Lokálne zdroje elektriny

 

Podmienky pripojenia (Zákon č. 309/2009 Z.z. ČL. I., §4b)

  • Inštalovaný výkon lokálneho zdroja (LZE) môže byť maximálne do 500 kW
  • Inštalovaný výkon LZE môže byť najviac vo výške maximálnej rezervovanej kapacity odberného miesta, do ktorého je pripojený
  • Žiadateľ = odberateľ na odbernom mieste
  • Na odbernom mieste sa nesmie nachádzať žiadny iný pripojený zdroj (MZE, PZE, zdroj s podporou)

 

Postup pripojenia

  1. Žiadateľ o stanovisko k rezervovanej kapacite na pripojenie LZE v zmysle §4b Zákona č. 309/2009 Z.z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby a o zmene a doplnení niektorých zákonov, vyplní žiadosť o Stanovisko k rezervovanej kapacite na pripojenie LZE:
  1. Ak žiadateľ súhlasí s podmienkami, dá si vypracovať projektovú dokumentáciu, vyplní žiadosť opätovne pričom požiada o Stanovisko k projektovej dokumentácií. Spolu so stanoviskom k projektovej dokumentácií budú výrobcovi zaslané aj Zmluvy na podpis.
  2. Po obojstrannom podpise Zmlúv, sa realizuje bezplatná výmena určeného meradla (ak sa na odbernom mieste už nenachádza meradlo s pokročilou funkcionalitou)
  3. Realizácia zdroja zo strany zákazníka
  4. Po realizácií žiadateľ požiada o vykonanie funkčnej skúšky
  1. Posledným krokom zo strany žiadateľa je doručenie Oznámenia o prevádzke.

7. Najneskôr spolu s Oznámením o prevádzke je potrebné doložiť Prehlásenie výrobcu o spôsobe zabezpečenia zodpovednosti za odchýlku (vlastná/prenesená)