Inteligentný merací systém

Stredoslovenská distribučná, a. s., prináša svojim zákazníkom nový spôsob odpočtu spotreby elektrickej energie s cieľom jej efektívnejšieho využívania. Inteligentné meracie systémy budú bezplatne zavedené vo viacerých fázach tým koncovým odberateľom pripojeným na NN hladine, ktorých ročná spotreba presiahne minimálne 4 MWh.

Inteligentný merací systém (ďalej len IMS) je elektronický systém, ktorý je schopný merať množstvo spotrebovanej, alebo vyrobenej energie. Ďalej umožňuje zber, spracovanie, prenos a poskytovanie týchto údajov koncovým odberateľom a ďalším účastníkom trhu. Dôvodom realizácie IMS je predovšetkým posilnenie práv a ochrany spotrebiteľa na trhu s elektrinou a podpora aktívnej účasti všetkých účastníkov trhu a najmä odberateľov. Základný legislatívny rámec zavádzania IMS tvorí smernica Európskeho parlamentu a Rady č. 2009/72/ES o spoločných pravidlách pre vnútorný trh s elektrinou z 13. júla 2009, ktorá ukladá všetkým členským štátom Európskej únie (ďalej len EÚ) povinnosti týkajúce sa zavádzania IMS do roku 2020.

Koncový odberateľ elektriny sa na základe informácií z IMS o priebehu svojej dennej spotreby môže rozhodovať o efektívnom využití elektriny počas dňa. Vďaka inteligentným meradlám je oveľa ľahšie sledovať v priebehu dňa, koľko elektrickej energie míňame v konkrétnom čase a podľa toho meniť a regulovať spotrebiteľské návyky, čo môžže prispieť k úspore elektriny.

Inštalácia

Inštalácia IMS na území Slovenskej republiky sa vykonáva v súlade s plnením povinností prevádzkovateľa distribučnej sústavy na vymedzenom území, uvedených v zákone č. 251/2012 Z. z. o energetike a vyhlášky č. 358/2013 Z. z., ktorou sa ustanovuje postup a podmienky v oblasti zavádzania a prevádzky inteligentných meracích systémov v elektroenergetike (ďalej len Vyhláška).

Prevádzkovateľ distribučnej sústavy nainštaluje inteligentný merací systém do odberných miest koncových odberateľov elektriny pripojených do distribučnej sústavy na napäťovej úrovni nízkeho napätia s ročnou spotrebou elektriny najmenej 4 MWh v súlade s Vyhláškou.

Výmena elektromeru a aj inštalácia IMS je bezplatná.

Prevádzkovateľ distribučnej sústavy písomne informuje koncového odberateľa elektriny, ktorého odberné miesto splnilo kritériá Vyhlášky, o termíne inštalácie IMS v odbernom mieste koncového odberateľa elektriny a informuje ho o rozsahu potrebnej súčinnosti pri inštalácii inteligentného meracieho systému najmenej 15 dní vopred.

Podľa Vyhlášky koncový odberateľ elektriny, ktorého odberné miesto splnilo kritériá na inštaláciu IMS, umožní prevádzkovateľovi distribučnej sústavy montáž a prevádzku inteligentného meracieho systému v odbernom mieste koncového odberateľa elektriny.

Podľa zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike výrobca elektriny alebo koncový odberateľ elektriny je povinný umožniť prevádzkovateľovi distribučnej sústavy prístup k určenému meradlu a k odbernému elektrickému zariadeniu s cieľom vykonať kontrolu, výmenu, odobratie určeného meradla alebo zistenie odobratého množžstva elektriny.

Pokiaľ je elektromer prístupný, účasť odberateľa pri výmene elektromera nie je nutná.

Pri montᾞi inteligentného meradla bude odovzdaný, resp. na odbernom mieste zanechaný, doklad o výmene a stručný návod na obsluhu.

Montáž IMS na žiadosť koncového odberateľa

Koncový odberateľ elektriny, ktorého odberné miesto nespadá do určených kategórií koncových odberateľov elektriny v zmysle zákona č. 256/2022 Z. z. o energetike a vyhlášky č. 358/2013 Z. z., ktorou sa ustanovuje postup a podmienky v oblasti zavádzania a prevádzky inteligentných meracích systémov (IMS) v elektroenergetike, môže o inštaláciu IMS požiadať prevádzkovateľa distribučnej sústavy.

Inštalácia IMS je realizovaná na náklady žiadateľa podľa platného cenníka služieb distribúcie elektriny spoločnosti SSD, a. s.  

Ak koncový odberateľ elektriny splní podmienky na inštaláciu inteligentného meracieho systému, prevádzkovateľ distribučnej sústavy je povinný zabezpečiť inštaláciu IMS v zmysle zákona č. 256/2022 Z. z. do štyroch mesiacov od podania žiadosti.

Ako požiadať o inštaláciu IMS

Podať žiadosť o inštaláciu IMS (ďalej len „žiadosť“) môže koncový odberateľ elektriny vo svojom mene alebo v zastúpení dodávateľom elektriny do daného odberného miesta (ďalej len „žiadateľ“) prostredníctvom formulára

Vyplnený formulár žiadosti o inštaláciu IMS pošlite jedným z nasledovných spôsobov (odporúčame elektronickú formu odoslania):

  • e-mailom na prevadzkovatel@ssd.sk;
  • poštou na adresu Stredoslovenská distribučná, a. s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47  Žilina;

V zmysle vyhlášky ÚRSO č. 207/2023 Z. z. § 10 ods. 2  náklady na montáž určeného meradla s meraním typu A sa voči žiadateľovi neuplatnia, ak sa určené meradlo nainštaluje v odbernom mieste žiadateľa, v ktorom veľkosť odberu elektriny z distribučnej sústavy v dvoch ucelených po sebe nasledujúcich 12-mesačných odpočtových cykloch, ktoré bezprostredne predchádzajú prebiehajúcemu odpočtovému cyklu, v ktorom sa žiadosť o montáž určeného meradla s meraním typu A podáva, presiahla hodnotu 4 000 kWh. 

 

Upozornenie

Požiadavka o inštaláciu IMS môže byť zamietnutá alebo nezrealizovaná z dôvodu:

  • nevyhovujúceho spôsobu pripojenia zariadenia do distribučnej sústavy, ktoré musí byť v súlade aktuálne platnými zásadami a podmienkami montáže a prevádzkovania merania elektriny a technickými podmienkami prístupu a pripojenia do distribučnej sústavy spoločnosti SSD, a. s.;
  • nevyhovujúceho technického stavu rozvádzača merania;
  • zisteného nesúladu menovitej hodnoty prúdu hlavného ističa na odbernom mieste so zazmluvnenou menovitou hodnotou prúdu hlavného ističa;
  • nedostatočne kvalitného signálu v lokalite montáže IMS (ak bude pred montážou alebo po inštalácii IMS signál vyhodnotený ako nespoľahlivý).

V prípade zistenia nevyhovujúceho stavu odberného miesta pre montáž IMS budú náklady na kontrolu odberného miesta spoplatnené v zmysle aktuálne platného cenníka služieb a činností.

Informácie a popisy špeciálnych a IMS elektromerov

 

 

Informácia pre Portál energetických dát