0850 166 007 Zákaznícka linka
0800 159 000 Poruchová linka

Inteligentný merací systém


Stredoslovenská distribučná, a. s., prináša svojim zákazníkom nový spôsob odpočtu spotreby elektrickej energie s cieľom jej efektívnejššieho využžívania. Inteligentné meracie systémy budú bezplatne zavedené vo viacerých fázach tým koncovým odberateľom pripojeným na NN hladine, ktorých ročná spotreba presiahne minimálne 4 MWh.

Inteligentný merací systém (ďalej len „IMS“) je elektronický systém, ktorý je schopný merať množžstvo spotrebovanej, alebo vyrobenej energie. Ďalej umožžňuje zber, spracovanie, prenos a poskytovanie týchto údajov koncovým odberateľom a ďalšším účastníkom trhu. Dôvodom realizácie IMS je predovššetkým posilnenie práv a ochrany spotrebiteľa na trhu s elektrinou a podpora aktívnej účasti vššetkých účastníkov trhu a najmä odberateľov. Základný legislatívny rámec zavádzania IMS tvorí smernica Európskeho parlamentu a Rady č. 2009/72/ES o spoločných pravidlách pre vnútorný trh s elektrinou z 13. júla 2009, ktorá ukladá vššetkým členským šštátom Európskej únie (ďalej len „Eړ) povinnosti týkajúce sa zavádzania IMS do roku 2020.

Koncový odberateľ elektriny sa na základe informácií z IMS o priebehu svojej dennej spotreby môžže rozhodovať o efektívnom využžití elektriny počas dňa. Vďaka inteligentným meradlám je oveľa ľahššie sledovať v priebehu dňa, koľko elektrickej energie míňame v konkrétnom čase a podľa toho meniť a regulovať spotrebiteľské návyky, čo môžže prispieť k úspore elektriny.

Inštalácia

Inšštalácia IMS na území Slovenskej republiky sa vykonáva v súlade s plnením povinností prevádzkovateľa distribučnej sústavy na vymedzenom území, uvedených v zákone č. 251/2012 Z. z. o energetike a vyhlᚹky č. 358/2013 Z. z., ktorou sa ustanovuje postup a podmienky v oblasti zavádzania a prevádzky inteligentných meracích systémov v elektroenergetike (ďalej len „VyhlṚka“).

Prevádzkovateľ distribučnej sústavy nainšštaluje inteligentný merací systém do odberných miest koncových odberateľov elektriny pripojených do distribučnej sústavy na nap䝻ovej úrovni nízkeho napätia s ročnou spotrebou elektriny najmenej 4 MWh v súlade s Vyhlᚹkou.

Výmena elektromeru a aj inšštalácia IMS je bezplatná.

Prevádzkovateľ distribučnej sústavy písomne informuje koncového odberateľa elektriny, ktorého odberné miesto splnilo kritériá VyhlṚky, o termíne inšštalácie IMS v odbernom mieste koncového odberateľa elektriny a informuje ho o rozsahu potrebnej súčinnosti pri inšštalácii inteligentného meracieho systému najmenej 15 dní vopred.

Podľa Vyhlᚹky koncový odberateľ elektriny, ktorého odberné miesto splnilo kritériá na inšštaláciu IMS, umožžní prevádzkovateľovi distribučnej sústavy montᾞ a prevádzku inteligentného meracieho systému v odbernom mieste koncového odberateľa elektriny.

Podľa zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike výrobca elektriny alebo koncový odberateľ elektriny je povinný umožžniť prevádzkovateľovi distribučnej sústavy prístup k určenému meradlu a k odbernému elektrickému zariadeniu s cieľom vykonať kontrolu, výmenu, odobratie určeného meradla alebo zistenie odobratého množžstva elektriny.

Pokiaľ je elektromer prístupný, účasť odberateľa pri výmene elektromera nie je nutná.

Pri montᾞi inteligentného meradla bude odovzdaný, resp. na odbernom mieste zanechaný, doklad o výmene a stručný návod na obsluhu.

Informácie a popisy špeciálnych a IMS elektromerov

Popis elektromera ME MIKROELEKTRONIKA MET500-E34N-I05

 

 

Informácia pre portál energetických dát