TDO - Typový diagram odberu

Typový diagram odberu je postupnosť hodnôt priemerných hodinových odberov elektriny za rok, na základe ktorého sa určuje množstvo odberu elektriny odberateľmi elektriny s meraním typu C. Slúžia ako náhradná metóda pre určenie denného diagramu odberu, ktorý je potrebný pre zúčtovanie odchýlok. Táto metóda sa používa pre odberné miesta bez priebehového merania.

Normalizovaný typový diagram odberu je 8 760 relatívnych hodnôt priemerných hodinových odberov v roku, podelených hodnotou ročného maxima z priemerných hodinových odberov určených z meraných vzoriek.

Podmienky priradenia TDO

PDS priradí odbernému miestu odberateľa elektriny typový diagram odberu zvyčajne podľa typu tarify alebo charakteru a priebehu spotreby elektriny

Priradenie TDO

Trieda TDO Segment Charakter produktu

Trarifný produkt

od 1. janára 2017

TDO1 podnikatelia jednotarifné produkty C1, C2, C3
TDO2 podnikatelia dvojtarifné produkty - akumulačný ohrev a kúrenie, hybridné vykurovanie C4, C5, C6
TDO3 podnikatelia dvojtarifné produkty - priamovýhrevné vykurovanie, tepelné čerpadlo C7, C8
TDO4 domácnosti jednotarifné produkty bez el. vykurovania aohrevu TUV D1, D2
TDO5 domácnosti dvojtarifné produkty - vrátane s akumulačným vykurovaním a ohrevom TUV D3, D4, D7, D8
TDO6 domácnosti dvojtarifné produkty - priamovýhrevné vykurovanie, tepelné čerpadlo D5, D6
TDO8 podnikatelia verejné osvetlenie C10

Dokumenty a súbory na stiahnutie

Aktuálne platné

Spôsob tvorby typových diagramov odberu a podmienky priradenia

Archív