Aktuality

Aktuality

Oznámenie o novom prevádzkovom poriadku spoločnosti Stredoslovenská distribučná, a. s., platnom od 19. 4. 2024

05.04.2024 10:33
Dňa 19.4.2024 vstupuje do platnosti nový prevádzkový poriadok spoločnosti Stredoslovenská distribučná, a. s., schválený Úradom pre reguláciu sieťových odvetví dňa 3.4.2024 rozhodnutím č. 0006/2024/E-PP.

Oznámenie o vyhodnotení verejnej konzultácie k návrhu prevádzkového poriadku spoločnosti Stredoslovenská distribučná, a. s.

26.03.2024 14:40
Verejná konzultácia k návrhu prevádzkového poriadku spoločnosti bola ukončená.

Verejná konzultácia k Prevádzkovému poriadku spoločnosti Stredoslovenská distribučná, a. s., bola ukončená.

13.03.2024 07:44
Všetkým zúčastneným subjektom ďakujeme za pripomienky a komentáre. V najbližších dňoch zverejníme záznam z verejnej konzultácie. 

Prehľad stavu pripojenia výrobcov z OZE do distribučnej sústavy SSD

09.02.2024 13:39
K 31.12.2023 sme na našom území evidovali spolu 10 419 výrobcov elektriny z obnoviteľných zdrojov s celkovým inštalovaným výkonom 1 676 MW.

Nový prevádzkový poriadok SSD vstupuje do platnosti 16. januára 2024

08.01.2024 13:19
Spoločnosť Stredoslovenská distribučná, a. s., oznamuje, že dňa 16.1.2024 vstupuje do platnosti nový prevádzkový poriadok prevádzkovateľa distribučnej sústavy spoločnosti Stredoslovenská distribučná, a. s., schválený Úradom pre reguláciu sieťových odvetví dňa 29.12.2023 rozhodnutím č. 0015/2023/E-PP.

Ceny za prístup do distribučnej sústavy a distribúciu elektriny od 1.1.2024

08.01.2024 11:05
Dňa 8.1.2024 bolo našej spoločnosti doručené rozhodnutie Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 0123/2024/E zo dňa 5.1.2024 (ďalej len „rozhodnutie“), ktorým úrad stanovil tarify za prístup do distribučnej sústavy a distribúciu elektriny a podmienky ich uplatnenia na obdobie od 01. januára 2024 do 31. decembra 2024 s platnosťou do konca 6. regulačného obdobia.

Oznámenie o zverejnení rozhodnutia ÚRSO č. 0095/2024/E, ktorým sa stanovujú ceny za pripojenie do distribučnej sústavy na napäťovú úroveň do 1 kV od 1. januára 2024

29.12.2023 15:57
Spoločnosť Stredoslovenská distribučná, a. s., oznamuje, že dňa 29.12.2023 jej bolo doručené rozhodnutie Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 0095/2024/E, ktorým sú stanovené nové ceny za pripojenie do distribučnej sústavy na napäťovú úroveň do 1 kV (úroveň nízkeho napätia) od 1. januára 2024.

Obmedzený režim služieb počas vianočného obdobia

20.12.2023 11:09
Vážení zákazníci, v termíne od 21.12.2023 do 08.01.2024 budú niektoré z našich oddelení pracovať v obmedzenom režime. Z objektívnych dôvodov tak môže vybavovanie niektorých požiadaviek trvať dlhšie ako zvyčajne. Nahlasovanie a odstraňovanie porúch bude prebiehať v štandardnom režime. Ďakujeme za pochopenie a zhovievavosť.

Ukončenie verejnej konzultácie

23.11.2023 08:00
Spoločnosť Stredoslovenská distribučná, a. s., oznamuje, že verejná konzultácia k plánu rozvoja distribučnej sústavy bola ukončená. Zároveň si dovoľujeme poďakovať všetkým pripomienkujúcim subjektom za ich pripomienky a komentáre. V najbližších dňoch bude zverejnený záznam z verejnej konzultácie. 

Oznámenie o zahájení verejnej konzultácie k plánu rozvoja distribučnej sústavy spoločnosti Stredoslovenská distribučná, a. s.

07.11.2023 14:29
Spoločnosť  Stredoslovenská distribučná a.s. oznamuje, že dňa 8.11.2023  zahajuje v zmysle § 31 zákona č.251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov verejnú konzultáciu k Plánu rozvoja distribučnej sústavy, ktorá  bude trvať od 8.11.2023 do 22.11.2023. Na pripomienky doručené mimo lehoty sa nebude prihliadať.  

Oznámenie o oprave chyby v písaní Technických podmienok spoločnosti Stredoslovenská distribučná, a.s. v Prílohe č. 1 „Technické požiadavky na pripojenie a prevádzkové podmienky Zdrojov do DS“

13.10.2023 11:58
Spoločnosť Stredoslovenská distribučná, a.s. (ďalej len „SSD“) si dovoľuje oznámiť výrobcom elektriny a prevádzkovateľom zariadení na uskladňovanie elektriny, ktorí sa pripojili alebo sa pripoja po 17.5.2016, že došlo k oprave chyby v písaní Technických podmienok spoločnosti Stredoslovenská distribučná, a.s. v Prílohe č. 1 „Technické požiadavky na pripojenie a prevádzkové podmienky Zdrojov do DS“.

Oznámenie o vyhodnotení verejnej konzultácie k návrhu Prevádzkového poriadku spoločnosti Stredoslovenská distribučná a.s.

28.09.2023 17:20
Spoločnosť Stredoslovenská distribučná a.s. oznamuje, že verejná konzultácia k návrhu Prevádzkového poriadku spoločnosti Stredoslovenská distribučná a.s. bola ukončená.

Oznámenie o zahájení verejnej konzultácie k návrhu prevádzkového poriadku spoločnosti Stredoslovenská distribučná, a. s.

10.09.2023 19:57
Spoločnosť Stredoslovenská distribučná, a. s., oznamuje, že dňa 11.9.2023 zahajuje v zmysle § 19 a zákona č.251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov verejnú konzultáciu...

Nový formulár pre čestné prehlásenie

09.08.2023 14:38
Vážení zákazníci, upozorňujeme Vás, že od 10.08.2023 platí nový formulár "čestné prehlásenie". Budeme ho vyžadovať len pri žiadostiach o nové pripojenie, pre ktoré sme vystavili vyjadrenie k ...

Oznámenie o novom Prevádzkovom poriadku spoločnosti Stredoslovenská distribučná, a.s., účinnom od 1.apríla 2023

23.03.2023 13:36
Spoločnosť Stredoslovenská distribučná, a. s. oznamuje, že dňa 1.4.2023 vstupuje do platnosti nový Prevádzkový poriadok prevádzkovateľa distribučnej sústavy spoločnosti Stredoslovenská distribučná, a.s., schválený Úradom pre reguláciu sieťových odvetví dňa 16.03.2023 rozhodnutím č. 0005/2023/E-PP.

Oznámenie o tarifách za prístup do distribučnej sústavy a distribúciu elektriny a o tarifách za straty pri distribúcii elektriny na rok 2023

30.12.2022 17:51
Stredoslovenská distribučná, a.s., vydáva oznámenie o tarifách za prístup do distribučnej sústavy a distribúciu elektriny a o tarifách za straty pri distribúcii elektriny na rok 2023.

Oznámenie o výške cien za pripojenie do distribučnej sústavy na napäťovú úroveň do 1 kV od 1. januára 2023

23.12.2022 10:17
Spoločnosť Stredoslovenská distribučná, a.s., oznamuje, že od 1. januára 2023 v zmysle § 45j ods. 6 zákona č. 250/2012 Z.z. o regulácii v sieťových odvetviach ostáva v platnosti rozhodnutie Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 0174/2022/E, ktorým sú stanovené ceny za pripojenie do distribučnej sústavy na napäťovú úroveň do 1 kV od 20. januára 2022.

Oznámenie o nových Podmienkach prepravy elektriny distribučnou sústavou spoločnosti Stredoslovenská distribučná, a. s., platných od 1.1.2023 do 31.12.2027

13.12.2022 10:12
Spoločnosť Stredoslovenská distribučná, a. s. oznamuje, že dňa 01.01.2023 vstupujú do platnosti nové Podmienky prepravy elektriny distribučnou sústavou spoločnosti Stredoslovenská distribučná, a. s., schválené Úradom pre reguláciu sieťových odvetví dňa 23.11.2022 rozhodnutím č. 0001/2022/E-PO.

Oznámenie o nových technických podmienkach prevádzkovateľa distribučnej sústavy Stredoslovenská distribučná, a. s., platných od 21. decembra 2022

16.11.2022 15:48
Spoločnosť Stredoslovenská distribučná, a. s., informuje, že od 21. decembra 2022 vstupujú do platnosti nové technické podmienky prevádzkovateľa distribučnej sústavy.

Oznámenie o novom Prevádzkovom poriadku spoločnosti Stredoslovenská distribučná, a.s., platnom od 29. júla 2022

19.07.2022 16:43
Spoločnosť Stredoslovenská distribučná, a. s. oznamuje, že dňa 29.07.2022 vstupuje do platnosti nový Prevádzkový poriadok prevádzkovateľa distribučnej sústavy spoločnosti Stredoslovenská distribučná, a.s., schválený Úradom pre reguláciu sieťových odvetví dňa 12.07.2022 rozhodnutím č. 0077/2022/E-PP.

Oznámenie o nových Technických podmienkach prevádzkovateľa distribučnej sústavy Stredoslovenská distribučná, a.s., platných od 20. augusta 2022

19.07.2022 16:39
Spoločnosť Stredoslovenská distribučná, a.s., informuje, že od 20. augusta 2022 vstupujú do platnosti nové Technické podmienky prevádzkovateľa distribučnej sústavy Stredoslovenská distribučná, a.s., v zmysle zákona 251/2012 Z.z. o energetike, ktoré upravujú na základe žiadosti ÚRSO Technické podmienky platné od 1. júla 2022, ktoré boli zverejnené dňa 31. mája 2022.

Stredoslovenská distribučná, a. s., prináša pre svojich zákazníkov možnosť podpísať Zmluvu o pripojení elektronickým podpisom.

02.05.2022 16:16
V rámci rozširovania našich služieb zákazníkom Vám prinášame možnosť podpísať Zmluvu o pripojení elektronickým podpisom priamo na Vašom mobile pri žiadostiach zaevidovaných Online od 3. mája 2022.

Informácia pre odberateľov elektriny spoločnosti A. En. Slovensko, s. r. o., na distribučnom území spoločnosti Stredoslovenská distribučná, a. s.

20.04.2022 16:37
Dodávku elektriny v režime dodávateľa poslednej inštancie pre odberateľov elektriny od spoločnosti A. En. Slovensko, s. r. o., na distribučnom území spoločnosti Stredoslovenská distribučná, a. s. zabezpečuje od 03.05.2022 spoločnosť Stredoslovenská energetika, a. s.

Informácia pre odberateľov elektriny spoločnosti TWINLOGY s.r.o., na distribučnom území spoločnosti Stredoslovenská distribučná, a.s.

25.01.2022 13:54
Dodávku elektriny v režime dodávateľa poslednej inštancie pre odberateľov elektriny  spoločnosti TWINLOGY s.r.o. na distribučnom území spoločnosti Stredoslovenská distribučná, a.s. zabezpečuje od 26.01.2022 spoločnosť Stredoslovenská energetika, a.s.

Oznámenie o zverejnení rozhodnutia Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 0174/2022/E, ktorým boli stanovené nové ceny za pripojenie do distribučnej sústavy na napäťovú úroveň do 1 kV od 20.1.2022

19.01.2022 10:05
Spoločnosť Stredoslovenská distribučná, a.s., si Vás dovoľuje informovať, že dňa 18.01.2022 jej bolo doručené rozhodnutie Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 0174/2022/E, ktorým boli stanovené nové ceny za pripojenie do distribučnej sústavy na napäťovú úroveň do 1 kV od 20.1.2022. "

Oznámenie o zverejnení rozhodnutia Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 0099/2022/E, ktorým boli stanovené nové ceny za prístup do distribučnej sústavy a distribúciu elektriny od 1.1.2022.

30.12.2021 13:19
Spoločnosť Stredoslovenská distribučná, a.s., si Vás dovoľuje informovať, že dňa 30.12.2021 jej bolo doručené rozhodnutie Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 0099/2022/E, ktorým boli stanovené nové ceny za prístup do distribučnej sústavy a distribúciu elektriny od 1.1.2022.

Informácia pre odberateľov elektriny  spoločnosti Smart Energy Contractor SEC, a.s. na distribučnom území spoločnosti Stredoslovenská distribučná, a.s.

28.10.2021 12:53
Dodávku elektriny v režime dodávateľa poslednej inštancie pre odberateľov elektriny  spoločnosti Smart Energy Contractor SEC, a.s. na distribučnom území spoločnosti Stredoslovenská distribučná, a.s. zabezpečuje od 29.10.2021 spoločnosť Stredoslovenská energetika, a.s.

Informácia pre odberateľov elektriny spoločnosti BCF ENERGY s.r.o. na distribučnom území spoločnosti Stredoslovenská distribučná, a.s.

27.10.2021 14:05
Dodávku elektriny v režime dodávateľa poslednej inštancie pre odberateľov elektriny spoločnosti BCF ENERGY, s.r.o. na distribučnom území spoločnosti Stredoslovenská distribučná, a.s., zabezpečuje od 28.10.2021 spoločnosť Stredoslovenská energetika, a.s.

Informácia pre odberateľov elektriny spoločnosti SLOVAKIA ENERGY s.r.o. na distribučnom území spoločnosti Stredoslovenská distribučná, a.s.

11.10.2021 10:15
Dodávku elektriny v režime dodávateľa poslednej inštancie pre odberateľov elektriny spoločnosti SLOVAKIA ENERGY s.r.o. na distribučnom území spoločnosti Stredoslovenská distribučná, a.s. zabezpečuje od 09.10.2021 spoločnosť Stredoslovenská energetika, a.s.

Oznámenie MH SR o určení inštalovaných výkonov zariadení na výrobu elektriny s právom na podporu na rok 2022

01.07.2021 13:28
Stredoslovenská distribučná, a.s., oznamuje, že Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky zverejnilo dňa 28. júna 2021 Oznam o určení inštalovaných výkonov zariadení na výrobu elektriny s právom na podporu na rok 2022.

Tlačová správa k uvoľneniu obmedzenia pripájania nových elektroenergetických zariadení na výrobu elektriny do elektrizačnej sústavy SR a zvyšovania inštalovaného výkonu existujúcich zariadení na výrobu elektriny pripojených do elektrizačnej sústavy SR

06.04.2021 13:57
Stredoslovenská distribučná, a.s., zverejňuje nasledovnú tlačovú správu k uvoľneniu obmedzenia pripájania nových elektroenergetických zariadení na výrobu elektriny do elektrizačnej sústavy SR a zvyšovania inštalovaného výkonu existujúcich zariadení na výrobu elektriny pripojených do elektrizačnej sústavy SR.

Oznam pre odberateľov na úrovni vysokého napätia s rezervovanou kapacitou nad 150 kW

31.03.2021 13:37
Vážení odberatelia, v zmysle nariadenia Komisie EÚ 2017/2196 z 24.11.2017 je každý odberateľ na úrovni vysokého napätia s rezervovanou kapacitou nad 150 kW ako významný používateľ sústavy povinn...

Upozornenie pre domácnosti so sadzbami D3, D7 a D8

19.03.2021 13:42
Spoločnosť Stredoslovenská distribučná, a. s., upozorňuje domácnosti, ktoré využívajú sadzbu D8 pre akumulačné vykurovanie, že v zmysle platného cenového rozhodnutia dôjde od 1. apríla 2021 k&nbs...

Oznámenie o predĺžení platnosti termínu podania Žiadosti o pridelenie režimu fakturácie kapacity pre odberateľa odoberajúceho elektrinu z napäťovej úrovne VN s akumulačným alebo priamovýhrevným vykurovaním

18.03.2021 15:03
Stredoslovenská distribučná, a.s., oznamuje, že predlžuje platnosť termínu podania Žiadosti o pridelenie režimu fakturácie kapacity pre odberateľa odoberajúceho elektrinu z napäťovej úrovne VN s akumulačným alebo priamovýhrevným vykurovaním do 31.03.2021.

Oznam o dočasnom obmedzení dostupnosti zákazníckej linky

12.03.2021 13:56
Vážení zákazníci, dovoľujeme si Vás informovať o nepriaznivých dopadoch pandémie koronavírusu na rýchlosť spracovania niektorých požiadaviek. Aktuálne obmedzenia a prísne opatrenia...

V sadzbách D7 a D8 došlo k zmenám cien, ak Vám už nevyhovujú, môžete ich zmeniť

12.02.2021 11:18
Opätovne pripomíname odberateľom v segmente domácnosti, ktorí využívajú sadzby D7 (určená pre chaty) a D8 (určená pre akumulačné vykurovanie), že v ich prípade došlo k zmene distribučný...

Oznámenie o zmene technických podmienok pripájania malých zdrojov od 15. februára 2021

04.02.2021 11:36
Stredoslovenská distribučná, a.s., informuje o zmene technických podmienok pripájania malých zdrojov s účinnosťou od 15. februára 2021.

Oznámenie o novom Prevádzkovom poriadku spoločnosti Stredoslovenská distribučná, a.s., platnom od 10. februára 2021

02.02.2021 09:47
Stredoslovenská distribučná, a. s. oznamuje, že dňa 10.02.2021 vstupuje do platnosti nový Prevádzkový poriadok prevádzkovateľa distribučnej sústavy spoločnosti Stredoslovenská distribučná, a.s., schválený Úradom pre reguláciu sieťových odvetví dňa 22.01.2021 rozhodnutím č. 0002/2021/E-PP

Oznámenie o platnosti nových Technických podmienok prevádzkovateľa distribučnej sústavy Stredoslovenská distribučná, a.s., platných od 15. februára 2021

13.01.2021 15:36
Spoločnosť Stredoslovenská distribučná, a.s., informuje, že od 15. februára 2021 vstupujú do platnosti nové Technické podmienky prevádzkovateľa distribučnej sústavy Stredoslovenská distribučná, a.s., v zmysle zákona 251/2012 Z.z. o energetike.

Oznámenie o zmene doby trvania nízkej tarify pre zákazníkov v sadzbách D3 a D8

13.01.2021 15:13
Stredoslovenská distribučná, a.s., oznamuje, že došlo ku zmene doby trvania nízkej tarify pre zákazníkov v sadzbách D3 a D8.

Oznámenie o zverejnení distribučných cien na roky 2021 a 2022

30.12.2020 20:19
Stredoslovenská distribučná, a. s. informuje o zverejnení rozhodnutie Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ďalej len ÚRSO) č. 0112/2021/E, ktorým ÚRSO stanovil nové tarify za prístup do distribučnej sústavy, distribúciu elektriny a straty pri distribúcii na roky 2021 a 2022.

Oznámenie o postupnom rozbiehaní utlmených aktivít SSD, a.s., a obnove plánovaných odstávok elektriny

21.05.2020 19:11
Vážení zákazníci, postupné uvoľňovanie mimoriadnych opatrení v súvislosti s ochorením COVID-19 sa dotýka aj našej spoločnosti. Preto by sme Vás chceli informovať, že SSD plánuje priebežne ob...

Oznámenie o obmedzeniach z dôvodu šírenia ochorenia COVID-19

16.03.2020 17:02
Stredoslovenská distribučná, a.s., (SSD) informuje o obmedzeniach z dôvodu šírenia ochorenia COVID-19

Oznámenie o zverejnení rozhodnutia ÚRSO č. 0063/2020/E ohľadne tarifov za prístup do distribučnej sústavy a distribúciu elektriny a podmienky ich uplatnenia na roky 2020 až 2021

03.12.2019 12:25
Stredoslovenská distribučná, a.s., (SSD) zverejňuje rozhodnutie Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 0063/2020/E zo dňa 02.12.2019 vo veci stanovenia taríf za prístup do distribučnej sústavy a distribúciu elektriny a podmienky ich uplatnenia na obdobie od 01.01.2020 do 31.12.2021

Oznámenie o zverejnení Rozhodnutia ÚRSO č. 0002/2020/E ohľadne Cenníka pripojovacích poplatkov do 1 kV na roky 2020 až 2021 s účinnosťou od 1. januára 2020

29.11.2019 10:53
Stredoslovenská distribučná, a.s., zverejňuje rozhodnutie Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 0002/2020/E ohľadne Cenníka pripojovacích poplatkov do 1 kV na roky 2020 až 2021 pre pripojenie do distribučnej sústavy spoločnosti Stredoslovenská distribučná, a.s. na napäťovej úrovni do 1 kV.

Oznámenie o zmenách v dokumente Technická špecifikácia výmeny dát (ďalej len TŠVD) a v doplňujúcich dokumentoch k TŠVD s platnosťou od 1.12.2019

02.10.2019 13:49
Stredoslovenská distribučná, a. s., oznamuje, že od 1.12.2019 dochádza ku zmene v dokumente TŠVD a v doplňujúcich dokumentoch k TŠVD.

Informácia pre žiadateľov o pripojenie zdrojov na výrobu elektriny do distribučnej sústavy spoločnosti Stredoslovenská distribučná, a. s. - rok 2020

10.09.2019 14:31
Stredoslovenská distribučná, a. s., zverejňuje informáciu o procese pripájania pre žiadateľov o pripojenie zariadení na výrobu elektriny do distribučnej sústavy Stredoslovenskej distribučnej, a. s. v roku 2020

Oznámenie o plánovaných zmenách v doplňujúcich dokumentov k Technickej špecifikácii pre výmenu dát s platnosťou od 01.12.2019

10.09.2019 14:07
Stredoslovenská distribučná, a.s., oznamuje, že od 01.12.2019 plánuje zmenu v doplňujúcich dokumentoch k TŠVD

Informácia pre odberateľov elektriny v súvislosti s fakturáciou zvýšenej tarify za nedodržanie predpísanej hodnoty účinníka a za dodávku kapacitnej jalovej energie do distribučnej sústavy

16.07.2019 11:26
Vážení odberatelia, v zmysle platného Rozhodnutia ÚRSO číslo 0059/2019/E, zo dňa 16.11.2018, ktorým ÚRSO schválilo pre Stredoslovenskú distribučnú, a.s. (ďalej len SSD) aktuálny cenník, je SSD op...

Oznámenie o zmene Technických podmienok prevádzkovateľa distribučnej sústavy Stredoslovenská distribučná, a.s., s platnosťou od 1. apríla 2019

26.02.2019 13:01
Stredoslovenská distribučná, a.s., (SSD) oznamuje, že s platnosťou od 1. apríla 2019 dochádza ku zmene Technických podmienok prevádzkovateľa distribučnej sústavy SSD

Informácia pre žiadateľov o pripojenie zdrojov na výrobu elektriny do distribučnej sústavy spoločnosti Stredoslovenská distribučná, a. s., od 1. januára 2019

02.01.2019 11:32
Stredoslovenská distribučná, a. s., oznamuje zmeny v procese pripájania niektorých zdrojov na výrobu elektriny do distribučnej sústavy spoločnosti Stredoslovenská distribučná, a. s. v zmysle novely Zákona č. 309/2009 Z. z.

Oznámenie o sprístupnení aplikácie e-Formulár

21.12.2018 12:44
Stredoslovenská distribučná, a. s., oznamuje, že sprístupňuje možnosť nahlásenia odpočtu prostredníctvom e-Formuláru pre prípady, kedy pri odpočte spotreby elektriny nebol nikto prítomný na adrese odberného miesta alebo nebolo možné vykonať odpočet z dôvodu neprístupnosti určeného meradla.

Oznámenie o zmene procesu Zmeny odberateľa na existujúcom odbernom mieste s platnosťou od 1. januára 2019

20.12.2018 13:16
Stredoslovenská distribučná, a. s., oznamuje, že od 1. januára 2019 dochádza ku zmene procesu Zmeny odberateľa na existujúcom odbernom mieste na základe legislatívnych zmien vyplývajúcich z novelizácie zákona NR SR č. 251/2012 Z. z. - o energetike, § 26 , ods. 18, keďže od 1. januára 2019 vzniká povinnosť pre každého účastníka trhu, t.j. aj pre spoločnosť Stredoslovenská distribučná, a.s. (ďalej SSD), ako aj pre odberateľov elektriny a aj pre dodávateľov elektriny, uzatvárať všetky zmluvné vzťahy v písomnej forme.

Oznámenie o zmenách v dokumente Technická špecifikácia výmeny dát (ďalej len TŠVD) a v doplňujúcich dokumentoch k TŠVD s platnosťou od 1.12.2018

30.11.2018 10:29
Stredoslovenská distribučná, a. s., oznamuje, že od 1.12.2018 dochádza ku zmene v dokumente TŠVD a v doplňujúcich dokumentoch k TŠVD.

Oznámenie o zverejnení rozhodnutia ÚRSO č. 0059/2019/E ohľadne tarifov za prístup do distribučnej sústavy a distribúciu elektriny a podmienky ich uplatnenia na roky 2019 až 2021

23.11.2018 13:56
Stredoslovenská distribučná, a.s., (SSD) zverejňuje rozhodnutie Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 0059/2019/E zo dňa 16.11.2018 vo veci stanovenia taríf za prístup do distribučnej sústavy a distribúciu elektriny a podmienky ich uplatnenia na obdobie od 01.01.2019 do 31.12.2021.

Oznámenie o plánovaných zmenách v doplňujúcich dokumentov k Technickej špecifikácii pre výmenu dát s platnosťou od 01.12.2018

20.09.2018 14:09
Stredoslovenská distribučná, a.s., oznamuje, že od 01.12.2018 plánuje zmenu v doplňujúcich dokumentoch k TŠVD

Oznámenie o plánovanej údržbe webových stránok www.ssd.sk

16.05.2018 11:08
Dňa 17.5. 2018 bude v čase 6.30 - 7.00 nedostupná webová stránka spoločnosti SSD, a.s. z titulu plánovanej údržby. Ďakujeme za pochopenie....

Oznámenie o plánovaných zmenách v dokumente Technická špecifikácia výmeny dát (ďalej len TŠVD) a v doplňujúcich dokumentoch k TŠVD s platnosťou od 25.05.2018

20.03.2018 08:33
Stredoslovenská distribučná, a.s., oznamuje, že od 25.05.2018 plánuje zmenu v dokumente TŠVD a v doplňujúcich dokumentoch k TŠVD.

Oznámenie o zmene obchodného mena, loga a domény spoločnosti od 1. marca 2018

01.03.2018 06:14
Stredoslovenská distribučná, a.s., (SSD) oznamuje, že s účinnosťou od 1. marca 2018 zmenila svoje obchodné meno, logo a doménu.

Oznámenie o pripravovanej zmene obchodného mena, loga a domény spoločnosti od 1. marca 2018

25.01.2018 10:53
Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s., (SSE-D) oznamuje, že s účinnosťou od 1. marca 2018 mení svoje obchodné meno, logo a doménu.

Oznámenie o zverejnení rozhodnutia ÚRSO č. 0009/2018/E ohľadne tarifov za prístup do distribučnej sústavy a distribúciu elektriny a podmienky ich uplatnenia na rok 2018

01.12.2017 15:26
Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s., (SSE-D) zverejňuje rozhodnutie Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 0009/2018/E zo dňa 30.11.2017 vo veci stanovenia taríf za prístup do distribučnej sústavy a distribúciu elektriny a podmienky ich uplatnenia na obdobie od 01.01.2018 do 31.12.2021.

Oznámenie o zriadení telefónnej linky pre nahlasovanie odpočtu pri zmene dodávateľa elektriny

13.11.2017 14:28
Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a. s., oznamuje, že od 27. novembra 2017 zriaďuje telefónnu linku pre nahlasovanie odpočtu pri zmene dodávateľa elektriny.

Oznámenie o zriadení prístupu pre dodávateľov elektriny k výpisu odberných miest nachádzajúcich sa v bilančnej skupine dodávateľa elektriny

25.09.2017 10:55
Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a. s., oznamuje, že od 25.09.2017 umožňuje dodávateľom elektriny jednoduchý prístup k výpisu odberných miest nachádzajúcich sa v bilančnej skupine dodávateľa elektriny.

Oznámenie o plánovaných zmenách v dokumente Technická špecifikácia výmeny dát (ďalej len TŠVD) a v doplňujúcich dokumentoch k TŠVD s platnosťou od 1.12.2017

08.09.2017 11:14
Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a. s., oznamuje, že od 1.12.2017 plánuje zmenu v dokumente TŠVD a v doplňujúcich dokumentoch k TŠVD.

Oznámenie o ukončení verejnej konzultácie SEPS, a.s.

18.07.2017 13:07
Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a. s., oznamuje, že verejná konzultácia k návrhu výkonových limitov pre stanovenie kategórií jednotiek na výrobu elektrickej energie vyhlásená prevádzkovateľom prenosovej sústavy Slovenskej republiky SEPS, a.s., bola ukončená dňa 14. júla 2017.

Oznámenie o zverejení Prevádzkového poriadku prevádzkovateľa distribučnej sústavy spoločnosti Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s., platného od 12.07.2017

12.07.2017 11:03
Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a. s., oznamuje, že dňa 12. júla 2017 vstupuje do platnosti nový Prevádzkový poriadok prevádzkovateľa distribučnej sústavy spoločnosti Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s., schválený Úradom pre reguláciu sieťových odvetví dňa 27.06.2017 rozhodnutím č. 0012/2017/E-PP.

Oznámenie o zahájení verejnej konzultácie SEPS, a.s.

15.06.2017 09:36
Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a. s., oznamuje, že dňa 15. júna 2017 prevádzkovateľ prenosovej sústavy Slovenskej republiky SEPS, a.s., zahajuje 30 dňovú verejnú konzultáciu k návrhu výkonových limitov pre stanovenie kategórií jednotiek na výrobu elektrickej energie.

Oznámenie o zmenách v dokumente Technická špecifikácia výmeny dát (ďalej len TŠVD) a v doplňujúcich dokumentoch k TŠVD s platnosťou od 1.6.2017

30.03.2017 15:13
Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a. s., oznamuje, že od 1.6.2017 dôjde ku zmene v dokumente TŠVD a v doplňujúcich dokumentoch k TŠVD.

Oznámenie o zverejnení rozhodnutia ÚRSO č. 0194/2017/E ohľadne tarifov za prístup do distribučnej sústavy a distribúciu elektriny a podmienky ich uplatnenia na rok 2017

27.02.2017 15:15
Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s., (SSE-D) zverejňuje rozhodnutie Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 0194/2017/E zo dňa 23.02.2017 vo veci stanovenia taríf za prístup do distribučnej sústavy a distribúciu elektriny a podmienky ich uplatnenia na obdobie od 01.01.2017 do 31.12.2021.

Oznámenie o zmenách v dokumente TAR_SSE_D_01_1-0-6 s platnosťou od 1.3.2017

27.02.2017 15:10
Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a. s., oznamuje, že od 1.3.2017 dochádza ku zmene v dokumente TAR_SSE_D_01_1-0-6.

Informácia pre zákazníkov pripojených do distribučnej sústavy SSE-D, a. s. na napäťovej úrovni NN, ktorí sa rozhodnú optimalizovať maximálnu rezervovanú kapacitu (MRK) v položke hlavný istič (HI) výmenou za HI s nižšími parametrami

02.02.2017 15:24
Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a. s., oznamuje, že zavádza do platnosti postup pre zákazníkov pripojených do distribučnej sústavy SSE-D na napäťovej úrovni NN, ktorí sa rozhodnú optimalizovať maximálnu rezervovanú kapacitu (MRK) v položke hlavný istič (HI) výmenou za HI s nižšími parametrami s cieľom v maximálnej miere skrátiť dobu na realizáciu výmeny HI pre zníženie MRK.

Oznámenie o zmenách v doplňujúcich dokumentoch k dokumentu Technická špecifikácia výmeny dát (ďalej len TŠVD) s platnosťou od 1.3.2017

27.01.2017 13:59
Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a. s., oznamuje, že od 1.3.2017 dochádza ku zmene v doplňujúcich dokumentoch k dokumentu TŠVD.

Oznámenie o zverejnení rozhodnutia ÚRSO č. 0164/2017/E ohľadne tarifov za prístup do distribučnej sústavy a distribúciu elektriny a podmienky ich uplatnenia na rok 2017

26.01.2017 08:58
Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s., (SSE-D) zverejňuje rozhodnutie Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 0164/2017/E zo dňa 25.01.2017 vo veci zmeny rozhodnutia Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 0017/2017/E zo dňa 25.11.2016, ktorým schválil tarify za prístup do distribučnej sústavy a distribúciu elektriny a podmienky ich uplatnenia na obdobie od 01.01.2017 do 31.12.2021.

Tlačová správa SSE-D zo dňa 25.01.2017 k problematike distribučných cien na rok 2017

25.01.2017 15:49
Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a. s., (ďalej len „SSE-D“) vydáva tlačovú správu k problematike distribučných cien na rok 2017.

Tlačová správa SSE-D zo dňa 18.01.2017 k problematike distribučných cien na rok 2017

18.01.2017 18:02
Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a. s., (ďalej len „SSE-D“) vydáva tlačovú správu k problematike distribučných cien na rok 2017.

Postup riešenia distribučných žiadostí platný od 1. januára 2017

07.12.2016 10:20
Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a. s., oznamuje, že od 1. januára 2017 začne platiť nový postup riešenia distribučných žiadostí.

Oznámenie o zmenách dokumentu Technická špecifikácia výmeny dát (ďalej len TŠVD) a jej doplňujúcich dokumentov s platnosťou od 1.1.2017

02.12.2016 15:49
Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a. s., oznamuje, že že od 1.1.2017 začne platiť nová verzie TŠVD a jej doplňujúcich dokumentov.  OZNÁMENIE Vážení obchodní partneri, oznamujeme vá...

Oznámenie o zmenách dokumentu Technická špecifikácia výmeny dát (ďalej len TŠVD) a jej doplňujúcich dokumentov s platnosťou od 01.12.2016

22.09.2016 10:50
Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a. s., oznamuje, že od 1.12.2016 začne platiť nová verzie TŠVD a jej doplňujúcich dokumentov.  OZNÁMENIE Vážení obchodní partneri, oznamujeme vám,...

Elektronická komunikácia - upozornenie

31.08.2016 11:36
UPOZORNENIE! Vážení obchodní partneri, dovoľujeme si vás informovať o plánovaných zmenách dokumentu Technická špecifikácia výmeny dát (ďalej len TŠVD) a doplňujúcich dokumentov k TŠVD, ktoré sú výsle...

Aktualizácia Cenníka služieb a činností distribúcie elektriny od 01.07.2016

31.05.2016 12:54
Stredoslovenská energetika – Distribúcia, a.s., oznamuje, že od 1.7.2016 dôjde k aktualizácii Cenníka služieb a činností distribúcie elektriny.

Oznámenie o aktualizácií číselníka tarifikácie distribúcie s platnosťou od 01.07.2016

02.05.2016 09:55
Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a. s., oznamuje, že od 01.07.2016 dôjde k aktualizácii číselníka tarifikácie distribúcie.

Oznámenie o zmene komunikačnej adresy pre zabezpečenie IDE komunikácie v zmysle technickej špecifikácie pre výmenu dát (TŠVD), adresy pre otestovanie správ určených pre PDS a IP adries pre odoslané správy od 21.06.2016

19.04.2016 14:41
Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a. s., oznamuje, že od 21.06.2016 dôjde ku zmene komunikačnej adresy pre zabezpečenie IDE komunikácie v zmysle technickej špecifikácie pre výmenu dát (TŠVD), adresy pre otestovanie správ určených pre PDS a IP adries pre odoslané správy zo strany spoločnosti Stredoslovenská energetika – Distribúcia, a.s.

Informácia pre žiadateľov o pripojenie zdrojov na výrobu elektriny do distribučnej sústavy SSE-D

08.04.2016 15:48
Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a. s., (ďalej len „SSE-D“) oznamuje, že vypracovaná štúdia ohľadom pripájania zdrojov na výrobu elektriny do distribučnej sústavy, potvrdila predpokladané očakávania SSE-D, že pripájanie ďalších výrobných zdrojov elektriny ohrozuje bezpečnú a spoľahlivú prevádzku distribučnej sústavy.

Rozvodňa SSE-D v Púchove

02.12.2015 10:00
Stredoslovenská energetika – Distribúcia, a. s., (SSE-D) ukončila svoju najväčšiu tohtoročnú investičnú akciu. Novú rozvodňu – bezobslužnú transformovňu v napäťovej hladine 110/22 kV v Púchove postavila za takmer štyri milióny eur.