Aktuality

Informácia pre odberateľov elektriny v súvislosti s fakturáciou zvýšenej tarify za nedodržanie predpísanej hodnoty účinníka a za dodávku kapacitnej jalovej energie do distribučnej sústavy

Vážení odberatelia, v zmysle platného Rozhodnutia ÚRSO číslo 0059/2019/E, zo dňa 16.11.2018, ktorým ÚRSO schválilo pre Stredoslovenskú distribučnú, a.s. (ďalej len SSD) aktuálny cenník, je SSD oprávnená fakturovať užívateľom distribučnej sústavy, ktorým bol nameraný odber jalovej energie a nedodržanie predpísanej hodnoty účinníka cos φ (0,95 – 1) a dodávka kapacitnej jalovej energie, tarifu za nedodržanie predpísanej hodnoty účinníka a tarifu za dodávku kapacitnej jalovej energie do distribučnej sústavy SSD /bod 4/.

            Výnimku z fakturácie majú len odberné miesta zraniteľných odberateľov elektriny na napäťovej hladine NN /§ 2 zákona NR SR č. 250/2012 Z.z./.

V súvislosti s uvedenou zmenou v aktuálnom cenníku sa SSD rozhodla poskytnúť dotknutým odberateľom elektriny časový priestor v ktorom si SSD nebude uplatňovať zvýšenú tarifu za nedodržanie predpísanej hodnoty účinníka a za dodávku kapacitnej jalovej energie do distribučnej sústavy. V priebehu predmetného obdobia si odberateľ elektriny môže vyhodnotiť parametre odberu a dodávky elektriny na odbernom mieste a zrealizovať prípadnú inštaláciu a správne nastavenie kompenzačného zariadenia, čím môže predísť poplatkom za nedodržanie predpísanej hodnoty účinníka a dodávku kapacitnej jalovej energie do distribučnej sústavy SSD.

Časový harmonogram spustenia fakturácie zvýšenej tarify za nedodržanie predpísanej hodnoty účinníka a za dodávku kapacitnej jalovej energie do distribučnej sústavy je nasledovný:

  1. pre odberateľov elektriny na napäťovej hladine VVN, ktorí boli z vyhodnocovania účinníka vylúčení, bude prvýkrát uplatnená zvýšená tarifu za nedodržanie predpísanej hodnoty účinníka a dodávku kapacitnej jalovej energie do distribučnej sústavy vo vyúčtovaní za mesiac september 2019.
  2. pre odberateľov elektriny na napäťovej hladine VN, ktorí boli z vyhodnocovania účinníka vylúčení, bude prvýkrát uplatnená zvýšená tarifu za nedodržanie predpísanej hodnoty účinníka a dodávku kapacitnej jalovej energie do distribučnej sústavy vo vyúčtovaní za mesiac október 2019.
  3. pre odberateľov elektriny na napäťovej hladine NN, okrem zraniteľných odberateľov elektriny, bude prvýkrát uplatnená zvýšená tarifu za nedodržanie predpísanej hodnoty účinníka a dodávku kapacitnej jalovej energie do distribučnej sústavy vo vyúčtovaní za mesiac január 2020.

Hodnoty činného a jalového odberu elektriny, ako aj dodávky kapacitnej jalovej energie na  odbernom mieste,  pre orientačné overenie výpočtu  účinníka a dodávky kapacitnej jalovej energie na  OM  za príslušný mesiac, si môžete  overiť po zaregistrovaní sa a  prihlásení sa na Portáli energetických dát v odkaze Registrové údaje - register 1.8.0 /činný odber/, register 3.8.0 / jalový odber/ a register 4.8.0 / kapacitná dodávka/. Hodnoty sú zverejňované na uvedenom portáli ako stavové hodnoty a priebežne sú aktualizované k dátumu a času odpočtu /posledný deň v príslušnom mesiaci/.

V súvislosti s prijatým rozhodnutím SSD Vás chceme požiadať o aktívny prístup k prevereniu parametrov odberu a dodávky elektriny na odbernom mieste a v prípade Vášho rozhodnutia aj o realizáciu inštalácie kompenzačného zariadenia na odbernom mieste, čím by ste mohli zvýšenú tarifu za nedodržanie predpísanej hodnoty účinníka a za dodávku kapacitnej jalovej energie po spustení fakturácie výrazne eliminovať.