0850 166 007 Zákaznícka linka
0800 159 000 Poruchová linka

Hodnotenie dodávateľov

Stredoslovenská distribučná, a.s. (ďalej iba SSD, a.s.) má zavedený systém Hodnotenie dodávateľov, ktorého účelom je zabezpečiť požadovanú kvalitu dodávok tovarov, prác a služieb vrátane dodržiavania pravidiel BOZP a životného prostredia dodávateľmi.

V oblasti tovarov je hodnotenie zamerané predovšetkým na sledovanie dodržiavania termínov, kvality, úplnosti dodávok a sprievodnej dokumentácie.

V oblasti hodnotenia dodávok prác a služieb sú dôležitými hodnotiacimi kritériami termín dodania, kvalita, pružnosť pri odstraňovaní nedostatkov, úroveň komunikácie a sprievodná dokumentácia.

Pri realizovaných prácach na distribučnej sústave sa kladie veľký dôraz na dodržiavanie pravidiel BOZP a životného prostredia. V tejto oblasti sa hodnotia nasledujúce kritériá: dychová skúška na alkohol, používanie osobných ochranných pracovných prostriedkov (OOPP), dodržiavanie zásad BOZP a bezpečných pracovných postupov, technický stav strojov, zariadení, prístrojov a pracovných pomôcok, dokumentácia (hodnotenie rizík, odborná a zdravotná spôsobilosť, preškolenie) a dodržiavanie ochrany životného prostredia (likvidácia odpadov,...).

Dodávky tovarov, prác a služieb sú hodnotené internými žiadateľmi. Výstupom hodnotenia je bodové hodnotenie dodávateľa (konkrétnej dodávky) v rozsahu 0 – 100 bodov.

V prípade hodnotení s nižším počtom bodov sa s dodávateľom riešia zistené nedostatky a nápravné opatrenia. Pri porušení zmluvných podmienok, obchodných podmienok alebo BOZP môže byť voči dodávateľovi uplatnená pokuta. Pri závažných porušeniach môže byť dodávateľ vyhodnotený ako nespoľahlivý a vyradený z portfólia dodávateľov alebo dočasne pozastavený na oslovovanie do výberových konaní.

Hodnotenie dodávateľov sa stáva významným nástrojom pre vytvorenie korektných vzťahov a dlhodobej spolupráce s dodávateľmi a zaistenie kvality tovarov, zrealizovaných prác a služieb.

V prípade, že máte otázky k hodnoteniu dodávateľov, môžete nás kontaktovať:

Ing. Alena Štalmachová

Tel.: +421 41 519 2198

e-mail: alena.stalmachova@ssd.sk