Aktuality

Informácia pre zákazníkov pripojených do distribučnej sústavy SSE-D, a. s. na napäťovej úrovni NN, ktorí sa rozhodnú optimalizovať maximálnu rezervovanú kapacitu (MRK) v položke hlavný istič (HI) výmenou za HI s nižšími parametrami

Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a. s., oznamuje, že zavádza do platnosti postup pre zákazníkov pripojených do distribučnej sústavy SSE-D na napäťovej úrovni NN, ktorí sa rozhodnú optimalizovať maximálnu rezervovanú kapacitu (MRK) v položke hlavný istič (HI) výmenou za HI s nižšími parametrami s cieľom v maximálnej miere skrátiť dobu na realizáciu výmeny HI pre zníženie MRK.

Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a. s., oznamuje, že zavádza do platnosti postup pre zákazníkov pripojených do distribučnej sústavy SSE-D, a.s., na napäťovej úrovni NN, ktorí sa rozhodnú optimalizovať maximálnu rezervovanú kapacitu (MRK) v položke hlavný istič (HI) výmenou za HI s nižšími parametrami.

Dodržaním nižšie uvedeného postupu a za nevyhnutnej súčinnosti príslušného dodávateľa elektriny, SSE-D, a.s., zabezpečí odberateľovi skrátenie doby na realizáciu výmeny HI pre zníženie MRK, z dôvodu optimalizácie nákladov za distribúciu elektriny v maximálnej miere.

Postup pri výmene HI:

1) Odberateľ doručí vypísanú Žiadosť o zníženie maximálnej rezervovanej kapacity na odbernom mieste (slúži výhradne pre účely zníženia maximálnej rezervovanej kapacity/hodnoty hlavného ističa na existujúcom NN odbernom mieste, do 30.06.2017) na adresu  SSE-D, a.s., Žiadosť je možné nájsť tu.

2) SSE-D, a.s. spracuje žiadosť a doručí odberateľovi vyjadrenie s technickými podmienkami k výmene HI a zmluvu o pripojení  v dvoch exemplároch.

3) Odberateľ jeden exemplár podpísanej zmluvy o pripojení bezodkladne doručí SSE-D, a.s., čím potvrdí, že znížená hodnota HI je pre odberateľa záväzná a pristupuje  k realizácii výmeny na odbernom mieste. Spôsoby doručenia podpísanej zmluvy: poštou na adresu SSE-D, a. s., podaním na podateľňu, mailom na adresu prevadzkovatel@sse-d.sk, s následným fyzickým doručením poštou.

4) Odberateľ s druhým exemplárom zmluvy o pripojení  osloví svojho Dodávateľa elektriny k úprave zmluvy na dodávku elektriny.

5) Dodávateľ elektriny spravujúci zmluvný vzťah s odberateľom, povolí  odstrániť zabezpečovacie plomby v nevyhnutnom rozsahu a nahlási túto skutočnosť SSE-D, a.s.

6) Odberateľ je povinný realizovať výmenu HI najneskôr do 5 pracovných dní odo dňa vydania povolenia na odstránenie zabezpečovacích plômb, v súlade s platnou legislatívou a  v zmysle vyjadrenia SSE-D, a. s.

Upozornenie! Výmenu ističa musí vykonať odborne spôsobilá osoba podľa Vyhlášky 508/2009 Z.z.

7) Dodávateľ na základe kontaktu s odberateľom ( bod 5.) zabezpečí aby po  uplynutí 7 dní SSE-D, a.s., obnovila zabezpečovacie plomby na odbernom mieste a aby bola vykonaná zmena zmluvných parametrov pre distribučnú sadzbu SSE-D, a.s. podľa individuálneho posúdenia žiadosti nebude z dôvodu výmeny HI požadovať umiestnenie merania na verejne prístupné miesto, za predpokladu, že odberné miesto spĺňa technické podmienky pripojenia k distribučnej sústave .

Vyššieuvedený postup bude SSE-D, a.s. uplatňovať dočasne, najdlhšie však do 30.06.2017. SSE-D, a.s., týmto prístupom umožňuje odberateľom minimalizovať náklady na zníženie HI a v maximálnej miere skracuje lehotu celého procesu v prospech odberateľa. Zároveň pri tomto postupe nebude SSE-D do 30.06.2017 požadovať od odberateľov náhradu nákladov, spojených s plombovaním vymenených HI. Ostatné zmeny na odbernom mieste ostávajú spoplatnené v súlade s platným cenníkom SSE-D, a. s.