Lokálne zdroje elektriny

Stredoslovenská distribučná, a.s. (ďalej len SSD) pri pripájaní Lokálneho zdroja postupuje v zmysle Zákona č. 309/2009 Z.z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby; Zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov; Vyhlášky č. 24/2013 Z.z. ktorou sa ustanovujú pravidlá pre fungovanie vnútorného trhu s elektrinou a pravidlá pre fungovanie vnútorného trhu s plynom; platného Prevádzkového poriadku spoločnosti SSD.

Lokálnym zdrojom je zariadenie na výrobu elektriny z obnoviteľného zdroja energie, ktoré vyrába elektrinu na pokrytie spotreby odberného miesta identického s odovzdávacím miestom tohto zariadenia na výrobu elektriny a ktorého celkový inštalovaný výkon je do 500 kW vrátane, najviac však vo výške maximálnej rezervovanej kapacity takéhoto odberného miesta.


Výrobcom elektriny v lokálnom zdroji je odberateľ elektriny v odbernom mieste identickom s odovzdávacím miestom lokálneho zdroja (ďalej len Žiadateľ). 

Postup pripojenia lokálneho zdroja ( ďalej len LZ)

1. Stanovisko k rezervovanej kapacite

 a. Žiadateľ o stanovisko k rezervovanej kapacite na pripojenie LZ ako aj Žiadateľ o zmenu technických parametrov LZ, vyplní žiadosť o Stanovisko k rezervovanej kapacite na pripojenie LZ ( ďalej len ,,Stanovisko k pripojeniu LZ“):

Žiadosť o stanovisko k pripojeniu lokálneho zdroja

a požiada SSD o Stanovisko k pripojeniu LZ elektronicky alebo poštou. Žiadateľovi je zo strany SSD zaslané na jeho korešpondenčnú adresu Stanovisko k pripojeniu LZ kapacite do 15 pracovných dní od doručenia kompletne vyplnenej žiadosti, ktoré okrem iného obsahuje obchodné a technické podmienky, ktoré musí Žiadateľ o pripojenie LZ splniť a informácie o dokumentoch, ktoré musí Žiadateľ o pripojenie LZ predložiť spoločnosti SSD na schváleni

b. Stanovisko k pripojeniu LZ má platnosť 6 mesiacov od jeho vydania.

2. Projektová dokumentácia

a. Ak bolo Žiadateľovi vydané kladné Stanovisko k pripojeniu LZ a Žiadateľ súhlasí s podmienkami, ktoré mal uvedené v Stanovisku k pripojeniu LZ, dá si Žiadateľ vypracovať projektovú dokumentáciu a požiada SSD o Vyjadrenie k projektovej dokumentácii:

Žiadosť o stanovisko k pripojeniu lokálneho zdroja

b. Žiadateľovi je zo strany SSD zaslané na jeho korešpondenčnú adresu Vyjadrenie k projektovej dokumentácii do 30 kalendárnych dní od doručenia kompletne vyplnenej žiadosti.

3. Zmluva o pripojení

a. V prípade kladného Stanoviska k pripojeniu LZ odošle spoločnosť SSD Žiadateľovi spolu s týmto stanoviskom aj Dodatok k zmluve o pripojení zariadenia užívateľa sústavy do distribučnej sústavy, ktorý sa považuje za zmluvu o pripojení pre LZ (ďalej len zmluva o pripojení pre LZ).

b. Návrh zmluvy o pripojení pre LZ je Žiadateľovi zaslaný na podpis v dvoch vyhotoveniach.

c. Po podpise zmluvy o pripojení pre LZ, doručí Žiadateľ spolu so žiadosťou o vykonanie funkčnej skúšky (v zmysle kroku 6 tohto postupu) na adresu SSD podpísané obidve vyhotovenia zmluvy o pripojení pre LZ. Pred realizáciou funkčnej skúšky musí byť zmluva o pripojení zo strany Žiadateľa podpísaná a doručená do SSD.

d. SSD v prípade splnenia podmienok, podpíše zmluvu o pripojení pre LZ a jedno vyhotovenie pošle Žiadateľovi.

4. Realizácia – výstavba zariadenia na výrobu elektriny zo strany Žiadateľa

5. Zmluva o prístupe

a. Po schválení projektovej dokumentácie Žiadateľa zo strany SSD a príp. iných požadovaných dokumentov, o ktorých bol Žiadateľ informovaný v rámci Stanoviska k pripojeniu LZ, zašle SSD Žiadateľovi zmluvu o prístupe do distribučnej sústavy a distribúcii elektriny (ďalej len „zmluva o prístupe LZ“).

b. Návrh zmluvy o prístupe LZ je Žiadateľovi zaslaný na podpis v dvoch vyhotoveniach

c. Po podpise zmluvy o prístupe LZ doručí Žiadateľ spolu so žiadosťou o vykonanie funkčnej skúšky (v zmysle kroku 6 tohto postupu) na adresu SSD podpísané obidve vyhotovenia zmluvy o prístupe LZ. Pred realizáciou funkčnej skúšky musí byť zmluva o prístupe LZ zo strany Žiadateľa podpísaná a doručená do SSD.

d. SSD doručené vyhotovenia zmluvy o prístupe LZ po vykonaní úspešnej funkčnej skúšky podpíše a jedno vyhotovenie obojstranne podpísanej zmluvy o prístupe LZ pošle Žiadateľovi. 

6. Funkčná skúška

a. Po realizácií LZ zo strany Žiadateľa, požiada Žiadateľ o vykonanie funkčnej skúšky, a to vyplnením a doručením formulára Protokol o funkčnej skúške zariadenia na výrobu elektriny, najneskôr 30 kalendárnych dní pred uvedením LZ do prevádzky, najneskôr však 35 kalendárnych dní pred uplynutím platnosti stanoviska k pripojeniu LZ.

b. SSD vykoná funkčnú skúšku najneskôr do 30 kalendárnych dní odo dňa doručenia žiadosti o jej vykonanie, ako aj po splnení všetkých podmienok SSD. Splnením podmienok SSD sa okrem iného chápe doručenie podpísaných vyhotovení zmluvy o pripojení LZ a zmluvy o prístupe LZ spoločnosti SSD, v zmysle krokov č. 3 a č. 5 tohto postupu.

7. Prevzatie zodpovednosti za odchýlku

a. Najneskôr 3 pracovné dni pred vykonaním funkčnej skúšky, musí byť zo strany Žiadateľa doručený originál formulára:

Prehlásenie výrobcu o spôsobe zabezpečenia zodpovednosti za odchýlku.

Bez uvedeného prehlásenia nemôže byť funkčná skúška zrealizovaná. Dátum začiatku prevzatia zodpovednosti za odchýlku musí byť minimálne od dátumu plánovaného uvedenia LZ do prevádzky – realizácii funkčnej skúšky.

b. Aktuálne platné subjekty zúčtovania, ktoré môžu prevziať zodpovednosť za odchýlku odberného miesta nájdete na webovej stránke OKTE, a.s.

https://www.okte.sk/sk/zuctovanie-odchylok/zoznamy/subjekty-zuctovania/

8. Oznámenie o prevádzke LZ

a. Žiadateľ po úspešnom vykonaní funkčnej skúšky musí doručiť spoločnosti SSD Oznámenie o prevádzke LZ najneskôr do dňa skončenia platnosti Stanoviska k pripojeniu LZ.

Oznámenie o prevádzke lokálneho zdroja  PDF 177,37 kB

 b. V prípade, že Žiadateľ nedoručí spoločnosti SSD oznámenie o prevádzke LZ do skončenia platnosti stanoviska k pripojeniu LZ, stanovisko k pripojeniu LZ zaniká a Žiadateľ - výrobca elektriny nie je oprávnený prevádzkovať LZ na svojom odbernom mieste.

  

Doručovacia adresa:
Stredoslovenská distribučná, a.s.
odbor Zmluvné vzťahy
Pri Rajčianke 2927/8
010 47 Žilina