mechanické a elektrické, náradie PPN, meracie prístroje

služby:
výstavba, rekonštrukcie, opravy, údržba, projektová dokumentácia stavebného charakteru, statické posudky – stavby, sťahovanie, údržba a obsluha odovzdávajúcich staníc tepla, stravné lístky, opravy a údržby strojné (kladkostroje, lisovacia technika...), servis a opravy malej mechanizácie (kosačky, agregáty, elektrocentrály, elektrické náradie), kalibrácia a opravy meracích prístrojov  

 

Ing. Lucia Ivanková

e-mail: lucia.ivankova@ssd.sk

materiál:
farby, riedidlá,  technický benzín, špeciálna chémia, motorový olej, štetce, VN, VVN skratovacie a fázovacie súpravy, VN skúšačky, sorbčné materiály, herbicídy, zatrávňovacie zmesi, zimný posypový materiál,  HILTI protipožiarné nátery, obálky samolepiace, pramenitá voda v bareloch, rebríky, vlhčené utierky na ruky, voda do ostrekovačov

služby:
projektová dokumentácia VN/NN, inžinierska činnosť VN/NN, propagácia a reklama, inzercia, taxislužby, audity, poradenstvo a konzultačné služby, právne služby, meteorologické dáta, kosenie a likvidácia trávnatých porastov, zimná údržba vrátane posypových materiálov, dočasné dopravné značenie, certifikácia ISO

 

Mgr. Peter Mechtl

e-mail: peter.mechtl@ssd.sk

materiál:
IT tovar (RSA kľúče,...)

služby:
GIS, IT služby, strážna a bezpečnostná služba vrátane stráženia mechanizmov na stavbách, údržba a servis systémov PCO, PSN, PST, EZS, IBS, kamerové a poplachové systémy – inštalácia, poistenie

 

Ing. Alena Zuščáková

e-mail: alena.zuscakova@ssd.sk

materiál:
zváracie a spájkovacie potreby, pneumatiky, autopríslušenstvo, NN skúšačky, vozidlá nad 3.5t, dopravné zariadenia (vysokozdvižné vozíky, žeriavy, prívesy)

služby:
realizácia stavieb VN, NN, revízie regálov, elektrozariadení, elektrospotrebičov, bleskozvodov, komínov, plynových zariadení, revízie zdvíhacích zariadení, údržba železničnej vlečky, znalecké posudky, meranie hluku, opravy a údržba manipulačných zariadení (VZV, žeriav), pracovná zdravotná služba

 

Denisa Bodzsárová

e-mail: denisa.bodzsarova@ssd.sk

materiál:
PC príslušenstvo (USB kľúče, externé harddisky,...), zámky FAB, výstražné tabuľky smaltované, plastové a samolepky, kancelárska technika, kancelárske potreby, papier, čistiace prostriedky, drogéria, expresné zásielky, náklady na reprezentáciu – občerstvenie

služby:
realizácia stavieb na kľúč VN, NN, telekomunikačné služby, dodávky a servis klimatizácie, servis a opravy výťahov, predaj budov, pozemkov, upratovacie služby, zneškodňovanie odpadov (vrátane komunálneho), deratizácia, polymerová dezinfekcia, odpočty elektromerov, centrálna tlač dokumentov, vlastná spotreba EE


Ing. Miroslava Šumpíková, vedúca odboru Back Office nákupu

e-mail: miroslava.sumpikova@ssd.sk

 

Ing. Viliam Šoška

e-mail: viliam.soska@ssd.sk

vystavovanie objednávok:
kúpa budov, pozemkov, odkúpenie projektových dokumentácií, prenájom, nájom vrátane poplatkov s ním spojených (poplatky do fondov opráv atď.), vecné bremená, vytýčenie inžinierskych sietí a vyjadrenia k PD, betónové zmesi, kamenivo, piesky, bankové a iné poplatky (vrátane členských), exekúcie, znalecké posudky, audity, poradenstvo a konzultačné služby, právne služby, úradné skúšky a opakované úradné skúšky  

 

Naďa Šolcová

e-mail: nada.solcova@ssd.sk

vystavovanie objednávok:
výkony mechanizmov, prepravné výkony, geodetické služby, opravy a údržba manipulačných zariadení (VZV, žeriav)

  

Martina Samcová

e-mail: martina.samcova@ssd.sk

vystavovanie objednávok:
poplatky za energie - plyn, elektrina, voda, teplo, SLA, výkopové práce pre PaÚ, lesné prieseky VVN, VN, NN, revízie postrojov, rebríkov, elektrozariadení, bleskozvodov