Dodávatelia tovarov, prác a služieb

Stredoslovenská distribučná, a. s., sekcia Nákup a skladové hospodárstvo zabezpečuje nákup tovarov, prác a služieb v súlade so Zákonom o verejnom obstarávaní, v súlade so Zákonom o regulácii v sieťových odvetviach a v súlade s internými predpismi spoločnosti. Politika nákupu je založená na transparentnosti a rovnosti šancí s cieľom dosiahnuť ekonomicky výhodné ceny, ktoré zodpovedajú požadovanej kvalite a výhodným obchodným podmienkam. Informácie o výberových konaniach sú pravidelne aktualizované.