0850 166 007 Zákaznícka linka
0800 159 000 Poruchová linka

Verejné obstarávanie – profil obstarávateľa

Stredoslovenská distribučná, a. s., je obstarávateľom podľa § 9 ods. 3 Zákona o verejnom obstarávaní č.343/2015 Z. z.

Profil obstarávateľa:

Stredoslovenská distribučná, a. s.
Pri Rajčianke 2927/ 8, Žilina 010 47
IČO: 36 442 151
DIČ 2022187453
Bankové spojenie: VÚB, a. s.
IBAN: SK44 0200 0000 0021 4355 0551
BIC: SUBASKBX

Akciová spoločnosť je zaregistrovaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel Sa, vložka číslo 10514/L, deň zápisu 08. 04. 2006.

   

Informácie týkajúce sa verejného obstarávania sú zverejňované na stránke Úradu pre verejné obstarávanie v profile obstarávateľa 

 

Informácie o spracúvaní osobných údajov dotknutých osôb sú dostupné na www.ssd.sk v časti Ochrana osobných údajov. 

Bližšie informácie k verejným obstarávaniam

Trafostanice kioskové VN/NN

Kioskové trafostanice VN/NN s vonkajším ovládaním

Kioskové trafostanice VN/NN s vnútorným ovládaním

Archív