Aktuality

Informácia pre odberateľov elektriny  spoločnosti Smart Energy Contractor SEC, a.s. na distribučnom území spoločnosti Stredoslovenská distribučná, a.s.

Dodávku elektriny v režime dodávateľa poslednej inštancie pre odberateľov elektriny  spoločnosti Smart Energy Contractor SEC, a.s. na distribučnom území spoločnosti Stredoslovenská distribučná, a.s. zabezpečuje od 29.10.2021 spoločnosť Stredoslovenská energetika, a.s.

   

Dovoľujeme si Vás informovať, že spoločnosti Stredoslovenská distribučná, a.s., ktorá je prevádzkovateľom distribučnej sústavy na vymedzenom území, oznámil dňa 27.10.2021 OKTE, a.s. (Organizátor krátkodobého trhu s elektrinou)  odstúpenie od Zmluvy o zúčtovaní odchýlky  s dodávateľom elektriny Smart Energy Contractor SEC, a.s., IČO: 50613065, Kálov 1,  Žilina, PSČ: 010 01.a to k 28.10.2021.

 

Od nasledujúceho dňa, t.j. od 29.10.2021, je dodávka elektriny do Vášho odberného miesta zabezpečená plynule v zmysle §18 zákona číslo 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov dodávateľom poslednej inštancie, spoločnosťou Stredoslovenská energetika, a.s., /ďalej len SSE, a.s./, IČO: 51865467, so sídlom Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina.

 

Dodávka elektriny do Vášho odberného miesta bude bez prerušenia pokračovať aj v ďalšom období, avšak v súlade s §18, ods. 2 Zákona o energetike je dodávateľ poslednej inštancie povinný dodávať elektrinu do Vášho odberného miesta najviac počas obdobia troch mesiacov.   

  

V zmysle §36 vyhlášky Úradu pre reguláciu sieťových odvetví číslo 24/2013 Z.z., ktorou sa ustanovujú pravidlá pre fungovanie vnútorného trhu s elektrinou, odberateľ elektriny môže kedykoľvek počas trvania dodávky poslednej inštancie uzatvoriť s dodávateľom poslednej inštancie, alebo s iným dodávateľom elektriny zmluvu o dodávke elektriny, alebo zmluvu o združenej dodávke elektriny. Dňom účinnosti zmluvy o dodávke elektriny, alebo zmluvy o združenej dodávke elektriny sa končí dodávka  poslednej inštancie do odberného miesta. Dodávka poslednej inštancie sa skončí aj dňom ukončenia odberu elektriny zo strany odberateľa elektriny, alebo pri zmene odberateľa elektriny na danom odbernom mieste.

   

Ak zákazník počas uvedenej doby trvania dodávky poslednej inštancie nepodnikne kroky smerujúce k uzavretiu zmluvy o dodávke elektriny, alebo zmluvy o združenej dodávke elektriny s novým dodávateľom elektriny, zostáva jeho dodávateľom elektriny dodávateľ poslednej inštancie, spoločnosť SSE, a.s., ale už v režime štandardného dodávateľa elektriny, pričom pre odberateľa elektriny je zabezpečená dodávka elektriny do odberného miesta plynule aj po skončení dodávky poslednej inštancie.

  

Podrobnosti a ostatné náležitosti fungovania dodávky poslednej inštancie sú upravené v §18 zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike a tiež v §36 vyhlášky Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 24/2013 Z.z..

 

Aktuálne informácie  k dodávke poslednej inštancie  nájdete na webovom sídle dodávateľa poslednej inštancie, spoločnosti SSE, a.s.  www.sse.sk .