Malé zdroje elektriny

UPOZORNENIE!

Stredoslovenská distribučná, a. s. upozorňuje, že podľa §2, ods. 3 d) zákona 309/2009 o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby a o zmene a doplnení niektorých zákonov pri podávaní žiadosti o pripojenie malého zdroja od 1.12.2022 platí, že celkový inštalovaný výkon zariadenia výrobcu elektriny využívajúceho ako zdroj slnečnú energiu je súčet menovitých výkonov všetkých meničov na strane striedavého napätia (striedačov).

Zmena technických podmienok pre pripájanie malých zdrojov

 

Spoločnosť Stredoslovenská distribučná, a.s. zmenila s účinnosťou od 15. februára 2021 Technické podmienky pre pripojenie malých zdrojov. Táto zmena znamená, že žiadosti o pripojenie malého zdroja podľa § 4a zákona č. 309/2009 Z.z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „malý zdroj“) doručené SSD po 14. februári 2021 budú posudzované podľa týchto nových podmienok a pokiaľ to stav v sústave umožní, bude možné povoliť pre tieto malé zdroje dodávať elektrinu do sústavy.

Takáto zmena sa však netýka tých malých zdrojov, ktoré boli pripojené do 15. februára 2021. Pre ne platia technické podmienky, ktoré im boli určené pri pripájaní. Spoločnosť Stredoslovenská distribučná, a.s. vo vzťahu k  už pripojeným malým zdrojom uvádza, že tieto môžu požiadať o prehodnotenie možnosti povolenia dodávky elektriny do sústavy, ktoré bude SSD individuálne posudzovať a v prípade technickej možnosti dodávky elektriny do sústavy uzatvorí SSD s odberateľom novú Zmluvu o pripojení.

Ak chce malý zdroj požiadať o prehodnotenie možnosti povolenia dodávky elektriny do sústavy, musí o to požiadať zaslaním žiadosti o stanovisko k RK najskôr po 14. februári 2021. V prípade nejasností kontaktujte našu Zákaznícku linku 0850 166 007 (voľba číslo 3).

    

Pre pripojenie malého zdroja do distribučnej sústavy/zmenu stanoviska už pripojeného malého zdroja postupujte nasledovným spôsobom:

  

1. krok - Žiadosť o stanovisko k rezervovanej kapacite na pripojenie malého zdroja, alebo k zmene už vydaného stanoviska.

 

Žiadateľ o stanovisko k rezervovanej kapacite na pripojenie malého zdroja v zmysle §4a odsek 3 Zákona č. 309/2009 Z.z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby a o zmene a doplnení niektorých zákonov, vyplní žiadosť.

 

Elektronicky (odporúčané) vyplňte formulár žiadosti o stanovisko k rezervovanej kapacite na pripojenie malého zdroja a odošlite v rámci elektronickej aplikácie:

 

Povinnou prílohou k žiadosti o stanovisko k rezervovanej kapacite na pripojenie malého zdroja je jednopólová schéma vyvedenia výkonu malého zdroja.

V prípade, ak malý zdroj bude fotovoltaické zariadenie, odporúčame ako jednopólovú schému vyvedenia výkonu malého zdroja nasledovnú schému. Žiadateľ vyplní zvýraznené polia podľa skutočnosti:

 

V prípade nehomogénneho zloženia FV panelov (panely rôzneho výkonu) sa polia „Výkon FVE panela“ a „Počet panelov“ nevyplňujú; nutné je však vyplniť pole „Celkový inštalovaný výkon MZE“.

V prípade, že odporučená schéma nie je korektná pre požadovanú aplikáciu (napr. malý zdroj nie je fotovoltickým zariadením a pod.), priloží žiadateľ o pripojenie malého zdroja inú (vlastnú) schému, ktorá opisuje skutočné pripojenie malého zdroja.

V prípade, ak nechcete použiť rýchlejšiu a efektívnejšiu elektronickú formu, môžete použiť nasledovný formulár:

 

  

Tento formulár vyplňte, podpíšte, priložte povinné prílohy uvedené v žiadosti a pošlite poštou na adresu: prevadzkovatel@ssd.sk alebo Stredoslovenská distribučná, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina. 

 

Stav riešenia Vašej žiadosti

  

2. krok – Vypracovanie stanoviska a Zmluvy o pripojení.

 

Do 10 pracovných dní od doručenia Vašej žiadosti Vám pošleme návrh Zmluvy o pripojení malého zdroja –zariadenia na výrobu elektriny z obnoviteľného zdroja do distribučnej sústavy (ďalej len Zmluva o pripojení). Súčasťou Zmluvy o pripojení je aj Stanovisko k rezervovanej kapacite na pripojenie malého zdroja, ktoré bude obsahovať technické podmienky pripojenia.

   

3. krok – Podpis Zmluvy o pripojení.

 

Najneskôr do 10 kalendárnych dní podpíšte obidva exempláre návrhu Zmluvy o pripojení a pošlite ich na adresu našej spoločnosti: Stredoslovenská distribučná, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina. Jeden exemplár Zmluvy o pripojení Vám bude po podpise našej spoločnosti zaslaný. Prípadne je možné využiť podpísanie elektronickým podpisom priamo v detaile predmetnej žiadosti po prihlásení sa na wpsz.ssd.sk/login.

  

4. krok – Oznámenie o termíne uvedenia malého zdroja do prevádzky

 

Pred uvedením malého zdroja do prevádzky je výrobca povinný doručiť do spoločnosti Stredoslovenská distribučná, a. s., Oznámenie o termíne uvedenia malého zdroja do prevádzky a to najneskôr dva dni pred termínom uvedenia malého zdroja do prevádzky.
Oznámenie je možné realizovať prostredníctvom e-žiadosti priamo v detaile predmetnej žiadosti po prihlásení sa na wpsz.ssd.sk/login, prípadne zaslaním vyplneného tlačiva na adresu: prevadzkovatel@ssd.sk alebo Stredoslovenská distribučná, a. s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47  Žilina.

 

5. krok – Oznámenie o prevádzke malého zdroja

 

Po uvedení malého zdroja do prevádzky je výrobca povinný doručiť do spoločnosti Stredoslovenská distribučná, a. s. Oznámenie o prevádzke malého zdroja a to najneskôr do piatich pracovných dní od uvedenia malého zdroja do prevádzky, najneskôr však do skončenia platnosti stanoviska k rezervovanej kapacite.
Oznámenie je možné realizovať prostredníctvom e-žiadosti priamo v detaile predmetnej žiadosti po prihlásení sa na wpsz.ssd.sk/login, prípadne zaslaním vyplneného tlačiva na adresu: prevadzkovatel@ssd.sk alebo Stredoslovenská distribučná, a. s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47  Žilina.
 
Povinnosť sa vzťahuje aj na malý zdroj striedavého napätia ktorý je galvanicky oddelený od distribučnej sústavy.
 
Ak si výrobca elektriny nesplní povinnosť podľa prvej vety, Stredoslovenská distribučná, a. s. je oprávneného ho odpojiť.

V prípade splnenia všetkých podmienok Stredoslovenská distribučná, a. s., zrealizuje do 5 pracovných dní bezplatnú montáž/kontrolu určeného meradla.

HOTOVO - po úspešnej montáži alebo kontrole elektromera je žiadosť z pohľadu pripojenia malého zdroja a jeho zazmluvnenia ukončená.

  

6. krok - Zmluva o prístupe a zodpovednosť za odchýlku účastníka trhu s elektrinou

   

V prípade, kedy ste sa rozhodli dodávať vyrobenú a nespotrebovanú elektrinu do distribučnej sústavy (virtuálne batérie a pod.), bude potrebné:

 

1. mať uzatvorenú Zmluvu o prístupe a distribúcii elektriny

2. mať zabezpečenú Zodpovednosť za odchýlku účastníka trhu s elektrinou  

 

Zmluva o prístupe do distribučnej sústavy bude spracovaná a odoslaná žiadateľovi po vybratí možnosti v žiadosti: budem dodávať. V prípade elektronického riešenia žiadosti v aplikácii SSD,  je možné túto zmluvu podpísať elektronicky a to priamo v aplikácii  VPSŽ - Stanovisko k rezervovanej kapacite na pripojenie malého zdroja (C03) (ssd.sk)

 

Po uzatvorení Zmluvy o prístupe je potrebné, aby výrobca elektriny z malého zdroja kontaktoval vybraný subjekt zúčtovania za účelom zabezpečenia prevzatia zodpovednosti za odchýlku.

 

Zabezpečenie Zodpovednosti za odchýlku účastníka trhu s elektrinou nám preukáže subjekt zúčtovania, ktorý ste si vybrali, a to podľa pravidiel elektronickej komunikácie (TŠVD - Technická špecifikácia výmeny dát).

 

Aktuálne podmienky elektronickej komunikácie medzi účastníkmi trhu s elektrinou sú zverejnené na našej internetovej stránke v časti Elektronická komunikácia.  

 

Aktuálne platné subjekty zúčtovania, ktoré môžu prevziať zodpovednosť za odchýlku odberného miesta nájdete na webovej stránke OKTE, a.s. https://www.okte.sk/sk/zuctovanie-odchylok/zoznamy/subjekty-zuctovania/

 

Doručovacia adresa:

Stredoslovenská distribučná, a.s.

Pri Rajčianke 2927/8

010 47 Žilina