Zariadenia na výrobu alebo uskladňovanie elektriny pripojené do miestnej distribučnej sústavy

UPOZORNENIE

V prípade, keď bude do miestnej distribučnej sústavy pripájané elektroenergetické zariadenie slúžiace na výrobu alebo uskladňovanie elektriny (ďalej len zdroj EE) vrátane lokálneho zdroja, je potrebné v zmysle zákona číslo 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov:

  • uzatvoriť s prevádzkovateľom regionálnej distribučnej sústavy, ktorým je Stredoslovenská distribučná, a. s., zmluvu o pripojení,
  • uzatvoriť s prevádzkovateľom regionálnej distribučnej sústavy, ktorým je Stredoslovenská distribučná, a. s., zmluvu o prístupe do distribučnej sústavy a distribúcii elektriny.

Stredoslovenská distribučná, a. s., uzatvorí zmluvu o pripojení, len ak sú splnené technické podmienky a obchodné podmienky pripojenia do sústavy.

Upozornenie sa vzťahuje aj na požiadavky pripojenia lokálnych zdrojov v miestnej distribučnej sústave, a to bez ohľadu na to, či pripájané elektroenergetické zariadenie na výrobu alebo uskladňovanie elektriny bude v majetku prevádzkovateľa miestnej distribučnej sústavy, alebo bude pripojené do odberného miesta odberateľa pripojeného do miestnej distribučnej sústavy.

S prevádzkovateľom regionálnej distribučnej sústavy komunikuje a uzatvára uvedené zmluvy výhradne prevádzkovateľ miestnej distribučnej sústavy a nie odberateľ elektriny pripojený do miestnej distribučnej sústavy, ktorý požaduje pripojenie elektroenergetického zariadenia na výrobu alebo uskladňovanie elektriny.

Upozorňujeme vás na skutočnosť, že podmienkou súhlasného stanoviska SSD,a. s., k pripojeniu zdroja EE v MDS je okrem technických možností pripojenia SSD aj dostupnosť voľného výkonu pre daný typ zdroja EE vyplývajúceho z výkonov stanovených Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky a spoločnosti Slovenská elektrizačná a prenosová sústava, a. s. Informácie o voľnej kapacite sú zverejnené na internetovej stránke SSD v časti Prehľad čerpania pridelených výkonov, ako aj na internetovej stránke spoločnosti Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a. s.

Pred vydaním stanoviska pre zdroj EE pripájaný do miestnej distribučnej sústavy (MDS) je preto prevádzkovateľ MDS povinný preveriť si voľnú kapacitu cez SSD, a to podaním dole uvedenej žiadosti.

  

Postup riešenia žiadosti:

Prevádzkovateľ miestnej distribučnej sústavy vyplní formulár:

Doručovacia adresa:

Stredoslovenská distribučná, a. s.

odbor zmluvné vzťahy

Pri Rajčianke 2927/8

Žilina

010 47

 

Iné formuláre potrebné pri riešení žiadosti:

Protokol o funkčnej skúške zariadenia na výrobu elektriny - platný od 10.2.2021

 

Aktuálne platné subjekty zúčtovania, ktoré môžu prevziať zodpovednosť za odchýlku odberného miesta, nájdete na webovej stránke OKTE, a. s.