Lokálne zdroje elektriny

OZNAM

Stredoslovenská distribučná, a. s., upozorňuje na možnosť podania žiadosti o pripojenie malého zdroja aj pre odberateľov, ktorí nie sú odberateľmi v domácnosti. V týchto prípadoch nie je nutné využívať výhradne štatút lokálneho zdroja. 

 

Stredoslovenská distribučná, a. s. (ďalej len SSD) pri pripájaní Lokálneho zdroja postupuje v zmysle Zákona č. 309/2009 Z.z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby; Zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov; Vyhlášky č. 207/2023 Z.z., ktorou sa ustanovujú pravidlá pre fungovanie vnútorného trhu s elektrinou, obsahové náležitosti prevádzkového poriadku prevádzkovateľa sústavy, organizátora krátkodobého trhu s elektrinou a rozsah obchodných podmienok, ktoré sú súčasťou prevádzkového poriadku prevádzkovateľa sústavy. Lokálnym zdrojom je zariadenie na výrobu elektriny z obnoviteľného zdroja energie, ktoré vyrába elektrinu na pokrytie spotreby odberného miesta identického s odovzdávacím miestom tohto zariadenia na výrobu elektriny a ktorého celkový inštalovaný výkon nepresiahne maximálnu rezervovanú kapacitu takéhoto odberného miesta.

Výrobcom elektriny v lokálnom zdroji je aktívny odberateľ elektriny, ktorý uzatvoril s SSD zmluvu o pripojení lokálneho zdroja do distribučnej sústavy v odbernom mieste identickom s odovzdávacím miestom lokálneho zdroja (ďalej len žiadateľ).

Postup pripojenia lokálneho zdroja (ďalej len LZ)

(Postup pripojenia LZ s celkovým inštalovaným výkonom najviac 100 kW, ak žiadateľ o jeho pripojenie technicky zabezpečí, že elektrina vyrobená v LZ nebude dodávaná do sústavy, rieši bod 10.)

1. Stanovisko k rezervovanej kapacite

 a. Žiadateľ o stanovisko k rezervovanej kapacite na pripojenie LZ ako aj Žiadateľ o zmenu technických parametrov LZ, vyplní žiadosť o Stanovisko k rezervovanej kapacite na pripojenie LZ ( ďalej len ,,Stanovisko k pripojeniu LZ“):

a požiada SSD o Stanovisko k RK LZ elektronicky (e-mailom na lokalnyzdroj@ssd.sk) alebo poštou. Žiadateľovi je zo strany SSD zaslané na jeho korešpondenčnú adresu Stanovisko k RK LZ do 15 pracovných dní odo dňa doručenia kompletne vyplnenej žiadosti, ktoré okrem iného obsahuje obchodné a technické podmienky, ktoré musí Žiadateľ o pripojenie LZ splniť a informácie o dokumentoch, ktoré musí Žiadateľ o pripojenie LZ predložiť spoločnosti SSD na schválenie.

 1. Stanovisko k RK LZ má platnosť 12 mesiacov od jeho vydania. V prípade, že sa stanovisko vydáva pre LZ, na ktorého výstavbu je potrebné osvedčenie na výstavbu energetického zariadenia na základe § 12 ods. 2 Zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike, a osvedčenie bolo vydané v priebehu šiestich mesiacov od vydania stanoviska prevádzkovateľa distribučnej sústavy, platnosť tohto stanoviska sa predlžuje na dobu platnosti vydaného osvedčenia.
 2. V prípade, ak požadované parametre LZ spadajú do kritérií, v rámci ktorých je potrebné predložiť štúdiu pripojiteľnosti alebo osvedčenie na výstavbu v zmysle § 12 Zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike, môže spoločnosť SSD vydať stanovisko k rezervovanej kapacite LZ až po predložení štúdie pripojiteľnosti a vydaní stanoviska pre vydanie osvedčenia.

Osvedčenie na výstavbu sa nevyžaduje pokiaľ ide o:

 1. výrobu elektriny zo slnečnej energie alebo veternej energie s celkovým inštalovaným výkonom do 5 MW vrátane; zvýšiť celkový inštalovaný výkon takéhoto energetického zariadenia nad 5 MW možno iba na základe osvedčenia na výstavbu energetického zariadenia,
 2. výrobu elektriny s celkovým inštalovaným výkonom do 1 MW vrátane, ktoré využíva iný primárny energetický zdroj, ako je slnečná energia alebo veterná energia; zvýšiť inštalovaný výkon takéhoto energetického zariadenia nad 1 MW možno iba na základe osvedčenia na výstavbu energetického zariadenia.

Osvedčenie na výstavbu energetického zariadenia vydáva Ministerstvo hospodárstva rozhodnutím na základe písomnej žiadosti žiadateľa. Súčasťou písomnej žiadosti je stanovisko prevádzkovateľa distribučnej sústavy, ku ktorej bude elektroenergetické zariadenie pripojené.

2. Projektová dokumentácia

a. Ak bolo Žiadateľovi vydané súhlasné Stanovisko k RK LZ, dá si Žiadateľ vypracovať projektovú dokumentáciu a požiada SSD o Vyjadrenie k projektovej dokumentácii:

b. Žiadateľovi je zo strany SSD zaslané na jeho korešpondenčnú adresu Vyjadrenie k projektovej dokumentácii do 30 kalendárnych dní od doručenia kompletne vyplnenej žiadosti.

3. Zmluva o pripojení

a. V prípade súhlasného Stanoviska k RK LZ odošle spoločnosť SSD Žiadateľovi zmluvu o pripojení pre LZ.

b. Návrh zmluvy o pripojení pre LZ je Žiadateľovi zaslaný na podpis v dvoch vyhotoveniach.

c. Po podpise zmluvy o pripojení pre LZ doručí Žiadateľ najneskôr so žiadosťou o vykonanie funkčnej skúšky (v zmysle kroku 6 tohto postupu) na adresu SSD podpísané obidve vyhotovenia zmluvy o pripojení pre LZ. Pred realizáciou funkčnej skúšky musí byť zmluva o pripojení zo strany Žiadateľa podpísaná a doručená do SSD.

d. SSD v prípade splnenia podmienok, podpíše zmluvu o pripojení pre LZ a jedno vyhotovenie pošle Žiadateľovi.

4. Realizácia – výstavba zariadenia na výrobu elektriny zo strany Žiadateľa

5. Zmluva o prístupe

a. Po schválení projektovej dokumentácie Žiadateľa zo strany SSD a prípadne iných požadovaných dokumentov, o ktorých bol Žiadateľ informovaný v rámci Stanoviska k RK LZ , zašle SSD Žiadateľovi zmluvu o prístupe do distribučnej sústavy a distribúcii elektriny (ďalej len „zmluva o prístupe LZ“).

b. Návrh zmluvy o prístupe LZ je Žiadateľovi zaslaný na podpis v dvoch vyhotoveniach.

c. Po podpise zmluvy o prístupe LZ doručí Žiadateľ najneskôr so žiadosťou o vykonanie funkčnej skúšky (v zmysle kroku 6 tohto postupu) na adresu SSD podpísané obidve vyhotovenia zmluvy o prístupe LZ. Pred realizáciou funkčnej skúšky musí byť zmluva o prístupe LZ zo strany Žiadateľa podpísaná a doručená do SSD.

Po uzatvorení Zmluvy o prístupe je potrebné, aby výrobca elektriny z lokálneho zdroja kontaktoval vybraný subjekt zúčtovania za účelom zabezpečenia prevzatia zodpovednosti za odchýlku.

6. Funkčná skúška

a. Po realizácií LZ zo strany Žiadateľa, požiada Žiadateľ o vykonanie funkčnej skúšky, a to vyplnením a doručením formulára Protokol o funkčnej skúške zariadenia na výrobu elektriny, najneskôr 15 kalendárnych dní pred uvedením LZ do prevádzky, najneskôr však 20 kalendárnych dní pred uplynutím platnosti stanoviska k pripojeniu LZ. Spolu s vypísaným formulárom "protokol o funkčnej skúške zariadenia na výrobu elektriny" zasiela žiadateľ aj povinné prílohy:

 • dokumentáciu skutočného vyhotovenia LZE
 • prvá odborná prehliadka a skúška LZE
 • atesty a vyhlásenia o zhode od generátora (striedače, FV panely) a sieťovej ochrany
 • schválené miestne prevádzkové predpisy (MPP) zariadenia (ak boli požadované)
 • schválený vecný časový plán (ak bol požadovaný),

ktoré sú uvedené aj vo vyjadrení k projektovej dokumentácii.

Bez doručenia povinných príloh sa žiadosť o vykonanie funkčnej skúšky nepovažuje za kompletnú a nezačína plynúť lehota 15 kalendárnych dní na vykonanie FS zo strany SSD.

b. SSD vykoná funkčnú skúšku najneskôr do 15 kalendárnych dní odo dňa doručenia žiadosti o jej vykonanie, ako aj po splnení všetkých podmienok SSD. Podmienkou vykonania funkčnej skúšky je okrem iného platné stanovisko k RK LZ a to v čase vykonania funkčnej skúšky. Splnením podmienok SSD sa okrem iného chápe doručenie podpísaných vyhotovení zmluvy o pripojení LZ a zmluvy o prístupe LZ spoločnosti SSD, v zmysle krokov č. 3 a č. 5 tohto postupu.

7. Prevzatie zodpovednosti za odchýlku

Pred vykonaním funkčnej skúšky musí mať výrobca elektriny zabezpečené prevzatie zodpovednosti za odchýlku. Zabezpečenie zodpovednosti za odchýlku účastníka trhu s elektrinou nám preukáže subjekt zúčtovania, ktorý ste si vybrali, a to podľa pravidiel elektronickej komunikácie (TŠVD - Technická špecifikácia výmeny dát). Bez uvedeného Zabezpečenia zodpovednosti za odchýlku nemôže byť funkčná skúška zrealizovaná.

Aktuálne podmienky elektronickej komunikácie medzi účastníkmi trhu s elektrinou sú zverejnené na našej internetovej stránke v časti Elektronická komunikácia.

Aktuálne platné subjekty zúčtovania, ktoré môžu prevziať zodpovednosť za odchýlku odberného miesta nájdete na webovej stránke OKTE, a. s. https://www.okte.sk/sk/zuctovanie-odchylok/zoznamy/subjekty-zuctovania/

8. Oznámenie o prevádzke LZ

a. Žiadateľ po úspešnom vykonaní funkčnej skúšky musí doručiť spoločnosti SSD oznámenie o prevádzke LZ najneskôr do dňa skončenia platnosti Stanoviska k pripojeniu LZ.

Oznámenie o prevádzke lokálneho zdroja

 b. V prípade, že Žiadateľ nedoručí spoločnosti SSD oznámenie o prevádzke LZ do skončenia platnosti stanoviska k pripojeniu LZ, stanovisko k pripojeniu LZ zaniká a Žiadateľ - výrobca elektriny nie je oprávnený prevádzkovať LZ na svojom odbernom mieste.

9. Maximálna rezervovaná kapacita zariadenia na výrobu elektriny  

Dovoľujeme si Vás upozorniť, že oprávnenie využívať prístup do distribučnej sústavy SSD v rozsahu maximálnej rezervovanej kapacity dohodnutej v obojstranne podpísanej Zmluve o pripojení a Zmluve o prístupe je možné až po splnení všetkých obchodných a technických podmienok.  

To znamená, že je v prvom rade nevyhnutné z Vašej strany splniť všetky obchodné a technické podmienky špecifikované zo strany SSD v príslušných vyjadreniach, zmluvách, Prevádzkovom poriadku SSD a platnom Cenníku (okrem iných napríklad aj úspešné vykonanie funkčnej skúšky, doručenie Oznámenia o prevádzke lokálneho zdroja, v prípade zariadenia s dodávkou do distribučnej sústavy SSD aj preukázanie zabezpečenia zodpovednosti za odchýlku a iné), pričom prístup do distribučnej sústavy v rozsahu maximálnej rezervovanej kapacity bude možné využívať až od 1. dňa mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom boli splnené obchodné a technické podmienky.  

V prípade nesplnenia všetkých obchodných a technických podmienok s následkom prekročenia maximálnej rezervovanej kapacity, je Užívateľ sústavy povinný uhradiť SSD platbu za prekročenie maximálnej rezervovanej kapacity vo výške stanovenej cenovým rozhodnutím ÚRSO. 

10. Zmena zmluvnej hodnoty maximálnej rezervovanej kapacity (MRK) LZ u existujúceho výrobcu z LZ

V prípade, že ide o LZ, ktorý bol pripojený podľa pravidiel platných do 31.03.2022, nemení sa inštalovaný výkon už pripojeného LZ a budete požadovať uzatvorenie novej zmluvy o pripojení z dôvodu zmeny výšky maximálnej rezervovanej kapacity LZ, je potrebné postupovať podľa bodu:

 1. Stanovisko k rezervovanej kapacite - kedy SSD musí posúdiť požiadavku na zmenu MRK, pretože podľa pravidiel platných od 01.04.2022 výrobca elektriny v LZ môže v rozsahu MRK LZ dodávať do sústavy elektrinu vyrobenú v LZ, ktorá nie je spotrebovaná v odbernom mieste identickom s odovzdávacím miestom LZ. Ak technické podmienky pripojenia LZ do distribučnej sústavy neumožňujú zmluvne dohodnúť MRK LZ vo výške celkového inštalovaného výkonu LZ, maximálna rezervovaná kapacita LZ sa dohodne v nižšej hodnote, ktorú technické podmienky pripojenia LZ do distribučnej sústavy umožňujú.
 2. Zmluva o pripojení – výrobca elektriny z LZ uzatvorí so SSD novú Zmluvu o pripojení LZ, v ktorej sa dohodne nová hodnota MRK LZ.
 3. Zmluva o prístupe - výrobca elektriny z LZ uzatvorí so SSD novú Zmluvu o prístupe LZ

V prípade, že ide o LZ, ktorý bol pripojený podľa pravidiel platných do 31.03.2022 a plánujete zmeniť inštalovaný výkon už pripojeného LZ, postupuje sa podľa bodov 1 – 8 (rovnako ako pri požiadavke na pripojenie nového LZ).

11. Pripojenie LZ s celkovým inštalovaným výkonom najviac 100 kW, ak žiadateľ o jeho pripojenie technicky zabezpečí, že elektrina vyrobená v LZ nebude dodávaná do sústavy

V prípade pripojenia LZ s celkovým inštalovaným výkonom najviac 100 kW, pričom žiadateľ zabezpečí, že elektrina vyrobená v LZ nebude dodávaná do distribučnej sústavy, nemusí žiadať o stanovisko k rezervovanej kapacite na pripojenie LZ, avšak naďalej sa na neho vzťahuje povinnosť uzatvoriť Zmluvu o pripojení, ktorú mu spoločnosť SSD odošle do 30 dní odo dňa doručenia žiadosti.

Žiadateľ vyplní Žiadosť o uzatvorenie zmluvy o pripojení pre lokálny zdroj s celkovým inštalovaným výkonom najviac 100 kW:

čím požiada SSD o uzatvorenie zmluvy o pripojení pre LZ.

Žiadateľovi je zo strany SSD zaslaná na jeho korešpondenčnú adresu zmluva o pripojení, a to v termíne do 30 kalendárnych dní od doručenia kompletne vyplnenej žiadosti.

V prípade pripojenia LZ bez možnosti dodávania vyrobenej a nespotrebovanej elektriny do distribučnej sústavy SSD:

 • bude MRK v zmluve o pripojení stanovená na hodnotu 0 kW,
 • prehlásenie výrobcu elektriny o spôsobe zabezpečenia zodpovednosti za odchýlku nebude musieť žiadateľ predkladať,
 • zmluva o prístupe do distribučnej sústavy a distribúcii sa nebude uzatvárať.

Doručovacia adresa:

Stredoslovenská distribučná, a.s.
odbor Zmluvné vzťahy
Pri Rajčianke 2927/8
010 47 Žilina

e-mail: lokalnyzdroj@ssd.sk