Aktuality

Informácia pre žiadateľov o pripojenie zdrojov na výrobu elektriny do distribučnej sústavy SSE-D

Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a. s., (ďalej len „SSE-D“) oznamuje, že vypracovaná štúdia ohľadom pripájania zdrojov na výrobu elektriny do distribučnej sústavy, potvrdila predpokladané očakávania SSE-D, že pripájanie ďalších výrobných zdrojov elektriny ohrozuje bezpečnú a spoľahlivú prevádzku distribučnej sústavy.

Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a. s., (ďalej len „SSE-D“) oznamuje, že vypracovaná štúdia ohľadom pripájania zdrojov na výrobu elektriny do distribučnej sústavy, potvrdila predpokladané očakávania SSE-D, že pripájanie ďalších výrobných zdrojov elektriny ohrozuje bezpečnú a spoľahlivú prevádzku distribučnej sústavy. Z tohto dôvodu prijala SSE-D rozhodnutie, že všetky žiadosti výrobcov elektriny o pripojenie do distribučnej sústavy budú odmietnuté, okrem žiadosti výrobcov zo zariadení na výrobu elektriny podľa § 4a ods. 1 zákona č. 309/2009 Z. z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Malé zdroje“).

Súčasne s uvedeným prijala SSE-D opatrenia, podľa ktorých bude možné pripojiť do distribučnej sústavy len Malé zdroje, ak tieto splnia Technické podmienky SSE-D a obchodné podmienky (zverejnené na webovom sídle spoločnosti www.sse-d.sk).

O možnosti pripájania iných ako Malých zdrojov do distribučnej sústavy, bude SSE-D informovať prostredníctvom svojho webového sídla www.sse-d.sk, a to v závislosti od zmeny charakteru a objemu výroby a spotreby elektriny v distribučnej sústave, resp. v prenosovej sústave.