Aktuality

Oznámenie o novom Prevádzkovom poriadku spoločnosti Stredoslovenská distribučná, a.s., účinnom od 1.apríla 2023

Spoločnosť Stredoslovenská distribučná, a. s. oznamuje, že dňa 1.4.2023 vstupuje do platnosti nový Prevádzkový poriadok prevádzkovateľa distribučnej sústavy spoločnosti Stredoslovenská distribučná, a.s., schválený Úradom pre reguláciu sieťových odvetví dňa 16.03.2023 rozhodnutím č. 0005/2023/E-PP.

Zmeny v Prevádzkovom poriadku reflektujú predovšetkým Zákon č. 256/2022 Z.z., ktorým sa mení zákon č. 250/2012 Z.z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov a zákon č. 251/2012 Z.z. o energetike v znení neskorších právnych predpisov, Vyhláška č. 318/2022 Z.z., ktorou sa mení vyhláška č. 24/2013 Z.z. Úradu pre reguláciu sieťových odvetví, ktorou sa ustanovujú pravidlá pre fungovanie vnútorného trhu s elektrinou a pravidlá pre fungovanie vnútorného trhu s plynom, Zákon č. 363/2022 Z.z., ktorým sa mení  zákon č. 309/2009 Z. z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby a zmeny vyplývajúce z aplikačnej praxe pri výkone činnosti spoločnosti.