Lokálne zdroje elektriny

Stredoslovenská distribučná, a. s. (ďalej len SSD) pri pripájaní Lokálneho zdroja postupuje v zmysle Zákona č. 309/2009 Z.z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby; Zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov; Vyhlášky č. 24/2013 Z.z., ktorou sa ustanovujú pravidlá pre fungovanie vnútorného trhu s elektrinou a pravidlá pre fungovanie vnútorného trhu s plynom; platného Prevádzkového poriadku spoločnosti SSD.

Lokálnym zdrojom je zariadenie na výrobu elektriny z obnoviteľného zdroja energie, ktoré vyrába elektrinu na pokrytie spotreby odberného miesta identického s odovzdávacím miestom tohto zariadenia na výrobu elektriny a ktorého celkový inštalovaný výkon nepresiahne maximálnu rezervovanú kapacitu takéhoto odberného miesta.

Výrobcom elektriny v lokálnom zdroji je odberateľ elektriny v odbernom mieste identickom s odovzdávacím miestom lokálneho zdroja (ďalej len Žiadateľ), ktorý uzatvoril so spoločnosťou SSD dodatok k zmluve o pripojení zariadenia užívateľa sústavy do distribučnej sústavy pri pripojení lokálneho zdroja, ktorý sa považuje za zmluvu o pripojení do distribučnej sústavy pre lokálny zdroj (ďalej len „zmluva o pripojení pre LZ“).

Postup pripojenia lokálneho zdroja (ďalej len LZ)

1. Stanovisko k rezervovanej kapacite

 a. Žiadateľ o stanovisko k rezervovanej kapacite na pripojenie LZ ako aj Žiadateľ o zmenu technických parametrov LZ, vyplní žiadosť o Stanovisko k rezervovanej kapacite na pripojenie LZ ( ďalej len ,,Stanovisko k pripojeniu LZ“):

a požiada SSD o Stanovisko k pripojeniu LZ elektronicky alebo poštou. Žiadateľovi je zo strany SSD zaslané na jeho korešpondenčnú adresu Stanovisko k pripojeniu LZ kapacite do 15 pracovných dní od doručenia kompletne vyplnenej žiadosti, ktoré okrem iného obsahuje obchodné a technické podmienky, ktoré musí Žiadateľ o pripojenie LZ splniť a informácie o dokumentoch, ktoré musí Žiadateľ o pripojenie LZ predložiť spoločnosti SSD na schválenie

b. Stanovisko k pripojeniu LZ má platnosť 6 mesiacov od jeho vydania.

c. V prípade, že požadované parametre LZ spadajú do kritérií, v rámci ktorých je potrebné predložiť štúdiu pripojiteľnosti alebo osvedčenie na výstavbu v zmysle § 12 Zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike, môže spoločnosť SSD vydať stanovisko k rezervovanej kapacite LZ až po predložení štúdie pripojiteľnosti a vydaní stanoviska pre vydanie osvedčenia.

Osvedčenie na výstavbu sa nevyžaduje pokiaľ sa jedná o:

  1. výrobu elektriny zo slnečnej energie s celkovým inštalovaným výkonom do 500 kW vrátane; zvýšiť celkový inštalovaný výkon takéhoto energetického zariadenia nad 500 kW možno iba na základe osvedčenia na výstavbu energetického zariadenia,
  2. výrobu elektriny s celkovým inštalovaným výkonom do 1 MW vrátane, ktoré využíva iný primárny energetický zdroj, ako je slnečná energia; zvýšiť inštalovaný výkon takéhoto energetického zariadenia nad 1 MW možno iba na základe osvedčenia na výstavbu energetického zariadenia.

Osvedčenie na výstavbu energetického zariadenia vydáva ministerstvo rozhodnutím na základe písomnej žiadosti žiadateľa. Súčasťou písomnej žiadosti je stanovisko prevádzkovateľa distribučnej sústavy, ku ktorej bude elektroenergetické zariadenie pripojené.

2. Projektová dokumentácia

a. Ak bolo Žiadateľovi vydané kladné Stanovisko k pripojeniu LZ a Žiadateľ súhlasí s podmienkami, ktoré mal uvedené v Stanovisku k pripojeniu LZ, dá si Žiadateľ vypracovať projektovú dokumentáciu a požiada SSD o Vyjadrenie k projektovej dokumentácii:

b. Žiadateľovi je zo strany SSD zaslané na jeho korešpondenčnú adresu Vyjadrenie k projektovej dokumentácii do 30 kalendárnych dní od doručenia kompletne vyplnenej žiadosti.

3. Zmluva o pripojení

a. V prípade kladného Stanoviska k pripojeniu LZ odošle spoločnosť SSD Žiadateľovi spolu s týmto stanoviskom aj zmluvu o pripojení pre LZ.

b. Návrh zmluvy o pripojení pre LZ je Žiadateľovi zaslaný na podpis v dvoch vyhotoveniach.

c. Po podpise zmluvy o pripojení pre LZ doručí Žiadateľ spolu so žiadosťou o vykonanie funkčnej skúšky (v zmysle kroku 6 tohto postupu) na adresu SSD podpísané obidve vyhotovenia zmluvy o pripojení pre LZ. Pred realizáciou funkčnej skúšky musí byť zmluva o pripojení zo strany Žiadateľa podpísaná a doručená do SSD.

d. SSD v prípade splnenia podmienok, podpíše zmluvu o pripojení pre LZ a jedno vyhotovenie pošle Žiadateľovi.

4. Realizácia – výstavba zariadenia na výrobu elektriny zo strany Žiadateľa

5. Zmluva o prístupe

a. Po schválení projektovej dokumentácie Žiadateľa zo strany SSD a príp. iných požadovaných dokumentov, o ktorých bol Žiadateľ informovaný v rámci Stanoviska k pripojeniu LZ, zašle SSD Žiadateľovi zmluvu o prístupe do distribučnej sústavy a distribúcii elektriny (ďalej len „zmluva o prístupe LZ“).

b. Návrh zmluvy o prístupe LZ je Žiadateľovi zaslaný na podpis v dvoch vyhotoveniach

c. Po podpise zmluvy o prístupe LZ doručí Žiadateľ spolu so žiadosťou o vykonanie funkčnej skúšky (v zmysle kroku 6 tohto postupu) na adresu SSD podpísané obidve vyhotovenia zmluvy o prístupe LZ. Pred realizáciou funkčnej skúšky musí byť zmluva o prístupe LZ zo strany Žiadateľa podpísaná a doručená do SSD.

d. SSD doručené vyhotovenia zmluvy o prístupe LZ po vykonaní úspešnej funkčnej skúšky podpíše a jedno vyhotovenie obojstranne podpísanej zmluvy o prístupe LZ pošle Žiadateľovi.

6. Funkčná skúška

a. Po realizácií LZ zo strany Žiadateľa, požiada Žiadateľ o vykonanie funkčnej skúšky, a to vyplnením a doručením formulára Protokol o funkčnej skúške zariadenia na výrobu elektriny, najneskôr 30 kalendárnych dní pred uvedením LZ do prevádzky, najneskôr však 35 kalendárnych dní pred uplynutím platnosti stanoviska k pripojeniu LZ.

b. SSD vykoná funkčnú skúšku najneskôr do 30 kalendárnych dní odo dňa doručenia žiadosti o jej vykonanie, ako aj po splnení všetkých podmienok SSD. Splnením podmienok SSD sa okrem iného chápe doručenie podpísaných vyhotovení zmluvy o pripojení LZ a zmluvy o prístupe LZ spoločnosti SSD, v zmysle krokov č. 3 a č. 5 tohto postupu.

7. Prevzatie zodpovednosti za odchýlku

a. Najneskôr 3 pracovné dni pred vykonaním funkčnej skúšky, musí byť zo strany Žiadateľa doručený originál formulára Prehlásenie výrobcu o spôsobe zabezpečenia zodpovednosti za odchýlku.

Bez uvedeného prehlásenia nemôže byť funkčná skúška zrealizovaná. Dátum začiatku prevzatia zodpovednosti za odchýlku musí byť minimálne od dátumu plánovaného uvedenia LZ do prevádzky – realizácii funkčnej skúšky.

b. Aktuálne platné subjekty zúčtovania, ktoré môžu prevziať zodpovednosť za odchýlku odberného miesta nájdete na webovej stránke OKTE, a.s.

https://www.okte.sk/sk/zuctovanie-odchylok/zoznamy/subjekty-zuctovania/

8. Oznámenie o prevádzke LZ

a. Žiadateľ po úspešnom vykonaní funkčnej skúšky musí doručiť spoločnosti SSD oznámenie o prevádzke LZ najneskôr do dňa skončenia platnosti Stanoviska k pripojeniu LZ.

Oznámenie o prevádzke lokálneho zdroja  PDF 177,37 kB

 b. V prípade, že Žiadateľ nedoručí spoločnosti SSD oznámenie o prevádzke LZ do skončenia platnosti stanoviska k pripojeniu LZ, stanovisko k pripojeniu LZ zaniká a Žiadateľ - výrobca elektriny nie je oprávnený prevádzkovať LZ na svojom odbernom mieste.

9. Zmena zmluvnej hodnoty maximálnej rezervovanej kapacity (MRK) LZ u existujúceho výrobcu z LZ

V prípade, že ide o LZ, ktorý bol pripojený podľa pravidiel platných do 31.03.2022, nemení sa inštalovaný výkon už pripojeného LZ a budete požadovať uzatvorenie novej zmluvy o pripojení z dôvodu zmeny výšky maximálnej rezervovanej kapacity LZ, je potrebné postupovať podľa bodu:

  1. Stanovisko k rezervovanej kapacite - kedy SSD musí posúdiť požiadavku na zmenu MRK, pretože podľa pravidiel platných od 01.04.2022 výrobca elektriny v LZ môže v rozsahu MRK LZ dodávať do sústavy elektrinu vyrobenú v LZ, ktorá nie je spotrebovaná v odbernom mieste identickom s odovzdávacím miestom LZ. Ak technické podmienky pripojenia LZ do distribučnej sústavy neumožňujú zmluvne dohodnúť MRK LZ vo výške celkového inštalovaného výkonu LZ, maximálna rezervovaná kapacita LZ sa dohodne v nižšej hodnote, ktorú technické podmienky pripojenia LZ do distribučnej sústavy umožňujú.
  2. Zmluva o pripojení – výrobca elektriny z LZ uzatvorí so SSD novú Zmluvu o pripojení LZ, v ktorej sa dohodne nová hodnota MRK LZ.
  3. Zmluva o prístupe - výrobca elektriny z LZ uzatvorí so SSD novú Zmluvu o prístupe LZ

 

 

V prípade, že ide o LZ, ktorý bol pripojený podľa pravidiel platných do 31.03.2022 a plánujete zmeniť inštalovaný výkon už pripojeného LZ, postupuje sa podľa bodov 1 – 8 (rovnako ako pri požiadavke na pripojenie nového LZ).

 

Doručovacia adresa:
Stredoslovenská distribučná, a.s.
odbor Zmluvné vzťahy
Pri Rajčianke 2927/8
010 47 Žilina