Aktuality

Ceny za prístup do distribučnej sústavy a distribúciu elektriny od 1.1.2024

Dňa 8.1.2024 bolo našej spoločnosti doručené rozhodnutie Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 0123/2024/E zo dňa 5.1.2024 (ďalej len „rozhodnutie“), ktorým úrad stanovil tarify za prístup do distribučnej sústavy a distribúciu elektriny a podmienky ich uplatnenia na obdobie od 01. januára 2024 do 31. decembra 2024 s platnosťou do konca 6. regulačného obdobia.

Predmetné rozhodnutie je zverejnené na tomto odkaze.

Dovoľujeme si upozorniť, že naša spoločnosť nebude účtovať všetky ceny podľa rozhodnutia.

Spoločnosť SSD musí pri účtovaní cien za prístup do distribučnej sústavy a distribúciu elektriny vrátane tarify za straty pri distribúcii elektriny postupovať nielen podľa rozhodnutia, ale aj podľa nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 472/2023 Z. z., ktorým sa ustanovujú výšky taríf pre koncových odberateľov elektriny a pre odberateľov plynu. V zmysle predmetného nariadenia musí spoločnosť SSD účtovať buď ceny podľa rozhodnutia alebo ceny podľa rozhodnutia Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 0099/2022/E zo dňa 20.12., ktorým úrad stanovil tarify za prístup do distribučnej sústavy a distribúciu elektriny a podmienky ich uplatnenia na obdobie od 01. januára 2022 do 31. decembra 2022 podľa toho, ktoré sú nižšie.

Z toho dôvodu vypracovala spoločnosť Stredoslovenská distribučná, a. s., cenník s tarifami za prístup do distribučnej sústavy a distribúciu elektriny ako aj taríf za straty pri distribúcii elektriny, ktoré budú účtované užívateľom sústavy v roku 2024.

Cenník nájdete na tomto odkaze.