Aktuality

Aktuality

Oznámenie o platnosti nových Technických podmienok prevádzkovateľa distribučnej sústavy Stredoslovenská distribučná, a.s., platných od 15. februára 2021

13.01.2021 15:36
Spoločnosť Stredoslovenská distribučná, a.s., informuje, že od 15. februára 2021 vstupujú do platnosti nové Technické podmienky prevádzkovateľa distribučnej sústavy Stredoslovenská distribučná, a.s., v zmysle zákona 251/2012 Z.z. o energetike.

Oznámenie o zmene doby trvania nízkej tarify pre zákazníkov v sadzbách D3 a D8

13.01.2021 15:13
Stredoslovenská distribučná, a.s., oznamuje, že došlo ku zmene doby trvania nízkej tarify pre zákazníkov v sadzbách D3 a D8.

SSD ruší plánované odstávky elektriny. Dôvodom je zákaz vychádzania

12.01.2021 13:06
Distribútor elektrickej energie zareagoval na nariadenie vlády, aby odberateľom nekomplikoval už teraz náročnú situáciu. Ak sa nezmenia okolnosti, tento režim bude platiť do 24. januára.   ŽILI...

Oznámenie o zverejnení distribučných cien na roky 2021 a 2022

30.12.2020 20:19
Stredoslovenská distribučná, a. s. informuje o zverejnení rozhodnutie Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ďalej len ÚRSO) č. 0112/2021/E, ktorým ÚRSO stanovil nové tarify za prístup do distribučnej sústavy, distribúciu elektriny a straty pri distribúcii na roky 2021 a 2022.

Oznámenie o postupnom rozbiehaní utlmených aktivít SSD, a.s., a obnove plánovaných odstávok elektriny

21.05.2020 19:11
Vážení zákazníci, postupné uvoľňovanie mimoriadnych opatrení v súvislosti s ochorením COVID-19 sa dotýka aj našej spoločnosti. Preto by sme Vás chceli informovať, že SSD plánuje priebežne ob...

Oznámenie o obmedzeniach z dôvodu šírenia ochorenia COVID-19

16.03.2020 17:02
Stredoslovenská distribučná, a.s., (SSD) informuje o obmedzeniach z dôvodu šírenia ochorenia COVID-19

Oznámenie o zverejnení rozhodnutia ÚRSO č. 0063/2020/E ohľadne tarifov za prístup do distribučnej sústavy a distribúciu elektriny a podmienky ich uplatnenia na roky 2020 až 2021

03.12.2019 12:25
Stredoslovenská distribučná, a.s., (SSD) zverejňuje rozhodnutie Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 0063/2020/E zo dňa 02.12.2019 vo veci stanovenia taríf za prístup do distribučnej sústavy a distribúciu elektriny a podmienky ich uplatnenia na obdobie od 01.01.2020 do 31.12.2021

Oznámenie o zverejnení Rozhodnutia ÚRSO č. 0002/2020/E ohľadne Cenníka pripojovacích poplatkov do 1 kV na roky 2020 až 2021 s účinnosťou od 1. januára 2020

29.11.2019 10:53
Stredoslovenská distribučná, a.s., zverejňuje rozhodnutie Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 0002/2020/E ohľadne Cenníka pripojovacích poplatkov do 1 kV na roky 2020 až 2021 pre pripojenie do distribučnej sústavy spoločnosti Stredoslovenská distribučná, a.s. na napäťovej úrovni do 1 kV.

Oznámenie o zmenách v dokumente Technická špecifikácia výmeny dát (ďalej len TŠVD) a v doplňujúcich dokumentoch k TŠVD s platnosťou od 1.12.2019

02.10.2019 13:49
Stredoslovenská distribučná, a. s., oznamuje, že od 1.12.2019 dochádza ku zmene v dokumente TŠVD a v doplňujúcich dokumentoch k TŠVD.

Informácia pre žiadateľov o pripojenie zdrojov na výrobu elektriny do distribučnej sústavy spoločnosti Stredoslovenská distribučná, a. s. - rok 2020

10.09.2019 14:31
Stredoslovenská distribučná, a. s., zverejňuje informáciu o procese pripájania pre žiadateľov o pripojenie zariadení na výrobu elektriny do distribučnej sústavy Stredoslovenskej distribučnej, a. s. v roku 2020

Oznámenie o plánovaných zmenách v doplňujúcich dokumentov k Technickej špecifikácii pre výmenu dát s platnosťou od 01.12.2019

10.09.2019 14:07
Stredoslovenská distribučná, a.s., oznamuje, že od 01.12.2019 plánuje zmenu v doplňujúcich dokumentoch k TŠVD

Informácia pre odberateľov elektriny v súvislosti s fakturáciou zvýšenej tarify za nedodržanie predpísanej hodnoty účinníka a za dodávku kapacitnej jalovej energie do distribučnej sústavy

16.07.2019 11:26
Vážení odberatelia, v zmysle platného Rozhodnutia ÚRSO číslo 0059/2019/E, zo dňa 16.11.2018, ktorým ÚRSO schválilo pre Stredoslovenskú distribučnú, a.s. (ďalej len SSD) aktuálny cenník, je SSD op...

Oznámenie o zmene Technických podmienok prevádzkovateľa distribučnej sústavy Stredoslovenská distribučná, a.s., s platnosťou od 1. apríla 2019

26.02.2019 13:01
Stredoslovenská distribučná, a.s., (SSD) oznamuje, že s platnosťou od 1. apríla 2019 dochádza ku zmene Technických podmienok prevádzkovateľa distribučnej sústavy SSD

Informácia pre žiadateľov o pripojenie zdrojov na výrobu elektriny do distribučnej sústavy spoločnosti Stredoslovenská distribučná, a. s., od 1. januára 2019

02.01.2019 11:32
Stredoslovenská distribučná, a. s., oznamuje zmeny v procese pripájania niektorých zdrojov na výrobu elektriny do distribučnej sústavy spoločnosti Stredoslovenská distribučná, a. s. v zmysle novely Zákona č. 309/2009 Z. z.

Oznámenie o sprístupnení aplikácie e-Formulár

21.12.2018 12:44
Stredoslovenská distribučná, a. s., oznamuje, že sprístupňuje možnosť nahlásenia odpočtu prostredníctvom e-Formuláru pre prípady, kedy pri odpočte spotreby elektriny nebol nikto prítomný na adrese odberného miesta alebo nebolo možné vykonať odpočet z dôvodu neprístupnosti určeného meradla.

Oznámenie o zmene procesu Zmeny odberateľa na existujúcom odbernom mieste s platnosťou od 1. januára 2019

20.12.2018 13:16
Stredoslovenská distribučná, a. s., oznamuje, že od 1. januára 2019 dochádza ku zmene procesu Zmeny odberateľa na existujúcom odbernom mieste na základe legislatívnych zmien vyplývajúcich z novelizácie zákona NR SR č. 251/2012 Z. z. - o energetike, § 26 , ods. 18, keďže od 1. januára 2019 vzniká povinnosť pre každého účastníka trhu, t.j. aj pre spoločnosť Stredoslovenská distribučná, a.s. (ďalej SSD), ako aj pre odberateľov elektriny a aj pre dodávateľov elektriny, uzatvárať všetky zmluvné vzťahy v písomnej forme.

Oznámenie o zmenách v dokumente Technická špecifikácia výmeny dát (ďalej len TŠVD) a v doplňujúcich dokumentoch k TŠVD s platnosťou od 1.12.2018

30.11.2018 10:29
Stredoslovenská distribučná, a. s., oznamuje, že od 1.12.2018 dochádza ku zmene v dokumente TŠVD a v doplňujúcich dokumentoch k TŠVD.

Oznámenie o zverejnení rozhodnutia ÚRSO č. 0059/2019/E ohľadne tarifov za prístup do distribučnej sústavy a distribúciu elektriny a podmienky ich uplatnenia na roky 2019 až 2021

23.11.2018 13:56
Stredoslovenská distribučná, a.s., (SSD) zverejňuje rozhodnutie Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 0059/2019/E zo dňa 16.11.2018 vo veci stanovenia taríf za prístup do distribučnej sústavy a distribúciu elektriny a podmienky ich uplatnenia na obdobie od 01.01.2019 do 31.12.2021.

Oznámenie o plánovaných zmenách v doplňujúcich dokumentov k Technickej špecifikácii pre výmenu dát s platnosťou od 01.12.2018

20.09.2018 14:09
Stredoslovenská distribučná, a.s., oznamuje, že od 01.12.2018 plánuje zmenu v doplňujúcich dokumentoch k TŠVD

Oznámenie o plánovanej údržbe webových stránok www.ssd.sk

16.05.2018 11:08
Dňa 17.5. 2018 bude v čase 6.30 - 7.00 nedostupná webová stránka spoločnosti SSD, a.s. z titulu plánovanej údržby. Ďakujeme za pochopenie....

Oznámenie o plánovaných zmenách v dokumente Technická špecifikácia výmeny dát (ďalej len TŠVD) a v doplňujúcich dokumentoch k TŠVD s platnosťou od 25.05.2018

20.03.2018 08:33
Stredoslovenská distribučná, a.s., oznamuje, že od 25.05.2018 plánuje zmenu v dokumente TŠVD a v doplňujúcich dokumentoch k TŠVD.

Oznámenie o zmene obchodného mena, loga a domény spoločnosti od 1. marca 2018

01.03.2018 06:14
Stredoslovenská distribučná, a.s., (SSD) oznamuje, že s účinnosťou od 1. marca 2018 zmenila svoje obchodné meno, logo a doménu.

Oznámenie o pripravovanej zmene obchodného mena, loga a domény spoločnosti od 1. marca 2018

25.01.2018 10:53
Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s., (SSE-D) oznamuje, že s účinnosťou od 1. marca 2018 mení svoje obchodné meno, logo a doménu.

Oznámenie o zverejnení rozhodnutia ÚRSO č. 0009/2018/E ohľadne tarifov za prístup do distribučnej sústavy a distribúciu elektriny a podmienky ich uplatnenia na rok 2018

01.12.2017 15:26
Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s., (SSE-D) zverejňuje rozhodnutie Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 0009/2018/E zo dňa 30.11.2017 vo veci stanovenia taríf za prístup do distribučnej sústavy a distribúciu elektriny a podmienky ich uplatnenia na obdobie od 01.01.2018 do 31.12.2021.

Oznámenie o zriadení telefónnej linky pre nahlasovanie odpočtu pri zmene dodávateľa elektriny

13.11.2017 14:28
Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a. s., oznamuje, že od 27. novembra 2017 zriaďuje telefónnu linku pre nahlasovanie odpočtu pri zmene dodávateľa elektriny.

Oznámenie o zriadení prístupu pre dodávateľov elektriny k výpisu odberných miest nachádzajúcich sa v bilančnej skupine dodávateľa elektriny

25.09.2017 10:55
Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a. s., oznamuje, že od 25.09.2017 umožňuje dodávateľom elektriny jednoduchý prístup k výpisu odberných miest nachádzajúcich sa v bilančnej skupine dodávateľa elektriny.

Oznámenie o plánovaných zmenách v dokumente Technická špecifikácia výmeny dát (ďalej len TŠVD) a v doplňujúcich dokumentoch k TŠVD s platnosťou od 1.12.2017

08.09.2017 11:14
Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a. s., oznamuje, že od 1.12.2017 plánuje zmenu v dokumente TŠVD a v doplňujúcich dokumentoch k TŠVD.

Oznámenie o ukončení verejnej konzultácie SEPS, a.s.

18.07.2017 13:07
Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a. s., oznamuje, že verejná konzultácia k návrhu výkonových limitov pre stanovenie kategórií jednotiek na výrobu elektrickej energie vyhlásená prevádzkovateľom prenosovej sústavy Slovenskej republiky SEPS, a.s., bola ukončená dňa 14. júla 2017.

Oznámenie o zverejení Prevádzkového poriadku prevádzkovateľa distribučnej sústavy spoločnosti Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s., platného od 12.07.2017

12.07.2017 11:03
Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a. s., oznamuje, že dňa 12. júla 2017 vstupuje do platnosti nový Prevádzkový poriadok prevádzkovateľa distribučnej sústavy spoločnosti Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s., schválený Úradom pre reguláciu sieťových odvetví dňa 27.06.2017 rozhodnutím č. 0012/2017/E-PP.

Oznámenie o zahájení verejnej konzultácie SEPS, a.s.

15.06.2017 09:36
Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a. s., oznamuje, že dňa 15. júna 2017 prevádzkovateľ prenosovej sústavy Slovenskej republiky SEPS, a.s., zahajuje 30 dňovú verejnú konzultáciu k návrhu výkonových limitov pre stanovenie kategórií jednotiek na výrobu elektrickej energie.

Oznámenie o zmenách v dokumente Technická špecifikácia výmeny dát (ďalej len TŠVD) a v doplňujúcich dokumentoch k TŠVD s platnosťou od 1.6.2017

30.03.2017 15:13
Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a. s., oznamuje, že od 1.6.2017 dôjde ku zmene v dokumente TŠVD a v doplňujúcich dokumentoch k TŠVD.

Oznámenie o zverejnení rozhodnutia ÚRSO č. 0194/2017/E ohľadne tarifov za prístup do distribučnej sústavy a distribúciu elektriny a podmienky ich uplatnenia na rok 2017

27.02.2017 15:15
Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s., (SSE-D) zverejňuje rozhodnutie Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 0194/2017/E zo dňa 23.02.2017 vo veci stanovenia taríf za prístup do distribučnej sústavy a distribúciu elektriny a podmienky ich uplatnenia na obdobie od 01.01.2017 do 31.12.2021.

Oznámenie o zmenách v dokumente TAR_SSE_D_01_1-0-6 s platnosťou od 1.3.2017

27.02.2017 15:10
Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a. s., oznamuje, že od 1.3.2017 dochádza ku zmene v dokumente TAR_SSE_D_01_1-0-6.

Informácia pre zákazníkov pripojených do distribučnej sústavy SSE-D, a. s. na napäťovej úrovni NN, ktorí sa rozhodnú optimalizovať maximálnu rezervovanú kapacitu (MRK) v položke hlavný istič (HI) výmenou za HI s nižšími parametrami

02.02.2017 15:24
Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a. s., oznamuje, že zavádza do platnosti postup pre zákazníkov pripojených do distribučnej sústavy SSE-D na napäťovej úrovni NN, ktorí sa rozhodnú optimalizovať maximálnu rezervovanú kapacitu (MRK) v položke hlavný istič (HI) výmenou za HI s nižšími parametrami s cieľom v maximálnej miere skrátiť dobu na realizáciu výmeny HI pre zníženie MRK.

Oznámenie o zmenách v doplňujúcich dokumentoch k dokumentu Technická špecifikácia výmeny dát (ďalej len TŠVD) s platnosťou od 1.3.2017

27.01.2017 13:59
Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a. s., oznamuje, že od 1.3.2017 dochádza ku zmene v doplňujúcich dokumentoch k dokumentu TŠVD.

Oznámenie o zverejnení rozhodnutia ÚRSO č. 0164/2017/E ohľadne tarifov za prístup do distribučnej sústavy a distribúciu elektriny a podmienky ich uplatnenia na rok 2017

26.01.2017 08:58
Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s., (SSE-D) zverejňuje rozhodnutie Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 0164/2017/E zo dňa 25.01.2017 vo veci zmeny rozhodnutia Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 0017/2017/E zo dňa 25.11.2016, ktorým schválil tarify za prístup do distribučnej sústavy a distribúciu elektriny a podmienky ich uplatnenia na obdobie od 01.01.2017 do 31.12.2021.

Tlačová správa SSE-D zo dňa 25.01.2017 k problematike distribučných cien na rok 2017

25.01.2017 15:49
Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a. s., (ďalej len „SSE-D“) vydáva tlačovú správu k problematike distribučných cien na rok 2017.

Tlačová správa SSE-D zo dňa 18.01.2017 k problematike distribučných cien na rok 2017

18.01.2017 18:02
Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a. s., (ďalej len „SSE-D“) vydáva tlačovú správu k problematike distribučných cien na rok 2017.

Postup riešenia distribučných žiadostí platný od 1. januára 2017

07.12.2016 10:20
Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a. s., oznamuje, že od 1. januára 2017 začne platiť nový postup riešenia distribučných žiadostí.

Oznámenie o zmenách dokumentu Technická špecifikácia výmeny dát (ďalej len TŠVD) a jej doplňujúcich dokumentov s platnosťou od 1.1.2017

02.12.2016 15:49
Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a. s., oznamuje, že že od 1.1.2017 začne platiť nová verzie TŠVD a jej doplňujúcich dokumentov.  OZNÁMENIE Vážení obchodní partneri, oznamujeme vá...

Oznámenie o zmenách dokumentu Technická špecifikácia výmeny dát (ďalej len TŠVD) a jej doplňujúcich dokumentov s platnosťou od 01.12.2016

22.09.2016 10:50
Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a. s., oznamuje, že od 1.12.2016 začne platiť nová verzie TŠVD a jej doplňujúcich dokumentov.  OZNÁMENIE Vážení obchodní partneri, oznamujeme vám,...

Elektronická komunikácia - upozornenie

31.08.2016 11:36
UPOZORNENIE! Vážení obchodní partneri, dovoľujeme si vás informovať o plánovaných zmenách dokumentu Technická špecifikácia výmeny dát (ďalej len TŠVD) a doplňujúcich dokumentov k TŠVD, ktoré sú výsle...

Aktualizácia Cenníka služieb a činností distribúcie elektriny od 01.07.2016

31.05.2016 12:54
Stredoslovenská energetika – Distribúcia, a.s., oznamuje, že od 1.7.2016 dôjde k aktualizácii Cenníka služieb a činností distribúcie elektriny.

Oznámenie o aktualizácií číselníka tarifikácie distribúcie s platnosťou od 01.07.2016

02.05.2016 09:55
Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a. s., oznamuje, že od 01.07.2016 dôjde k aktualizácii číselníka tarifikácie distribúcie.

Oznámenie o zmene komunikačnej adresy pre zabezpečenie IDE komunikácie v zmysle technickej špecifikácie pre výmenu dát (TŠVD), adresy pre otestovanie správ určených pre PDS a IP adries pre odoslané správy od 21.06.2016

19.04.2016 14:41
Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a. s., oznamuje, že od 21.06.2016 dôjde ku zmene komunikačnej adresy pre zabezpečenie IDE komunikácie v zmysle technickej špecifikácie pre výmenu dát (TŠVD), adresy pre otestovanie správ určených pre PDS a IP adries pre odoslané správy zo strany spoločnosti Stredoslovenská energetika – Distribúcia, a.s.

Informácia pre žiadateľov o pripojenie zdrojov na výrobu elektriny do distribučnej sústavy SSE-D

08.04.2016 15:48
Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a. s., (ďalej len „SSE-D“) oznamuje, že vypracovaná štúdia ohľadom pripájania zdrojov na výrobu elektriny do distribučnej sústavy, potvrdila predpokladané očakávania SSE-D, že pripájanie ďalších výrobných zdrojov elektriny ohrozuje bezpečnú a spoľahlivú prevádzku distribučnej sústavy.

Oznámenie pre žiadateľov o stanovisko k rezervovanej kapacite na pripojenie malého zdroja do 10 kW

05.04.2016 10:00
Vážení žiadatelia, pre korektné vybavenie Vašej žiadosti o stanovisko k rezervovanej kapacite na pripojenie malého zdroja do 10 kW v zmysle §4a odsek 3 Zákona č. 309/2009 Z. z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby a o zmene a doplnení niektorých zákonov je potrebné splniť nasledovné náležitosti.

Rozvodňa SSE-D v Púchove

02.12.2015 10:00
Stredoslovenská energetika – Distribúcia, a. s., (SSE-D) ukončila svoju najväčšiu tohtoročnú investičnú akciu. Novú rozvodňu – bezobslužnú transformovňu v napäťovej hladine 110/22 kV v Púchove postavila za takmer štyri milióny eur.