Aktuality

Informácia pre odberateľov elektriny spoločnosti A. En. Slovensko, s. r. o., na distribučnom území spoločnosti Stredoslovenská distribučná, a. s.

Dodávku elektriny v režime dodávateľa poslednej inštancie pre odberateľov elektriny od spoločnosti A. En. Slovensko, s. r. o., na distribučnom území spoločnosti Stredoslovenská distribučná, a. s. zabezpečuje od 03.05.2022 spoločnosť Stredoslovenská energetika, a. s.

 

Dovoľujeme si Vám oznámiť, že spoločnosť Stredoslovenská distribučná, a. s., ktorá je prevádzkovateľom regionálnej distribučnej sústavy, vypovedala rámcovú distribučnú zmluvu uzatvorenú s dodávateľom elektriny – spoločnosťou A. En. Slovensko, s. r. o., IČO 36 399 604, Dúbravca 5, Martin, PSČ: 036 01. V zmysle § 36 ods. 8 vyhlášky Úradu pre reguláciu sieťových odvetví číslo 24/2013 Z.z. si Vás dovoľujeme informovať, že od 03.05.2022, 00:00 hod. pre odberné miesta registrované v bilančnej skupine dodávateľa elektriny A. En. Slovensko, s. r. o., začína dodávka poslednej inštancie. 

 

Od 03.05.2022, je dodávka elektriny do Vášho odberného miesta zabezpečená plynule v zmysle §18 zákona NR SR č.251/2012 Z.z. o energetike a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov dodávateľom poslednej inštancie, spoločnosťou Stredoslovenská energetika, a. s., /ďalej len SSE, a. s./, IČO: 51865467, so sídlom Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina.

 

Dodávka elektriny do Vášho odberného miesta bude bez prerušenia pokračovať aj v ďalšom období, avšak v súlade s §18, ods. 2 Zákona o energetike je dodávateľ poslednej inštancie povinný dodávať elektrinu do Vášho odberného miesta najviac počas obdobia troch mesiacov.

 

V zmysle § 36 vyhlášky Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 24/2013 Z.z., ktorou sa ustanovujú pravidlá pre fungovanie vnútorného trhu s elektrinou, odberateľ elektriny môže kedykoľvek počas trvania dodávky poslednej inštancie uzatvoriť s dodávateľom poslednej inštancie, alebo s iným dodávateľom elektriny zmluvu o dodávke elektriny, alebo zmluvu o združenej dodávke elektriny. Dňom účinnosti zmluvy o dodávke elektriny, alebo zmluvy o združenej dodávke elektriny sa končí dodávka poslednej inštancie do odberného miesta. Dodávka poslednej inštancie sa skončí aj dňom ukončenia odberu elektriny zo strany odberateľa elektriny, alebo pri zmene odberateľa elektriny na danom odbernom mieste.

 

Ak zákazník počas uvedenej doby trvania dodávky poslednej inštancie nepodnikne kroky smerujúce k uzavretiu zmluvy o dodávke elektriny, alebo zmluvy o združenej dodávke elektriny s novým dodávateľom elektriny, zostáva jeho dodávateľom elektriny dodávateľ poslednej inštancie, spoločnosť SSE, a. s., ale už v režime štandardného dodávateľa elektriny, pričom pre odberateľa elektriny je zabezpečená dodávka elektriny do odberného miesta plynule aj po skončení dodávky poslednej inštancie.

 

Podrobnosti a ostatné náležitosti fungovania dodávky poslednej inštancie sú upravené v §18 zákona NR SR č. 251/2012 Z.z. o energetike a tiež v § 36 vyhlášky Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 24/2013 Z.z.

 

Aktuálne informácie k dodávke poslednej inštancie Vám poskytne dodávateľ poslednej inštancie, spoločnosti SSE, a. s. www.sse.sk .