Závislí odberatelia

Tu nájdete všetky potrebné informácie ako nahlásiť závislého odberateľa na vašom odbernom mieste aj vysvetlenie, kto sa za závislého odberateľa považuje podľa platnej legislatívy.

Závislý odberateľ elektriny v domácnosti pri uzatváraní zmluvy o združenej dodávke elektriny oznámi a preukáže svojmu dodávateľovi elektriny, že jeho životné funkcie sú závislé od odberu elektriny, alebo že je ťažko zdravotne postihnutý a bude elektrinu využívať na vykurovanie. Túto informáciu môže závislý odberateľ elektriny v domácnosti oznámiť aj priamo prevádzkovateľovi distribučnej sústavy na adresu Stredoslovenská distribučná, a. s., ul. Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina.

Splnenie podmienok sa preukazuje:

  • preukazom osoby s ťažkým zdravotným postihnutím podľa osobitného predpisu a zaradením odberateľa elektriny do tarifnej skupiny na účely prístupu do distribučnej sústavy a distribúcie elektriny, ktorá je určená pre odberné miesta s vlastným vykurovaním, alebo
  • potvrdením od ošetrujúceho lekára, ktorý preukazuje, že jeho životné funkcie sú závislé od odberu elektriny.

Závislý odberateľ elektriny v domácnosti každý rok do 31. marca preukáže, že pretrvávajú podmienky, na základe ktorých bol zaradený do evidencie závislých odberateľov.
Ďalšie informácie a postup evidencie závislých odberateľov elektriny je uvedený vo vyhláške Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 24/2013 Z. z., ktorou sa ustanovujú pravidlá pre fungovanie vnútorného trhu s elektrinou (§38)