BOZP

Školenie dodávateľov, zabezpečovanie vstupov do priestorov spoločností skupiny SSE.

Základné školenie (poučenie) dodávateľov z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany pred požiarmi a oboznámenie s internými smernicami je povinné pre všetkých dodávateľov služieb a prác. Dodávateľ je povinný absolvovať základné školenie ešte pred podpisom zmluvy. Bez tohto školenia nie je umožnený vstup zhotoviteľa do priestorov spoločností skupiny SSE na zabezpečenie plnenia zmluvných činností.

Školenie sa vykonáva pre zodpovedného zástupcu dodávateľa (vedúceho zamestnanca, vedúceho prác zhotoviteľa). Dodávateľ je povinný priniesť na základné školenie vyplnený formulár Informačný List o dodávateľovi. Poučenie je zamerané na problematiku dodržiavania predpisov na zaistenie  bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (BOZP) a ochrany pred požiarmi (OPP) a o zvláštnej povahe a stave elektrických zariadení, na ktorých alebo v blízkosti ktorých bude dodávateľ pracovať.

Zodpovedný zástupca dodávateľa je taktiež povinný toto poučenie zabezpečovať u svojich subdodávateľov alebo zamestnancov, ktorí určené práce na pracovisku objednávateľa vykonávajú na základe zmluvy o dielo so zhotoviteľom.

Školenie dodávateľov z predpisov na zaistenie BOZP a OPP platí  počas trvania zmluvy, v prípade predlžovania zmluvy platí poučenie 24 mesiacov.

Zamestnanci dodávateľa, ktorí budú vykonávať činnosti na konkrétnom pracovisku, musia pred zahájením prác absolvovať prevádzkové školenie - poučenie o miestnych podmienkach, ktoré vykoná príslušný vedúci zamestnanec pracoviska, o čom vyhotoví písomný záznam spolu s prezenčnou listinou zúčastnených. Na prevádzkové školenie na pracovisku musí dodávateľ priniesť aj vyplnený formulár  "Kontrolný zoznam nebezpečných látok", ak pri práci bude používať chemické látky.

Dodávateľovi bude umožnený vstup do vybraných priestorov skupiny SSE, ak písomne požiada o povolenie vstupu vyplnením a zaslaním formuláru "Povolenie vstupu do priestorov skupiny SSE", ktoré následne potvrdí Krízový manažment, SSD a.s.

Kontakt:

Peter Stančo
 e-mail: peter.stanco@ssd.sk
tel. 041/ 519 2745

Online prihláška na školenie BOZP

Prílohy: