Dodávatelia elektriny

Stredoslovenská distribučná, a.s. ako prevádzkovateľ distribučnej sústavy uzatvára s dodávateľom elektriny Rámcovú distribučnú zmluvu o distribúcii elektriny, na základe ktorej sa zaväzuje poskytovať distribúciu elektriny a regulované služby prevádzkovateľa distribučnej sústavy do odberných miest nachádzajúcich sa v bilančnej skupine dodávateľa elektriny na časti vymedzeného územia prevádzkovateľa distribučnej sústavy, vrátane ostatných regulovaných služieb.

Dodávateľom elektriny je osoba, ktorá má povolenie na dodávku elektriny - predaj elektriny.

Dodávateľ elektriny, ktorý uzatvoril Rámcovú distribučnú zmluvu uzatvára s odberateľmi elektriny Zmluvy o združenej dodávke elektriny, na základe ktorej sa zaväzuje dodávať odberateľovi elektrinu vymedzenú množstvom a časovým priebehom výkonu a zabezpečiť distribúciu elektriny do odberného miesta odberateľa, vrátane súvisiacich služieb a prevziať za odberateľa zodpovednosť za odchýlku.