Často kladené otázky

Často kladené otázky

Často kladené otázky

  

Pracovníci spoločnosti Stredoslovenská distribučná, a. s., namontovali na mojom odbernom mieste inteligentný merací systém (IMS). Čo to pre mňa znamená?

IMS poskytuje základný nástroj koncovým odberateľom, aby si sledovali svoju spotrebu a v prípade, že nájdu v odberovom režime priestor, môžu sa zamerať na úspory. Očakávaným prínosom pre zákazníkov je viac informácií o spotrebe na svojom odbernom mieste a možnosť racionalizácie spotreby na základe týchto informácií. Koncový odberateľ elektriny sa na základe informácií z inteligentného meracieho systému o priebehu svojej dennej spotreby môže rozhodovať o efektívnom využití elektriny počas dňa. Vďaka inteligentným meračom je oveľa ľahšie sledovať nielen to, koľko elektrickej energie míňame, výhodou je tiež, že informácie sa dajú rozmeniť na drobné a podľa toho meniť a regulovať spotrebiteľské návyky domácnosti.

Viac informácií nájdete tu.

Ako môžem pripojiť nové odberné miesto "OM"?

Všetky potrebné informácie nájdete tu pre:

Domácnosti

Podnikatelia

Developeri

Ako môžem skrátiť dobu pripojenia nového pripojenia?

Ak budete s nami komunikovať elektronicky cez webový formulár pre príslušný segment umiestnený v sekcii Pripojenie nového odberného miesta ušetríte čas potrebný na doručovanie písomných dokumentov, ktoré môžu byť medzi nami preposielané aj elektronicky (okrem Zmluvy o pripojení).

Bývam v rodinnom dome a idem vykonávať jeho rekonštrukciu v rámci ktorej budem upravovať aj elektrickú prípojku. Ako mám postupovať?

Všetky potrebné informácie nájdete tu pre:

Domácnosti

Podnikatelia

Chcem zistiť, či sa v danej lokalite nachádza energetické zariadenie v majetku spoločnosti Stredoslovenská distribučná, a. s.

Všetky potrebné informácie nájdete tu pre:

Domácnosti

Podnikatelia

Developeri

  

UPOZORNENIE! Samotné kladné vyjadrenie o existencii energetický rozvodných zariadení neznamená, že je možné pripojenie do distribučnej sústavy elektriny v danej lokalite.

Pre zistenie možnosti pripojenia sa do distribučnej sústavy vo Vami požadovanej lokalite môžete podať príslušnú žiadosť pre:

Domácnosti

Podnikatelia

Developeri

Ako si môžem skontrolovať stav elektromera?

Návody na to ako si môžete jednoducho skontrolovať elektromer (podľa typu elektromera) nájdete tu.

Ako môžem nahlásiť stav elektromera?

V prípade, že pri plánovanom odpočte spotreby elektriny nebol nikto prítomný na adrese odberného miesta alebo nebolo možné vykonať odpočet z dôvodu neprístupnosti určeného meradla, môžete nahlásiť stav elektromera spôsobmi uvedenými tu.

Kde môžem nahlásiť poruchu elektromera?

Poruchu elektromera môžete nahlásiť na poruchovej linke spoločnosti Stredoslovenská distribučná, a.s.:

0800 159 000 (non-stop). 

Čo mám robiť ak mám pochybnosti o správnosti merania určeného meradla?

Ak má odberateľ alebo dodávateľ pochybnosti o správnosti merania údajov o dodávke elektriny určeným meradlom (elektromerom) alebo odberateľ zistí chybu na určenom meradle, má právo požiadať o preskúšanie určeného meradla. Úhradu nákladov na preskúšanie určeného meradla hradí prevádzkovateľ distribučnej sústavy len v prípade, ak sa potvrdí chyba na určenom meradle. V opačnom prípade náklady na preskúšanie hradí ten, kto o preskúšanie požiadal.

O preskúšanie elektromera môžete požiadať vyplnením tlačiva:

.

a jeho zaslaním na našu korešpondenčnú adresu:

Stredoslovenská distribučná, a.s.,

Pri Rajčianke 2927/8

010 47 Žilina 

Ako mám požiadať o zaradenie medzi závislých odberateľov?

Závislý odberateľ elektriny v domácnosti pri uzatváraní zmluvy o združenej dodávke elektriny oznámi a preukáže svojmu dodávateľovi elektriny, že jeho životné funkcie sú závislé od odberu elektriny, alebo že je ťažko zdravotne postihnutý a bude elektrinu využívať na vykurovanie. Túto informáciu môže závislý odberateľ elektriny v domácnosti oznámiť aj priamo prevádzkovateľovi distribučnej sústavy na adresu:

Stredoslovenská distribučná, a. s., 

Pri Rajčianke 2927/8

010 47 Žilina

Bližšie informácie a tlačivo nájdete tu.

Kde je možné získať informácie o plánovaných odstávkach elektriny?

Informácie o plánovaných odstávkach môžete získať pomocou našej aplikácie Plánované odstávky, kde je potrebné zadať aspoň jeden z identifikačných údajov (EIC kód, číslo odberného miesta, obec, ulica).

V zmysle Zákona o energetike č. 251/2012 Z.z., § 31 písm. t), má Stredoslovenská distribučná, a.s., povinnosť oznámiť odberateľom začiatok plánovaného obmedzenia alebo prerušenia distribúcie elektriny a dobu trvania obmedzenia alebo prerušenia, miestne obvyklým spôsobom a na svojom webovom sídle a to najmenej 15 dní pred plánovaným začatím. 

Môžu zamestnanci spoločnosti Stredoslovenská distribučná, a. s., vyberať od odberateľov peniaze v hotovosti?

Poverení pracovníci nevykonávajú žiadne aktivity spojené s fakturáciou distribúcie a dodávky elektriny. Neuskutočňujú žiadne finančné transakcie.

Dokedy je platný postup Optimalizácie maximálnej rezervovanej kapacity "MRK" / hodnoty hlavného ističa "HI" na existujúcom NN odbernom mieste "OM" bez poplatku za odstránenie a následné obnovenie zabezpečovacích plomb?

Tento postup bol platný do 30. júna 2017, to znamená, že pokiaľ bola Žiadosť o zníženie maximálnej rezervovanej kapacity na odbernom mieste, ktorá slúžila výhradne pre účely zníženia MRK / hodnoty HI na existujúcom NN OM, doručená našej spoločnosti Stredoslovenská distribučná, a. s. (SSD), najneskôr do 30. júna 2017 (vrátane), tak ďalšie kroky spojené s optimalizáciou sú realizované práve v zmysle uvedeného postupu, čiže bez poplatku za odstránenie a následné obnovenie zabezpečovacích plomb.

Žiadosti doručené po tomto termíne budú riešené štandardným postupom ako pred zverejnením uvedeného postupu = čiže naša spoločnosť SSD bude poplatky za odstránenie a následné obnovenie zabezpečovacích plomb účtovať v zmysle platného Cenníka služieb a činností distribúcie elektriny zverejneného na webovom sídle spoločnosti Stredoslovenská distribučná, a.s.

  PDF 1,19 MB

Je možné optimalizovať MRK / hodnotu HI na existujúcom NN OM?

Všetky potrebné informácie nájdete tu pre:

Domácnosti

Podnikatelia

Naša spoločnosť Stredoslovenská distribučná, a.s., bude poplatky za odstránenie a následné obnovenie zabezpečovacích plomb faktuúovať v zmysle platného Cenníka služieb a činností distribúcie elektriny zverejneného na webovom sídle spoločnosti Stredoslovenská distribučná, a.s.

  PDF 1,19 MB

Ako je potrebné zabezpečiť prípravu OM zo strany koncového zákazníka v prípade výmeny hlavného ističa z dôvodu optimalizácie?

Každému zákazníkovi, ktorý požiadal alebo požiada našu spoločnosť o optimalizáciu maximálnej rezervovanej kapacity na odbernom mieste, bude po spracovaní zaslané Vyjadrenie k zníženiu odoberaného výkonu z distribučnej siete spoločnosti Stredoslovenská distribučná, a. s., v ktorom bude uvedený konkrétny postup zrealizovať výmenu HI spolu s konkrétnou informáciou, ako je potrebné zabezpečiť prípravu OM zo strany koncového zákazníka.

Čo mám robiť, ak požadujem preložiť stĺp, rozvodnú skriňu či trafostanicu?

Ak naše elektroenergetické rozvodné zariadenie bráni realizácii vašej stavby, alebo inému využitiu vášho pozemku kliknite sem:

Domácnosti

Podnikatelia

Developeri

My vám zašleme návrh technického riešenia a odhadované náklady na realizáciu preložky. Upozorňujeme, že podaním tejto žiadosti žiadateľ berie na vedomie, že náklady na preložku elektroenergetického rozvodného zariadenia je povinný uhradiť ten, kto potrebu preložky vyvolal.

 

Jalový výkon v podmienkach spoločnosti Stredoslovenská distribučná, a. s.

Čo je to distribúcia elektriny v podmienkach SSD?

Distribúcia elektriny, je preprava elektriny distribučnou sústavou v majetku spoločnosti Stredoslovenská distribučná, a.s. Distribúcia elektriny je zabezpečovaná elektroenergetickými zariadeniami určenými na rozvod elektriny a to na VVN, VN a NN napäťovej hladine.

VVN – je napäťová hladina 110 kV - pripojené sú napríklad: veľké priemyselné podniky, VN – je napäťová hladina 22 kV - pripojené sú napríklad: obchodné centrá, priemyselné podniky, NN – je napäťová hladina 0,4 kV - bežné pripojenie rodinných domov, bytov a malých podnikov.

Čo je dôležité pri distribúcii elektriny?

Pri distribúcii elektriny, musí byť zabezpečené bezpečné a spoľahlivé prevádzkovanie distribučnej sústavy a to pri dodržaní hospodárnosti nákladov spojených s distribúciou elektriny, ako aj pri dodržaní energetickej účinnosti.

Aby dokázala Stredoslovenská distribučná, a.s. dodržať uvedené podmienky, musí sledovať aj odberové parametre pripojených odberných miest ( v distribučnej sústave Stredoslovenskej distribučnej, a.s. je pripojených cca. 750 000 odberných miest ) a nie len parametre svojej distribučnej sústavy. Distribučná sústava sa musí dimenzovať na celkový odberaný výkon, ktorý sa skladá z činnej zložky a jalovej zložky. Je v záujme každého prevádzkovateľa distribučnej sústavy, aby jalová zložka bola čo najnižšia.

Ktoré hlavné parametre je potrebné sledovať pri distribúcii elektriny do odberných miest?

Medzi hlavné parametre, ktoré Stredoslovenská distribučná, a.s. sleduje a majú aj vplyv na celkovú výšku faktúry odberateľa elektriny patrí:

 • hodnota dohodnutej Maximálnej rezervovanej kapacity: je to určitý výkonový strop, ktorý je možné na odbernom mieste odoberať. Pri odberných miestach pripojených na VVN a VN napäťovú hladinu je táto hodnota určovaná v kW ( kilowatt ), pri odberných miestach pripojených na NN napäťovú hladinu je to hodnota hlavného ističa v A ( ampér ),
 • hodnota dohodnutej Rezervovanej kapacity: táto hodnota sa môže v čase meniť ( pri zmluvnom dojednaní ) a nemôže byť vyššia ako je hodnota Maximálnej rezervovanej kapacity. Podobne ako Maximálna rezervovaná kapacita je pri odberných miestach pripojených na VVN a VN napäťovú hladinu určovaná v kW ( kilowatt ) a pri odberných miestach pripojených na NN napäťovú hladinu je to hodnota hlavného ističa v A (ampéroch),
 • ďalší nemenej dôležitý parameter odberu elektriny je dodržanie predpísaných parametrov jalovej zložky energie.

Činný a jalový výkon - aký je medzi nimi rozdiel?

 • Činný výkon (jednotka je W = watt) vyjadruje tú časť elektrickej energie, ktorá sa po jej distribúcii elektriny do odberné miesta skutočne v odbernom mieste premení na inú formu energie: svetlo, teplo, pohon elektromotora a pod.
 • Jalový výkon (jednotka je Var = volt-ampér-reaktančný) sa oproti činnému výkonu nepremení na inú užitočnú formu energie ale sa len „presúva“ medzi zdrojom elektriny a spotrebičmi. Aj takýto jalový výkon je ale potrebný pre spotrebiče, ktoré majú induktívny charakter: elektromotory, usmerňovače, transformátory a pod. a ktoré pre svoju činnosť potrebujú tzv. magnetizačný prúd/ elektromagnetické pole. Distribúcia tejto zložky výkonu sa dá výrazne znížiť zabezpečením vhodnej kompenzácie a to priamo v mieste spotreby. Nezmení sa teda potreba odberu jalového výkonu spotrebičmi ale zmení sa iba jeho zdroj. Výroba takéhoto výkonu sa presunie z miesta výroby elektriny (elektrárne) do miesta jej spotreby (odberného miesta).
 • Pri jalovom výkone sa sleduje tzv. účinník, ktorý vyjadruje podiel činného výkonu z celkového výkonu, ktorý sa odborne nazýva zdanlivý výkon (jednotka je VA = volt-ampér). Nízke hodnoty účinníka predstavujú pre distribúciu elektriny vysoké straty a prevádzka distribučnej sústavy je neekonomická. V podmienkach Stredoslovenskej distribučnej, a.s. je stanovená hodnota účinníka odberaného výkonu v rozsahu 0,95 – 1 induktívneho charakteru.  

Pri sledovaní parametrov jalového výkonu sa sleduje aj parameter: nevyžiadaná dodávka jalovej energie, ktorá vzniká v prípade, že na odbernom mieste je kapacitná záťaž ( kondenzátory, nefunkčné kompenzačné zariadenie a pod. ) V tomto prípade sa sleduje celková nameraná hodnota v kVArh = kilovolt-ampér-hodina reaktančná ( hodnota odčítaná z elektromera ).

Ako vieme na odbernom mieste eliminovať podiel jalového výkonu na celkovom výkone?  

Nakoľko zvýšený výskyt jalovej zložky odberaného výkonu zhoršuje podmienky v distribučnej sústave, je v záujme jej prevádzkovateľa ale aj odberateľa elektriny optimalizovať odberové parametre a to hlavne z dôvodu:

 • prevádzkovateľ distribučnej sústavy dimenzuje svoju distribučnú sústavu na prenos hlavne činného výkonu, dosahuje nižšie straty pri distribúcii elektriny a pod.
 • odberateľ elektriny si znižuje výšku svojej faktúry o prípadné platby za nedodržiavanie odberových podmienok pomocou inštalácie filtračno-kompenzačného zariadenia, čím zároveň eliminuje prípadné negatívne vplyvy ako sú fliker, napäťová nesymetria, zložky vyšších harmonických a pod. Tieto negatívne vplyvy môžu mať dosah hlavne na citlivé elektronické prístroje ktoré sú už súčasťou aj bežných spotrebičov ako sú: obrábacie stroje, sústruhy, píly a pod. Odberateľ elektriny môže eliminovať podiel jalového výkonu na celkovom výkone zabezpečením vhodného kompenzačného zariadenia, čo v podstate znamená, že prípadnú potrebnú časť jalového výkonu si bude vyrábať u seba – teda v mieste spotreby.

Kompenzácia na odbernom mieste môže byť riešená ako:

 • individuálna - kompenzácia je priamo na spotrebiči a zapína a vypína sa pri chode spotrebiča,
 • skupinová - jedným kompenzačným zariadením sa bude kompenzovať viacero spotrebičov,
 • centrálna ( ODPORÚČAME ) – kompenzuje sa celé odberné miesto. Centrálna kompenzácia je v takýchto prípadoch väčšinou riešená na vstupe a teda sleduje odberové parametre celého odberného miesta ( indukčný a aj kapacitný charakter odberu elektriny ).

Kto vie zabezpečiť prípadnú elimináciu jalového výkonu pre odberateľa elektriny?

Stredoslovenská distribučná, a.s. nezabezpečuje premeranie odberových parametrov odberného miesta z dôvodu získania hodnôt o odbere alebo dodávke jalovej zložky výkonu. Nevykonáva ani montáž kompenzačných zariadení na zákazku.

Stredoslovenská distribučná, a.s. poskytuje namerané hodnoty z určených meradiel (elektromerov) a to v prípade:

 • združenej zmluvy: dodávateľovi elektriny, s ktorým má odberateľ elektriny uzatvorenú Zmluvu o dodávke a distribúcii elektriny ( je to ten kto posiela odberateľovi faktúru),
 • samostatnej zmluvy o prístupe a distribúcii elektriny – tieto údaje sa nachádzajú priamo vo vyúčtovacej faktúre.

Montáž kompenzačného zariadenia dokáže pre odberateľa elektriny zabezpečiť odborná firma so zameraním na elektrotechniku. V prípade požiadavky na montáž by mala pre odberateľa elektriny zabezpečiť:

 • identifikáciu odberových parametrov – meranie priamo u zákazníka,
 • oboznámenie sa s charakterom odberného miesta,
 • spracovanie návrhu vhodnej kompenzácie,
 • spracovanie cenovej ponuky,
 • po dohode montáž kompenzačného zariadenia,
 • vyhodnotenie správnosti nastavenia kompenzačného zariadenia po jeho montáži.