Rozhodnutia ÚRSO

Spoločnosť Stredoslovenská distribučná, a.s., ako regulovaný subjekt v zmysle zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach, vykonáva svoju činnosť na časti vymedzeného územia v zmysle platných právnych predpisov a cenových a vecných rozhodnutí vydaných Úradom pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO), prístupných na tejto stránke.