Obchodné podmienky

Obchodné podmienky pre obchodné verejné súťaže (platné od 1.9.2019)
Obchodné podmienky zabezpečenia výkonu prác pre dodávateľa na zariadeniach, v priestoroch a na pracoviskách Stredoslovenská distribučná, a.s - požiadavky bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany pred požiarmi a ochrany životného prostredia pre dodávateľa (platné od 1.12.2018)
(platné od 1.3.2018)

Obchodné podmienky na vypracovanie projektovej dokumentácie, výkon inžinierskych činností a stavebnomontážnych prác

(platné od 1.3.2018)
 (platné od 1.3.2018)
 (platné od 1.3.2018)
 (platné od 1.3.2018)
(platné od 1.1.2020)

Elektronické prijímanie faktúr

V zmysle platnej legislatívy § 71 ods. 1 písm. b) zákona č. 222/2004 Z. z. sme zaviedli v našej spoločnosti možnosť zasielania elektronických dodávateľských faktúr. V prípade záujmu o využívanie tejto možnosti je potrebné doručiť vyplnenú a podpísanú Dohodu o elektronickom prijímaní faktúr poštou v 2 originálnych vyhotoveniach na nižšie uvedenú adresu. Jedno originálne vyhotovenie Vám bude po podpise oboch zmluvných strán zaslané späť na adresu spoločnosti.   

Ing. Jaroslava Baricová

Stredoslovenská distribučná, a.s.

Pri Rajčianke 2927/8

010 47 Žilina

 

Archív

Archív dokumentov