Aktuality

Oznámenie o novom Prevádzkovom poriadku spoločnosti Stredoslovenská distribučná, a.s., platnom od 10. februára 2021

Stredoslovenská distribučná, a. s. oznamuje, že dňa 10.02.2021 vstupuje do platnosti nový Prevádzkový poriadok prevádzkovateľa distribučnej sústavy spoločnosti Stredoslovenská distribučná, a.s., schválený Úradom pre reguláciu sieťových odvetví dňa 22.01.2021 rozhodnutím č. 0002/2021/E-PP

  

Zmeny v Prevádzkovom poriadku reflektujú novelu č. 181/2020  Z.z.  vyhlášky č. 24/2013 Z.z., ktorou sa ustanovujú pravidlá pre fungovanie vnútorného trhu s elektrinou a pravidlá pre fungovanie vnútorného trhu s plynom a zmeny v systéme podpory pre výrobcov, ktorí vyrábajú elektrinu z obnoviteľných zdrojov energie a kombinovanou výrobou elektriny a tepla.