Hodnotenie dodávateľov

Stredoslovenská distribučná, a.s. (ďalej iba SSD, a.s.) má zavedený systém Hodnotenie dodávateľov, ktorého účelom je zabezpečiť požadovanú kvalitu dodávok tovarov, prác a služieb vrátane dodržiavania pravidiel BOZP a životného prostredia dodávateľmi.

V oblasti tovarov je hodnotenie zamerané predovšetkým na sledovanie dodržiavania termínov, kvality, úplnosti dodávok a sprievodnej dokumentácie.

V oblasti hodnotenia dodávok prác a služieb sú dôležitými hodnotiacimi kritériami termín dodania, kvalita, pružnosť pri odstraňovaní nedostatkov, úroveň komunikácie a sprievodná dokumentácia.

Pri realizovaných prácach na distribučnej sústave sa kladie veľký dôraz na dodržiavanie pravidiel BOZP a životného prostredia. V tejto oblasti sa hodnotia nasledujúce kritériá: dychová skúška na alkohol, používanie osobných ochranných pracovných prostriedkov (OOPP), dodržiavanie zásad BOZP a bezpečných pracovných postupov, technický stav strojov, zariadení, prístrojov a pracovných pomôcok, dokumentácia (hodnotenie rizík, odborná a zdravotná spôsobilosť, preškolenie) a dodržiavanie ochrany životného prostredia (likvidácia odpadov,...).

Dodávky tovarov, prác a služieb sú hodnotené internými žiadateľmi. Výstupom hodnotenia je bodové hodnotenie dodávateľa (konkrétnej dodávky) v rozsahu 0 – 100 bodov.

V prípade hodnotení s nižším počtom bodov sa s dodávateľom riešia zistené nedostatky a nápravné opatrenia. Pri porušení zmluvných podmienok, obchodných podmienok alebo BOZP môže byť voči dodávateľovi uplatnená pokuta. Pri závažných porušeniach môže byť dodávateľ vyhodnotený ako nespoľahlivý a vyradený z portfólia dodávateľov alebo dočasne pozastavený na oslovovanie do výberových konaní.

Hodnotenie dodávateľov sa stáva významným nástrojom pre vytvorenie korektných vzťahov a dlhodobej spolupráce s dodávateľmi a zaistenie kvality tovarov, zrealizovaných prác a služieb.

 

V prípade, že máte otázky k hodnoteniu dodávateľov, môžete nás kontaktovať:

Ing. Erika Papugová

Tel.: +421 905 420 515

e-mail: erika.papugova@ssd.sk