Elektronické služby

Nahlásenie odpočtu

    

Pravidelný odpočet sa vykonáva v zmysle prevádzkového poriadku spoločnosti Stredoslovenská distribučná, a.s.,  periodicky, podľa stanoveného fakturačného obdobia (ročne / mesačne). Odberateľ elektriny a výrobca elektriny je povinný umožniť prístup k meraciemu zariadeniu za účelom vykonania montáže, kontroly, odpočtu, údržby, výmeny alebo odobratia meracieho zariadenia.

Vykonávateľom pravidelných odpočtov pre našu spoločnosť je na základe uzatvorenej rámcovej zmluvy spoločnosť:    

stengl a.s., Sumbalova 1A, 841 04 Bratislava

Poverení pracovníci spoločnosti stengl a.s. realizujúci odpočty, nevykonávajú žiadne aktivity spojené s fakturáciou distribúcie a dodávky elektriny. Neuskutočňujú žiadne finančné transakcie! Pracovník poverený odpočtom je vybavený preukazom, ktorým je v prípade požiadania povinný sa preukázať.

V prípade, že pri odpočte spotreby elektriny nebol nikto prítomný na adrese odberného miesta alebo nebolo možné vykonať odpočet z dôvodu neprístupnosti určeného meradla. Môžete nahlásiť stav svojho elektromera nasledujúcimi spôsobmi: 

● Nahlásenie odpočtu Vášho elektromera cez formulár na našej webovej stránke:

 e-Formulár   

● Nahlásenie odpočtu Vášho elektromera cez mobilnú aplikáciu: 

            

● Nahlásenie odpočtu s odsúhlasením stavu cez telefonické linky.

Stav spotreby na elektromere pri plánovanom odpočte môžete nahlásiť prostredníctvom telefónu na  kontaktnej telefónnej linke: 0850 166 007 v pracovných dňoch od 8:00 – 15:00 hod.

Osobitne môžete pri procese zmene dodávateľa elektriny, vykonať nahlásenie odpočtu pomocou  zákazníckej linky: 0800 159 150 v pracovných dňoch od 25. dňa mesiaca do 4. dňa nasledujúceho mesiaca, v  čase  od 8:00  – 17:00 hod. a v ostatných pracovných dňoch od 8:00 – 15:00 hod.

● Nahlásenie pomocou odpočtovej kartičky, ktorú zanechal pracovník vykonávajúci odpočet

Vzor v dokumentoch na stiahnutie. Vyplnenú kartičku odošlite alebo doručte na adresu našej spoločnosti.

Dokumenty a súbory na stiahnutie

Vzor preukazu pracovníka vykonávajúceho odpočet