Inteligentný merací systém

Inteligentný merací systém

Stredoslovenská distribučná, a. s., prináša svojim zákazníkom nový spôsob odpočtu spotreby elektrickej energie s cieľom jej efektívnejšieho využívania. Inteligentné meracie systémy budú bezplatne zavedené vo viacerých fázach tým koncovým odberateľom pripojeným na NN hladine, ktorých ročná spotreba presiahne minimálne 4 MWh.

Inteligentný merací systém (ďalej len IMS) je elektronický systém, ktorý je schopný merať množstvo spotrebovanej, alebo vyrobenej energie. Ďalej umožňuje zber, spracovanie, prenos a poskytovanie týchto údajov koncovým odberateľom a ďalším účastníkom trhu. Dôvodom realizácie IMS je predovšetkým posilnenie práv a ochrany spotrebiteľa na trhu s elektrinou a podpora aktívnej účasti všetkých účastníkov trhu a najmä odberateľov. Základný legislatívny rámec zavádzania IMS tvorí smernica Európskeho parlamentu a Rady č. 2009/72/ES o spoločných pravidlách pre vnútorný trh s elektrinou z 13. júla 2009, ktorá ukladá všetkým členským štátom Európskej únie (ďalej len EÚ) povinnosti týkajúce sa zavádzania IMS do roku 2020.

Koncový odberateľ elektriny sa na základe informácií z IMS o priebehu svojej dennej spotreby môže rozhodovať o efektívnom využití elektriny počas dňa. Vďaka inteligentným meradlám je oveľa ľahšie sledovať v priebehu dňa, koľko elektrickej energie míňame v konkrétnom čase a podľa toho meniť a regulovať spotrebiteľské návyky, čo môžže prispieť k úspore elektriny.

Inštalácia

Inštalácia IMS na území Slovenskej republiky sa vykonáva v súlade s plnením povinností prevádzkovateľa distribučnej sústavy na vymedzenom území, uvedených v zákone č. 251/2012 Z. z. o energetike a vyhlášky č. 358/2013 Z. z., ktorou sa ustanovuje postup a podmienky v oblasti zavádzania a prevádzky inteligentných meracích systémov v elektroenergetike (ďalej len Vyhláška).

Prevádzkovateľ distribučnej sústavy nainštaluje inteligentný merací systém do odberných miest koncových odberateľov elektriny pripojených do distribučnej sústavy na napäťovej úrovni nízkeho napätia s ročnou spotrebou elektriny najmenej 4 MWh v súlade s Vyhláškou.

Výmena elektromeru a aj inštalácia IMS je bezplatná.

Prevádzkovateľ distribučnej sústavy písomne informuje koncového odberateľa elektriny, ktorého odberné miesto splnilo kritériá Vyhlášky, o termíne inštalácie IMS v odbernom mieste koncového odberateľa elektriny a informuje ho o rozsahu potrebnej súčinnosti pri inštalácii inteligentného meracieho systému najmenej 15 dní vopred.

Podľa Vyhlášky koncový odberateľ elektriny, ktorého odberné miesto splnilo kritériá na inštaláciu IMS, umožní prevádzkovateľovi distribučnej sústavy montáž a prevádzku inteligentného meracieho systému v odbernom mieste koncového odberateľa elektriny.

Podľa zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike výrobca elektriny alebo koncový odberateľ elektriny je povinný umožniť prevádzkovateľovi distribučnej sústavy prístup k určenému meradlu a k odbernému elektrickému zariadeniu s cieľom vykonať kontrolu, výmenu, odobratie určeného meradla alebo zistenie odobratého množžstva elektriny.

Pokiaľ je elektromer prístupný, účasť odberateľa pri výmene elektromera nie je nutná.

Pri montᾞi inteligentného meradla bude odovzdaný, resp. na odbernom mieste zanechaný, doklad o výmene a stručný návod na obsluhu.

Informácie a popisy špeciálnych a IMS elektromerov

 

 

Informácia pre Portál energetických dát