Ochrana osobných údajov a Cookies

Ochrana osobných údajov je v spoločnosti Stredoslovenská distribučná, a.s. (ďalej len „SSD“ alebo „prevádzkovateľ“), zabezpečená v súlade s požiadavkami Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa ruší smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej aj len „Nariadenie“) a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej aj len „Zákon“).

Naša spoločnosť plne rešpektuje Vaše právo na súkromie. V tejto sekcii sa dozviete ako nakladáme s vašimi osobnými údajmi a aké sú Vaše práva v zmysle Nariadenia a Zákona.

Informačné povinnosti

Data protection officer (Zodpovedná osoba)

Zoznam sprostredkovateľov

Výkon práv dotknutých osôb