Hromadné diaľkové ovládanie

Čo je HDO?

Hromadné diaľkové ovládanie (skratka HDO) umožňuje spoločnosti Stredoslovenská distribučná, a.s. zároveň s elektrinou prenášať k zákazníkom povely, týkajúce sa prepínania taríf na elektromere a ovládanie blokovaných priamo výhrevných a akumulačných spotrebičov po štandardných distribučných sieťach. Dopyt po elektrickej energii sa v priebehu dňa mení a preto je jej cena v čase poklesu zaťaženia rozvodnej siete nižšia ako v dobách špičkových.

Prečo využívame HDO?

Dopyt po elektrine sa v priebehu dňa mení. Aby nebolo nutné zvyšovať výrobné kapacity elektrární a kapacity prenosových vedení kvôli niekoľkým hodinám špičkového dopytu denne, vznikla myšlienka znížiť cenu elektriny v dobách poklesu zaťaženia a tým motivovať zákazníkov k presunu prevádzky elektrotepelných spotrebičov práve do doby nízkeho zaťaženia elektrizačnej sústavy. Preto boli zavedené dvojtarifné sadzby (vysoká a nízka tarifa), kedy cena elektriny pre maloodberateľov nie je v priebehu dňa rovnaká.

Aby zákazníci nemali obavu z toho, za akú tarifu elektrinu momentálne spotrebúvajú, naša spoločnosť na báze úpravy elektroinštalácie pre tepelnú úpravu vody, akumulačného alebo priamo výhrevného vykurovania v objekte zároveň s prepínaním taríf zapína a vypína elektrotepelné spotrebiče. To znamená, že správne blokované elektrotepelné spotrebiče môžu byť zapnuté len v nízkej tarife.

Mapa pokrytia HDO

Mapa pokrytia HDO

Ovládanie spotrebičov pomocou HDO

Pokles zaťaženia rozvodnej siete nastáva aj v určitých hodinách počas dňa, preto poskytujeme časť nízkeho tarifu aj cez deň. V závislosti na ročnom období, type dňa a počasia sa časy prirodzeného poklesu zaťaženia menia, a preto nie je možné poskytovať dennú časť nízkeho tarifu pomocou spínacích hodín. Z tohto dôvodu sme začali nahradzovať spínacie hodiny prijímačmi HDO.

Vysielače signálov HDO podľa pokynov z nášho dispečingu vysielajú do rozvodnej siete povely pre prijímače HDO u zákazníkov. Tieto prijímače na povely reagujú tak, že prepínajú tarify elektromera a ovládajú blokovanie vybraných elektrotepelných spotrebičov.

Zapojenie prijímačov HDO

Spôsob umiestnenia a zapojenia meracieho zariadenia u zákazníkov musí byť prerokovaný s dodávateľom elektriny, pričom zákazník musí byť zároveň oboznámený s podmienkami pre priznanie danej sadzby podľa cenníka (dobu platnosti VT, NT, blokovanie spotrebičov a pod.)

Na elektromerovom rozvádzači môže byť namontovaný len:

 • elektromer,
 • hlavný istič,
 • sadzbový spínač alebo prijímač HDO,
 • istič obvodu prijímača HDO,
 • ovládacie relé,
 • nulová svorkovnica,
 • a prípadne ďalšie príslušenstvo slúžiace výhradne pre účely merania.

Rušenie a presluchy

V distribučnej sieti sa vyskytujú rôzne druhy rušenia, ktoré môžu spôsobiť nesprávne vybavenie funkcie prijímača HDO.

Medzi zdroje rušenia patria:

 • rôzne ponorné čerpadlá,
 • usmerňovače,
 • magnetické zosilňovače,
 • tyristorové regulácie,
 • zváračky,
 • nekvalitné spoje v inštalácii, a iné zdroje vyšších harmonických.

Za odstránenie následkov rušivých javov je zodpovedný ich pôvodca. Pri neuposlúchnutí písomného príkazu k odstráneniu rušenia má spoločnosť  Stredoslovenská distribučná, a.s., právo obmedziť alebo prerušiť dodávku elektrickej energie podľa obchodných podmienok dodávky elektriny.

Ak máte podozrenie na poruchu prijímača HDO

Preverte si, že porucha nie je na vašom vlastnom zariadení. Opravy poškodených bojlerov, akumulačných kachlí, priamo výhrevných telies, ovládacích termostatov a súkromné časti domových inštalácií (t.j. všetko okrem elektromeru a prijímača HDO)  Stredoslovenská distribučná, a.s., nezaisťuje. V takomto prípade sa musíte obrátiť na odbornú elektroinštalačnú firmu. Pri poruchách v dodávke elektriny do celého domu či domového bloku pochopiteľne nefungujú ani spotrebiče ovládané HDO.

Ak máte podozrenie na poruchu na prijímači HDO, zavolajte na Poruchovú linku spoločnosti Stredoslovenská distribučná, a.s., 0800 159 000, kde Vás operátorka požiada o nasledovné údaje:

 • identifikácia zákazníka: meno a priezvisko; presná adresa objektu či bytu; číslo odberného miesta, alebo číslo Vášho elektromera,
 • nahlásite závadu,
 • s operátorkou dohodnete presný termín stretnutia, kedy bude porucha odstránená.

Po následnom zapnutí elektriny sa však v niektorých prípadoch môže stať, že spotrebiče ovládané HDO nezačnú pracovať ihneď. Pokiaľ v danom momente platí nízka tarifa (NT), obyčajne by mali začať pracovať najneskôr do jednej minúty od obnovenia dodávky elektrického prúdu. Pokiaľ pri zapnutí elektriny platí vysoká tarifa, musíte počkať na nasledujúci interval NT. Informáciu o časoch vysielania NT, VT môžete získať priamo na našich stránkach.

Zverejnené časy sú informatívne a vo výnimočných situáciách ich Stredoslovenská distribučná, a.s.,  môže v záujme efektívneho využívania elektriny zmeniť. Stredoslovenská distribučná, a.s., však dodrží denný nárok nízkeho tarifu v zmysle cenníka.

Na základe vášho hlásenia poruchy, vás navštívi pracovník spoločnosti Stredoslovenská distribučná, a.s.. Vo vlastnom záujme mu umožnite prístup do objektu (bytu, domu) za účelom kontroly, resp. výmeny prijímača HDO. Pokiaľ by ste mali v budúcnosti s prijímačom HDO nejaké problémy, prípadne by ste boli presvedčený o tom, že vám neposkytujeme správny počet hodín nízkeho tarifu za deň, oznámte nám to, najlepšie na prevadzkovatel@ssd.sk

Ako pracuje Vaše HDO?

Tento príklad nesúvisí s aktuálnym diagramom a použité údaje sú iba ilustratívne. V prípade, ak má diagram vysielania podľa harmonogramu vysielania HDO naprogramované vysielacie časy:

Po - Pia   22:15 - 6:15
So - Ne   2:15 - 9:15, 13:30 - 16:30 
  Z uvedených časov vyplýva, že nízku tarifu budete mať v týchto časoch:
Pondelok  0:00 - 6:15, 22:15 - 24:00
Utorok     0:00 - 6:15, 22:15 - 24:00
Streda     0:00 - 6:15, 22:15 - 24:00
Štvrtok    0:00 - 6:15, 22:15 - 24:00
Piatok      0:00 - 6:15, 22:15 - 24:00
Sobota     2:15 - 9:15, 13:30 - 16:30
Nedeľa     2:15 - 9:15, 13:30 - 16:30

Pokiaľ ide o prechod z piatku na sobotu, prijímač zapne nízku tarifu o 22:15 hod. O polnoci sa prijímač prestaví na "sobotné" časy, t.j. prepne na vysokú tarifu. Nízka tarifa je v čase od 2:15 a trvá až do 9:15. Podobne v nedeľu podvečer Vám o 16:30 prijímač prepne spotrebu na vysokú tarifu, ktorý trvá až do polnoci. Po polnoci Váš prijímač prepne na nízku tarifu, ktorý trvá do 6:15.

Časové harmonogramy

Na každom HDO je kód HDO uvedený pri čiarovom kóde, ktorý je jasne viditeľný. Pomocou buď 6-miestneho číselného kódu (je umiestnený nad čiarovým kódom HDO) alebo pomocou 8, resp. 12-miestneho číselného kódu (je umiestnený štandardne pod čiarovým kódom HDO) je možné vyhľadať orientačné vysielacie časy, pričom ich skutočné nastavenie môže byť vplyvom regulácie časovo posunuté. To znamená, že priamo z HDO je možné odčítať tieto kódy a následne si sám odberateľ dokáže pozrieť orientačné vysielacie časy pre jeho konkrétne odberné miesto.

Napr. pre odberné miesto s HDO kódom 110103 môže odberateľ sledovať orientačné vysielacie časy v tabuľke na internete pomocou kódu 110103 umiestneného v stĺpci "poznámka" (bude uvedený nad čiarovým kódom na HDO) alebo podľa kódu 110111021103 (bude uvedený pod čiarovým kódom na HDO), ktorý je po rozdelení na tri 4-ciferné čísla vyjadrený v stĺpci "Kód" a ktorý je vyjadrením pre rovnaké HDO. Čiže je možné konštatovať, že každé HDO má dva kódy, pomocou ktorých je možné skontrolovať si orientačnú dobu platnosti vysokej a nízkej tarify, pričom v stĺpcoch "ZAP" je uvedený čas zapnutia nízkej tarify a stĺpec "VYP" hovorí o čase, kedy dochádza k vypnutiu nízkej tarify a zapnutiu vysokej tarify.

Časové harmonogramy vysielania signálu HDO pre nasledovné oblasti:

sa vysiela signál HDO (191 Hz) z el. stanice 400 / 110 kV Liptovská Mara. Dosah signálu HDO - okresy Liptovský Mikuláš, Ružomberok, Dolný Kubín, Námestovo a Tvrdošín.
sa vysiela signál HDO (191 Hz) z el. stanice 400 / 110 kV Varín. Dosah signálu HDO - okres Žilina, Lietavská Lúčka po Rajecké Teplice , okres Bytča, okres Čadca a Kysucké Nové Mesto.
sa vysiela signál HDO (191 Hz) z el. stanice 400 / 110 kV Varín. Dosah signálu HDO - okres Martin a okres Turčianske Teplice.
sa vysiela signál HDO (191 Hz) z el. stanice 220/110 kV Medzibrod. Dosah signálu HDO - okresy Banská Bystrica, Detva, Brezno a Zvolen.
sa vysiela signál HDO (191 Hz) z el. stanice 220/110 kV Medzibrod.  (okresy: R. Sobota, Lučenec, Fiľakovo, Hnúšťa).
sa vysiela signál HDO (191 Hz) z el. stanice 110 / 22 kV Žarnovica. Dosah signálu HDO - okolie Žarnovice.
sa vysiela signál HDO (191 Hz) z el. stanice 110 / 22 kV Rajec. Dosah signálu HDO - od mesta Rajecké Teplice po obec Čičmany.
sa vysiela signál HDO (191 Hz) z el. stanice 220/110 kV Považská Bystrica. Dosah signálu HDO je v oblasti, ktorá je napájaná z uzla Považská Bystrica.
sa vysiela signál HDO (191 Hz) z el. stanice 110/22 kV Prievidza. Dosah signálu HDO - okolie Prievidze.
sa vysiela signál HDO (191 Hz) z el. stanice 110/22 kV Krupina. Dosah signálu HDO - oblasť Krupina.

Kontaktujte nás

Prípadné ďalšie informácie Vám ochotne poskytneme na: prevadzkovatel@ssd.sk.