Aktuality

Oznámenie o novom Prevádzkovom poriadku spoločnosti Stredoslovenská distribučná, a.s., platnom od 29. júla 2022

Spoločnosť Stredoslovenská distribučná, a. s. oznamuje, že dňa 29.07.2022 vstupuje do platnosti nový Prevádzkový poriadok prevádzkovateľa distribučnej sústavy spoločnosti Stredoslovenská distribučná, a.s., schválený Úradom pre reguláciu sieťových odvetví dňa 12.07.2022 rozhodnutím č. 0077/2022/E-PP.

Zmeny v Prevádzkovom poriadku reflektujú predovšetkým Zákon č. 85/2022 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

Rozhodnutie ÚRSO č. 0077/2022/E-PP Prevádzkový poriadok prevádzkovateľa distribučnej sústavy spoločnosti Stredoslovenská distribučná, a.s., platný od 29. júla 2022